adwokat alimenty wrocław

20 maja 2017

Płacę alimenty ale nie starcza mi na życie – kiedy i jak można obniżyć alimenty?

Alimenty kojarzą się przede wszystkim ze świadczeniem pieniężnym przekazywanym na rzecz dziecka, jednakże mogą one również obciążać np. byłego małżonka czy dorosłe dzieci względem rodziców, niezależnie jednak od tego od kogo i na czyją rzecz alimenty zostały ustalone, zawsze możliwa jest ich modyfikacja.  
15 lutego 2017

Jak bronić się przed podwyższeniem lub obniżeniem alimentów?

Jak powszechnie wiadomo, alimenty mają na celu zapewnienie osobie do nich uprawnionej środków koniecznych do zaspokojenia jej usprawiedliwionych potrzeb, a więc np. mieszkania, wyżywienia, opieki medycznej, a także potrzeb psychicznych i duchowych, takich jak zaspokajanie własnych zainteresowań i uzdolnień człowieka adekwatnych do jego możliwości psychofizycznych i intelektualnych.  
7 lutego 2016

Alimenty regresowe co to jest i kiedy przysługują?

Świadczenie alimentacyjne, czyli obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w tym zakresie, obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, czyli dorosłe, samodzielne dziecko jest obciążone obowiązkiem alimentacyjnym wobec swoich rodziców przed swoimi dziadkami, a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli natomiast jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.  
28 listopada 2015

Jak otrzymać alimenty na dziecko pozamałżeńskie?

Świadczenie alimentacyjne, co do zasady, zależne jest od pokrewieństwa łączącego dane osoby, dlatego z samego faktu, że dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego nie można wywodzić, że nie jest ono uprawnione do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego od biologicznego ojca. Ubieganie się o świadczenie alimentacyjne w imieniu małoletniego może okazać się jednak mniej lub bardziej skomplikowane, wszystko bowiem zależy od okoliczności danej sprawy i od stosunków panujących pomiędzy rodzicami.  
6 listopada 2015

Czy można złożyć pozew o alimenty bez rozwodu?

Obowiązek alimentacyjny kojarzy się głównie z rozwodem, czyli, że dopiero gdy uzyskamy orzeczenie rozwiązujące małżeństwo, to wówczas możemy wnosić do sądu o zobowiązanie byłego małżonka do przekazywania alimentów. Jednakże, z różnych względów, orzeczenie rozwodu nie zawsze jest możliwe, małżonkowie czasem po prostu tego nie chcą, nawet jeśli ich pożycie nie układa się najlepiej, nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji orzeczenie obowiązku alimentacyjnego nie może mieć miejsca. Obowiązek alimentacyjny może być orzeczony względem dzieci, bądź względem współmałżonka. Rozróżnienie w tym miejscu osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego jest konieczne, gdyż różne są przesłanki i podstawy regulujące możliwość ubiegania się o należne świadczenie alimentacyjne. Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem […]
7 maja 2015

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ O ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE

Alimenty są świadczeniem szczególnym, których istota przejawia się w dostarczaniu uprawionemu do alimentów środków utrzymania w celu zaspokojenia jego bieżących potrzeb. Z uwagi na specyficzny charakter alimentów, świadczenie to uregulowane jest nieco odmiennie od innych świadczeń pieniężnych, zwłaszcza w zakresie wymagalności i przedawnienia.             Jak już zostało to powyżej zasygnalizowane, świadczenia przekazywane tytułem alimentów mają zapewnić uprawnionemu środki niezbędne do codziennego funkcjonowania, a więc jedzenie, ubranie czy mieszkanie. Środki te, z racji ich funkcji, przekazywane są na bieżące potrzeby uprawnionego, co jest szczególnie istotne w kontekście dochodzenia alimentów za okres przeszły, gdyż wówczas nie będą to już środki na bieżące potrzeby. Zasadą jest, że alimenty są zasądzane i przekazywane systematycznie, celem pokrycia wydatków, które generuje codzienne funkcjonowanie, nie oznacza to […]
12 kwietnia 2015

JAK UWOLNIĆ SIĘ OD ROSZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH NA RZECZ RODZICÓW?

W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy niewidziani dawno bądź też nieutrzymujący z dziećmi kontaktu rodzice postanawiają wystąpić z roszczeniem alimentacyjnym przeciwko swoim zstępnym. Powyższe jest nie tylko niejednokrotnie uciążliwym dla klientów, którzy zgłaszają się o poradę, ale też niejednokrotnie zdaje się być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Trudno bowiem uznać za uzasadnione roszczenie ojca alkoholika, który nie wykazywał nawet najmniejszego zainteresowania swoim dzieckiem i dopiero po latach, w sytuacji skrajnego niedostatku przypomniał sobie o łączących go z dzieckiem więzach rodzinnych.  
16 marca 2015

EGZEKUCJA ALIMENTÓW Z PERSPEKTYWY ZOBOWIĄZANEGO DO ICH UISZCZANIA

W sprawach rozwodowych bardzo często najzacieklejszy bój między małżonkami rozgrywa się o wysokość alimentów na ich wspólne małoletnie dzieci, którymi zostanie obciążony jeden z małżonków w wyroku rozwodowym. Podstawową funkcją i zadaniem alimentów jest zapewnienie uprawnionemu do ich otrzymywania niezbędnych i koniecznych środków, które zaspokoją jego potrzeby materialne. Alimenty stanowią zatem szczególne świadczenie i z tego względu ustawodawca uregulował je w sposób nieco odmienny, bardziej uprzywilejowany, w stosunku do innych zobowiązań.  
5 marca 2015

JAK ZMIENIĆ OBOWIĄZEK ALIEMNTACYJNY – CZYLI O PODWYŻSZENIU I OBNIŻENIU ALIEMNTÓW

Adwokat od spraw alimentacyjnych Wrocław radzi…   Obowiązek alimentacyjny raz zasądzony, wcale nie musi pozostać niezmienionym.  W praktyce spotykam się z Klientami, którzy nie mając stosownej wiedzy niejednokrotnie popadają w problemy finansowe z uwagi na nieadekwatne do ich aktualnej sytuacji materialnej określenie zakresu obowiązku alimentacyjnego. Proszę pamiętać, iż przepisy prawa mają służyć ludziom, stąd warto korzystać z płynących z nich uprawnień.  
2 marca 2015

O CO SĄD PYTA NA ROZPRAWIE W SPRAWIE O ALIMENTY?

Rozprawa to często strasznie stresujący moment postępowania sądowego dla stron. Niejednokrotnie wywołująca silne emocje, utrudniające przedstawienie swojego stanowiska przed sądem. Jak zapewne Państwo usłyszą od swojego pełnomocnika – obawa przed złożeniem zeznań w sądzie jest niczym nieuzasadniona a sądu nie należy się bać. Należy jednakże z całą pewnością przygotować się do składanych zeznań. Jak? Na to pytanie odpowiadamy poniżej.