adwokat podział majątku wrocław

25 grudnia 2018

Podział majątku, jak to wygląda w praktyce?

Gdy opadną emocje związane z rozwodem, przychodzi czas na kolejny krok, czyli na podział wspólnego majątku. Jak sama nazwa wskazuje, na skutek podziału, majątek należący do tej pory wspólnie do obydwóch małżonków, jest pomiędzy nich dzielony, zatem każdy z małżonków otrzymuje na własność określone rzeczy, czyli ruchomości i nieruchomości, stanowiące dotychczas współwłasność małżonków.  
22 lipca 2018

Budowa domu na działce Twojego małżonka – możliwe rozstrzygnięcia Sądu.

Własne mieszkanie bądź dom to marzenie praktycznie każdego małżeństwa, jeśli jednak małżonkowie nie dysponują wystarczają ilością środków pieniężnych, starają się wybrać rozwiązania jak najbardziej korzystne finansowo. Takim rozwiązaniem może być np. budowa domu na działce należącej do jednego z małżonków, gdyż wówczas nie trzeba ponosić dodatkowego wydatku w postaci zakupu działki, problem może pojawić się jednak, gdy małżonkowie postanawiają się rozstać.  
24 czerwca 2018

Czy jeśli dzieci po rozwodzie zostaną ze mną należy mi się więcej w podziale majątku?

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.  
4 listopada 2017

Wyremontowałem mieszkanie konkubinie po czym ona wyrzuciła mnie z domu. Jakich roszczeń mogę dochodzić?

Życie w konkubinacie ma swoje plusy i minusy, zwolennicy nieformalnych związków bardzo często wskazują, że w razie rozstania nie muszą przechodzić trudów postępowania rozwodowego, z kolei w pozostałych kwestiach ich związek jest taki jakby zawarli małżeństwo, więc ślub nie jest im do niczego potrzebny. Sytuacja jednakże zwykle komplikuje się, gdy osoby będące w konkubinacie postanawiają się rozstać, gdyż o ile faktycznie nie muszą starać się o formalne zakończenie związku w  
8 sierpnia 2017

Podział majątku przed rozwodem, jak to zrobić?

Postępowanie rozwodowe może trwać bardzo długo, w szczególności, gdy w wyroku orzekającym rozwód ma znaleźć się rozstrzygnięcie o winie w rozkładzie pożycia, dlatego nie rzadko kwestie związane ze wspólnym majątkiem małżonkowie chcą uregulować wcześniej, przed uzyskaniem rozwodu. Podział majątku wspólnego przed rozwodem jest oczywiście możliwy, jednakże wymaga podjęcia dodatkowych czynności.  
2 sierpnia 2016

Czy zdrada małżonka wpływa na podział majątku?

Rozwody z powodu zdrady jednego z małżonków są zwykle dla stron bardzo trudne, gdyż w takich procesach dominują emocje, które niestety często powodują, że sala sądowa zmienia się w pole bitwy. Zdradzony małżonek, co jest oczywiście w pełni zrozumiałe, czuje się upokorzony i skrzywdzony i w żadnym wypadku nie ma mowy o jakichkolwiek ustępstwach z jego strony, co bardzo często dodatkowo zaognia konflikt między stronami.  
1 maja 2016

Kiedy nie warto iść na ustępstwa podczas podziału majątku?

Postępowania o podział majątku między były małżonkami są niejednokrotnie bardziej skomplikowane i wywołują między stronami większe emocje niż samo postępowanie rozwodowe, dlatego nie rzadko toczą się latami. Szybsze zakończenie takiego postępowania jest oczywiście możliwe, jednakże z reguły wiąże się to z ustępstwami, przeważnie ze strony jednego tylko małżonka.  
11 grudnia 2015

Podział majątku, a kredyty

Bardzo wiele młodych małżeństw wspólne życie rozpoczyna od zaciągnięcia kredytu i najczęściej jest to kredyt na mieszkanie, którego spłata jest rozłożona czasem nawet na 30 lat. Tak długie i wysokie zobowiązanie kredytowe robi się jednak problematyczne w przypadku, gdy małżonkowie postanawiają po kilku latach zakończyć swoje małżeństwo, gdyż w takiej sytuacji podział wspólnego majątku oznaczać będzie podział zadłużonego mieszkania, a więc pojawia się pytanie, kto ma spłacać wspólnie zaciągnięty kredyt?  
28 marca 2015

KIEDY SĄD NIE USTANOWI ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ MIĘDZY MAŁŻONKAMI POMIMO ZŁOŻONEGO POWÓDZTWA?

Zgodnie z art. 31 § 1 k.r. i o. „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich”. W praktyce ustawowa wspólność majątkowa małżeńska ma zarówno liczne zalety jak i wady. Wśród zalet niewątpliwie wyróżnić można fakt ochrony prawnej gromadzonego przez strony, niejednokrotnie latami majątku wspólnego. Ważnym aspektem jest również to, że ustawowa wspólność majątkowa daje stronom możliwość łączenia majątków, przez co ich łączna wartość staje się wyższa a to z kolei daje podstawy do ubiegania się o możliwość zaciągnięcia zobowiązań finansowych większej wysokości bądź też w ogóle daje możliwość uzyskania kredytu. Z drugiej jednak strony właśnie kwestia zaciągania zobowiązań finansowych […]
23 marca 2015

KIEDY MOŻNA DOCHODZIĆ USTANOWIENIA ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ Z DATĄ WSTECZNĄ?

Praktyka wskazuje, iż niejednokrotnie długie postępowanie w procesie o rozwód czy też wieloletnie pozostawanie przez małżonków w separacji faktycznej rodzi problemy natury finansowe. Zwaśnieni małżonkowie mają bowiem niejednokrotnie problem z porozumieniem się, a to nie ułatwia zarządu majątkiem wspólnym.