adwokat rodzinny wrocław

5 maja 2018

Matka wyprowadziła się z dzieckiem daleko od ojca bez jego zgody, czy to jest utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Zgodnie z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują zaś w szczególności przebywanie z dzieckiem, czyli odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, jak i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.  
24 stycznia 2018

Kochanka świadkiem w sprawie o rozwód

Podczas rozwodu z orzekaniem o winie najwięcej problemów nastręczają dowody, a mianowicie to jakie dowody przedłożyć by np. udowodnić zdradę współmałżonka. W przypadku zdrady nie rzadko bowiem jest tak, że małżonek wie, iż jest zdradzany, jednakże nie posiada żadnych dowodów, żeby tą zdradę udowodnić, gdyż nawet jeśli współmałżonek do zdrady się przyznał to w sądzie tego faktu wcale potwierdzić nie musi, dlatego, żeby w postępowaniu rozwodowym zdradę udowodnić nie rzadko na świadka powołuje się kochankę męża bądź kochanka żony.  
21 września 2017

Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie, a ile bez orzekania?

Odpowiedź na zadane prawnikowi pytanie najczęściej zaczyna się od sformułowania „to zależy” i w żadnym wypadku nie jest to złośliwość ze strony osoby do której o poradę się zwracamy, gdyż w rzeczywistości bardzo trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie, uwzględniając dodatkowo wszystkie okoliczności i zawiłości danej sprawy oraz aspekty, które mogą się później ujawnić, a które są zupełnie niezależne od woli strony.  
21 sierpnia 2017

Co zrobić gdy sprawca przemocy nie wyprowadzi się pomimo nakazu opuszczenia mieszkania?

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zawiera szczególne regulacje, które mają na celu zapewnienie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą domową. Na gruncie zawartych w niej uregulowań możliwe więc jest m.in. wydanie wobec sprawcy przemocy domowej obowiązku opuszczenia mieszkania, które zajmuje on wspólnie z pokrzywdzonym, w specjalnym, przyspieszonym trybie, co stanowi niewątpliwy przywilej dla osób pokrzywdzonych.  
18 lipca 2017

Syn z tatą, a córka z mamą – czy można rozdzielić rodzeństwo po rozwodzie?

Wydając wyrok rozwodowy sąd zobowiązany jest orzec o wszystkich kwestiach dotyczących rodziny, a więc przede wszystkim rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.  
7 czerwca 2017

Rozwód rodziców adopcyjnych – co dalej z dzieckiem?

Co do rozwodu nie ma reguły, zdarza się, że na rozstanie decydują się pary uchodzące powszechnie wręcz za idealne, jak i te, które rodzinę tworzyły kilkanaście lat i posiadają gromadkę dzieci. Orzekając rozwód sąd ma obowiązek rozstrzygnąć o wszystkich sprawach dotyczących rodziny, w szczególności tych odnoszących się do małoletnich dzieci rozwodzących się małżonków, ta powszechna zasada będzie więc miała zastosowanie zarówno do dzieci biologicznych stron, jak również tych adoptowanych.  
20 kwietnia 2017

Była żona po rozwodzie zapadła na depresje i źle traktuje dzieci – co może zrobić ojciec?

W większości przypadków po rozwodzie rodziców dzieci zamieszkują razem z matką, która pełni nad nimi opiekę i je wychowuje, ojciec z kolei spotyka się z dziećmi w ustalonych dniach i o określonych porach. Jak to jednakże w życiu bywa, zdarza się, że na skutek nieprzewidzianych i nagłych okoliczności, np. choroby, matka nie jest w stanie sprostać opiece nad małoletnimi, a czasem jej zachowanie nawet dzieciom zagraża, co więc w takiej sytuacji może zrobić ojciec?  
15 grudnia 2016

Czemu służy jak najszybsze zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w czasie trwania postępowania?

W przypadku, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu, a dziecko przebywa stale u jednego z nich, wspólnym obowiązkiem rodziców jest określenie kontaktów dziecka z drugim rodzicem, kierując się oczywiście dobrem małoletniego oraz uwzględniając jego rozsądne życzenia.  
14 września 2016

Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, a nadzór kuratora nad kontaktami z dzieckiem.

Ustalenie, a następnie realizacja kontaktów rodzica z dzieckiem, są sprawami, które zwykle wywołują wiele emocji między rodzicami, niestety nie tych pozytywnych, i które charakteryzują się sporą dynamiką zmian, dlatego bardzo często sąd  musi ingerować w tego typu sprawy, aby zapewnić prawidłowy przebieg kontaktów.  
22 sierpnia 2016

Jak udowodnić przemoc psychiczną – rozwód z powodu znęcania psychicznego – DOWODY

Przemoc w małżeństwie, zarówno fizyczna jak i psychiczna, w żadnym wypadku nie może być akceptowana, a jej ofiary nie powinny się bać mówić o niej głośno, lecz z całą determinacją powinny walczyć o swoje prawa. Obok zdrady, stosowanie przemocy w małżeństwie jest jedną z głównych przyczyn, która prowadzi do rozkładu pożycia małżonków i finalnie do rozwodu, jednakże w przypadku przemocy jej ofiary zwykle bardzo długo zwlekają z wniesieniem pozwu rozwodowego, a jeśli już zdecydują się na zakończenie małżeństwa, to żądają orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie.