adwokat rodzinny wrocław

18 lipca 2017

Syn z tatą, a córka z mamą – czy można rozdzielić rodzeństwo po rozwodzie?

Wydając wyrok rozwodowy sąd zobowiązany jest orzec o wszystkich kwestiach dotyczących rodziny, a więc przede wszystkim rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.  
7 czerwca 2017

Rozwód rodziców adopcyjnych – co dalej z dzieckiem?

Co do rozwodu nie ma reguły, zdarza się, że na rozstanie decydują się pary uchodzące powszechnie wręcz za idealne, jak i te, które rodzinę tworzyły kilkanaście lat i posiadają gromadkę dzieci. Orzekając rozwód sąd ma obowiązek rozstrzygnąć o wszystkich sprawach dotyczących rodziny, w szczególności tych odnoszących się do małoletnich dzieci rozwodzących się małżonków, ta powszechna zasada będzie więc miała zastosowanie zarówno do dzieci biologicznych stron, jak również tych adoptowanych.  
20 kwietnia 2017

Była żona po rozwodzie zapadła na depresje i źle traktuje dzieci – co może zrobić ojciec?

W większości przypadków po rozwodzie rodziców dzieci zamieszkują razem z matką, która pełni nad nimi opiekę i je wychowuje, ojciec z kolei spotyka się z dziećmi w ustalonych dniach i o określonych porach. Jak to jednakże w życiu bywa, zdarza się, że na skutek nieprzewidzianych i nagłych okoliczności, np. choroby, matka nie jest w stanie sprostać opiece nad małoletnimi, a czasem jej zachowanie nawet dzieciom zagraża, co więc w takiej sytuacji może zrobić ojciec?  
15 grudnia 2016

Czemu służy jak najszybsze zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w czasie trwania postępowania?

W przypadku, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu, a dziecko przebywa stale u jednego z nich, wspólnym obowiązkiem rodziców jest określenie kontaktów dziecka z drugim rodzicem, kierując się oczywiście dobrem małoletniego oraz uwzględniając jego rozsądne życzenia.  
14 września 2016

Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, a nadzór kuratora nad kontaktami z dzieckiem.

Ustalenie, a następnie realizacja kontaktów rodzica z dzieckiem, są sprawami, które zwykle wywołują wiele emocji między rodzicami, niestety nie tych pozytywnych, i które charakteryzują się sporą dynamiką zmian, dlatego bardzo często sąd  musi ingerować w tego typu sprawy, aby zapewnić prawidłowy przebieg kontaktów.  
22 sierpnia 2016

Jak udowodnić przemoc psychiczną – rozwód z powodu znęcania psychicznego – DOWODY

Przemoc w małżeństwie, zarówno fizyczna jak i psychiczna, w żadnym wypadku nie może być akceptowana, a jej ofiary nie powinny się bać mówić o niej głośno, lecz z całą determinacją powinny walczyć o swoje prawa. Obok zdrady, stosowanie przemocy w małżeństwie jest jedną z głównych przyczyn, która prowadzi do rozkładu pożycia małżonków i finalnie do rozwodu, jednakże w przypadku przemocy jej ofiary zwykle bardzo długo zwlekają z wniesieniem pozwu rozwodowego, a jeśli już zdecydują się na zakończenie małżeństwa, to żądają orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie.  
14 marca 2016

Jak eksmitować osobę dopuszczającą się przemocy w rodzinie?

Obecnie obowiązujące przepisy przyznają osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie liczne środki prawne, które mają na celu ich ochronę, ofiary przemocy jednakże nie chętnie z nich korzystają, głównie z poczucia wstydu, a czasem po prostu nie o wszystkich uprawnieniach wiedzą, przez co tkwią w toksycznej relacji. Jednym z takich uprawnień z którego osoba dotknięta przemocą może, a czasem nawet powinna skorzystać, jest możliwość ubiegania się o eksmisję osoby dopuszczającej się przemocy, o czym stanowi ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  
3 marca 2016

Zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną przemocą domową

Przemoc domowa to temat wciąż drażliwy, mimo iż o przemocy więcej się mówi i podejmuje się sporo inicjatyw, które mają jej przeciwdziałać. Niewątpliwie efektem tych wszystkich kroków jest wzrost świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie na tego typu problemy, co przyczynia się również do szukania przez ofiary przemocy domowej pomocy w różnego rodzaju placówkach oraz zawiadamiania właściwych organów o przypadkach jej stosowania.  
17 października 2015

Co zrobić gdy matka utrudnia lub uniemożliwia kontakt z dzieckiem?

W większości przypadków, dziecko po rozwodzie na stale zamieszkuje z matką, co wydaje się być uzasadnione zwłaszcza, gdy dziecko jest maleńkie i potrzebuje matczynej opieki, nie oznacza to jednakże, że ojciec nie ma prawa do systematycznych kontaktów z potomkiem. Jeżeli rodzice dziecka byli związani węzłem małżeńskim, a następnie orzeczono rozwód, to sąd w wyroku rozwodowym kwestię kontaktów rodzica stale nie zamieszkującego z dzieckiem z pewnością uregulował, a zatem rodzice winni do orzeczenia sądu się stosować.  
22 lipca 2015

JAK PRZEBIEGA USTALENIE OJCOSTWA W SĄDZIE ?

Aktualne uregulowania prawne w Polsce wskazują jednoznacznie kto jest matką narodzonego dziecka. Zgodnie bowiem z art. 619 k.r. i o. „matką dziecka jest kobieta, która je urodziła”. Zdawałoby się, że powyższe uregulowanie prawne jest oczywistym i zbędnym, jednakże w dobie funkcjonowania tzw. matek surogatek czy też stosowania przy poczęciu dziecka różnego rodzaju zabiegów medycznych zapis wskazany powyżej jest w pełni zasadnym.