adwokat spadki wrocław

11 września 2015

KIEDY NIE TRZEBA ZAPŁACIĆ ZACHOWKU – PRZEDAWNIENIE ZACHOWKU

Komu przysługuje zachowek i w jakiej wysokości? Zgodnie z treścią art. 991 § 1 k.c. zachowek to prawo przysługujące zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, do uzyskania dwóch trzecich wartości udziału spadkowego jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału. Powyższe oznacza, że nawet w przypadku, gdyby spadkodawca nie uwzględnił danego zstępnego, małżonka czy też rodzica w testamencie ma on możliwość wystąpienia o zasądzenie zachowku po zmarłym.  
7 września 2015

ZACHOWEK A DAROWIZNA CZYLI JAK DAROWIZNA WPŁYWA NA PRAWO DO ZACHOWKU?

W świadomości społecznej instytucja darowizny jest dość powszechnie znaną. Istnieje jednakże pogląd, wedle którego, darowizna wyłącza przedmiot nią objęty ze składników majątkowych spadku. Niestety przykrym dla wielu może okazać się fakt, iż powyższe przeświadczenie nie zawsze jest zgodne z treścią przepisów polskiego prawa.  
31 maja 2015

PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU

Przez pojęcie „spadek” zwykle rozumie się rzeczy materialne- ruchomości i nieruchomości, które należały do zmarłej osoby. Obowiązujące uregulowania definiują „spadek” jednak nieco szerzej, gdyż zgodnie z ich brzmieniem, spadek to nie tylko ogół praw, ale także obowiązki, które przysługiwały spadkodawcy w chwili jego śmierci i które przechodzą na jego następców prawnych- spadkobierców, w drodze dziedziczenia. W skład spadku wchodzi zatem nie tylko prawo własności do określonych rzeczy, a więc np. działka, dom, czy kosztowne obrazy, ale także prawo żądania naprawienia szkody bądź prawo żądania unieważnienia umowy zawartej w wyniku aukcji lub przetargu. Ponadto, spadek obejmuje także wszelkie zobowiązania i długi, które spadkodawca posiadał przed śmiercią, np. zaciągnięte umowy kredytu lub pożyczki czy zaległości w płaceniu rat alimentacyjnych, które stały się […]