adwokat wroclaw sprawy rodzinne

5 stycznia 2018

Żona znęca się psychicznie nade mną oraz dziećmi, a gdy stanąłem w ich obronie wyrzuciła mnie z domu.

Rodzina w której stosuje się przemoc, zarówno fizyczną, jak i psychiczną, nigdy nie funkcjonuje prawidłowo, a najbardziej w takiej sytuacji cierpią oczywiście dzieci. Przemoc wobec rodziny jest zwykle stosowana przez jednego z małżonków, dlatego to drugi małżonek ma niejako obowiązek jej przeciwdziałać i podjąć kroki by zapewnić sobie i dzieciom spokój. Z reguły jednak, gdy to matka/żona jest osobą stosującą przemoc, przeciwdziałanie przemocy wydaje się walką z wiatrakami, pamiętać jednakże należy, że przepisy nie traktują inaczej osoby stosującej przemoc ze względu na jej płeć, konsekwencje dla każdego są takie same.  
1 lipca 2015

DO KOGO TRAFI DZIECKO PO ROZWODZIE CZYLI CO WPŁYWA NA POWIERZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

W świadomości społecznej wciąż niestety funkcjonuje przeświadczenie o tym, iż sąd zawsze opowiada się za matką dzieci i to właśnie matce powierza opiekę nad dziećmi po rozwodzie, bez względu na okoliczności sprawy i predyspozycje ojca do sprawowania opieki nad dziećmi. Na szczęście powyższe przekonanie jest już jedynie stereotypem a praktyka stosowania prawa wskazuje, iż niejednokrotnie miejscem zamieszkania dzieci po rozwodzie jest właśnie każdorazowe miejsce zamieszkania ojca i to on sprawuje stałą opiekę nad dziećmi.  
16 czerwca 2015

W JAKICH SYTUACJACH MOŻNA SIĘ DOMAGAĆ POZBAWIENIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej wciąż pozostaje w świadomości społecznej jako instytucja pozbawiająca rodzica jakiejkolwiek więzi z dzieckiem. Z uwagi na powyższe zainteresowani tj. rodzice wychowujący samotnie dziecko występują o powyższe niezmiernie rzadko, jak wskazują, kierując się dobrem dziecka. Czy rzeczywiście pozostawienie władzy rodzicielskiej rodzicowi, który nie wykazuje jakiegokolwiek zainteresowania dzieckiem jest słuszne?  
30 maja 2015

ZARZUTY DO OPINII SPORZĄDZONEJ PRZEZ RODZINNY OŚRODEK DIAGNOSTYCZNO- KONSULTACYJNY.

W sprawach, których przedmiotem postępowania sądowego jest kwestia wykonywania władzy rodzicielskiej, sąd zazwyczaj zwraca się do biegłych psychologów, a nawet częściej, do rodzinnych ośrodków diagnostyczno- konsultacyjnych (dalej: RODK) o wydanie w przedmiotowej sprawie opinii, która ma przede wszystkim pomóc sądowi w ocenieniu kompetencji rodzicielskich rodziców. Opinie te wydawane są w formie pisemnej, po przeprowadzeniu badania rodziców oraz dziecka. Najistotniejsze zarówno dla sądu, jak i dla stron postępowania, są wnioski końcowe opinii, gdyż to właśnie w tym miejscu zawarte jest podsumowanie całej opinii oraz znajdują się wskazówki dla sądu orzekającego. Zazwyczaj wnioski opinii przychylne są jednemu rodzicowi, co powoduje, że automatycznie zostaje pogorszona sytuacja procesowa drugiego rodziciela, należy jednak zaznaczyć, że taki obrót zdarzeń nie dyskredytuje całkowicie takiego rodzica, gdyż przed […]