Spółki

30 grudnia 2014

Jak zarejestrować spółkę akcyjną

Założenie spółki akcyjnej Aby założyć spółkę akcyjną należy jak sporządzić statut, dla którego formą zastrzeżoną jest akt notarialny. Statut spółki akcyjnej powinien określać następujące dane: firmę spółki – która zgodnie z art. 305 1 k.s.h. może być obrana dowolnie lecz powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka akcyjna” siedzibę spółki – która zgodnie z przepisami oznaczana jest jako miejscowość, w której ma siedzibę organ zarządzający spółki; przedmiot działalności spółki zgodnie z PKD wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego; wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela; liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów; nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli; […]
28 grudnia 2014

Jak założyć spółkę. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do kategorii spółek komandytowych. Jak wynika z treści art. 151 § 1 k.s.h spółka z o.o. może być zawiązana w każdym, prawnie dopuszczalnym celu. Kapitał zakładowy spółki z o.o. winien wynosić co najmniej 5.000 zł. Spółka z o.o. jako spółka kapitałowa posiada organy. Cechą charakterystyczną dla spółek kapitałowych jest to, że wspólnicy są obowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie i co do zasady nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
26 grudnia 2014

Jak założyć spółkę. Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo – akcyjna to spółka osobowa, w której zgodnie z art. 125 k.s.h musi występować przynajmniej jeden komplementariusz, odpowiadający za zobowiązania spółki bez ograniczeń oraz co najmniej jeden akcjonariusz, zwolniony z odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej winien wynosić co najmniej 50.000 zł. W spółce komandytowo-akcyjnej istnieje obligatoryjność ustanowienia organu w postaci rady nadzorczej w sytuacji, gdy liczba akcjonariuszy przekroczy 25.  
26 grudnia 2014

Jak szybko i bezpiecznie założyć spółkę. Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest specyficzną spółką osobową, z uwagi na swego rodzaju podział obowiązków i uprawnień wspólników. Zgodnie bowiem z art. 102 k.s.h spółka komandytową jest spółka w której za zobowiązania spółki komplementariusze odpowiadają bez ograniczeń, natomiast pozostali wspólnicy określani jako komandytariusze odpowiadają co do zasady do wysokości sumy komandytowej. Z uwagi na ograniczony charakter odpowiedzialności komandytariuszy za zobowiązania spółki ograniczeniu podlega także sposób reprezentacji spółki komandytowej. Zgodnie z ogólną regułą do reprezentacji spółki komandytowej uprawnieni są wyłącznie komplementariusze.  
26 grudnia 2014

Jak szybko i profesjonalne założyć spółkę. Spółka partnerska

Spółka partnerska jest drugą w kolejności spółką osobową jaką przewiduje kodeks spółek handlowych. Przedmiotowa spółkę można uznać za dedykowaną do określonej kategorii osób pragnących zawiązać spółkę. Zgodnie bowiem z art. 86 § 1 k.s.h spółka partnerską jest tworzona w celu wykonywania wolnego zawodu. Kategorie wolnych zawodów określają ustawy i zazwyczaj osoby je wykonujące mają świadomość tego, iż ich profesja uznawana jest za wolny zawód. Dla przykładu jedynie wskazać można, że do tej kategorii zaliczany jest zawód radcy prawnego, architekta czy też aptekarza. Należy podkreślić, iż spółka partnerska może być zawarta wyłącznie przez osoby fizyczne wykonujące wolny zawód.  
20 grudnia 2014

Jak szybko i profesjonalnie założyć spółkę? Spółka Jawna

Osoby zakładające spółki stają przed wyborem dotyczącym jej rodzaju. Powyższe, jak wskazuje praktyka okazuje się problematyczne. Przyszli wspólnicy spółek zastanawiają się czy korzystniejszą dla nich byłoby zawiązanie spółki osobowej czy też kapitałowej oraz to jaki dokładnie rodzaj spółki najpełniej będzie odzwierciedlał ich zapatrywanie na prowadzoną działalność. Warto wiedzieć, iż spółki osobowe do których zaliczamy spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną nie posiadają osobowości prawnej. Powyższe odróżnia ich od spółek kapitałowych tj. spółki z.o.o. oraz spółki akcyjnej. Przed podjęciem decyzji na temat tego, jaki rodzaj spółki zawiązać warto przyjrzeć się szczegółowo strukturze każdej, ogólne zasady dotyczące prowadzenia spółek mogą bowiem okazać się bardzo istotne dla przyszłych wspólników. W tym wpisie omówimy charakterystykę oraz procedurę rejestracji spółki jawnej.