Jak założyć spółkę. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak założyć spółkę. Spółka komandytowo-akcyjna
26 grudnia 2014
Jak zarejestrować spółkę akcyjną
30 grudnia 2014

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do kategorii spółek komandytowych. Jak wynika z treści art. 151 § 1 k.s.h spółka z o.o. może być zawiązana w każdym, prawnie dopuszczalnym celu. Kapitał zakładowy spółki z o.o. winien wynosić co najmniej 5.000 zł. Spółka z o.o. jako spółka kapitałowa posiada organy. Cechą charakterystyczną dla spółek kapitałowych jest to, że wspólnicy są obowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie i co do zasady nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy jak w przypadku każdej innej spółki osobowej zawrzeć umowę. Formą zastrzeżoną dla umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest akt notarialny. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać następujące dane:

 • firmę spółki – która zgodnie z art. 160 1 k.s.h. może być obrana dowolnie lecz powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
 • siedzibę spółki – która zgodnie z przepisami oznaczana jest jako miejscowość,
  w której ma siedzibę organ zarządzający spółki;
 • przedmiot działalności spółki zgodnie z PKD
 • wysokość kapitału zakładowego;
 • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;

 

Ponadto umowa spółki może zawierać:

 • określenie czasu na jaki spółka została ustanowiona; brak tego zapisu oznacza, że umowa spółki została zawarta na czas nieokreślony;

 

Po zawiązaniu spółki, koniecznym jest jak w przypadku każdej innej spółki wpisanie spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez właściwy Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy.

 

Celem zarejestrowania spółki należy:

 • złożyć do sądu rejestrowego wypełniony formularz KRS-W3 – wniosek o rejestrację podmiotu w KRS wraz z obligatoryjnymi załącznikami tj. formularzem KRS- WE – gdzie wskazać należy wspólników spółki, KRS-WK: Organy Podmiotu/Wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki, a także formularzem KRS-WM: Przedmiot działalności, Wszystkie z powyżej wskazanych formularzy dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Formularze.
 • dodatkowo w przypadku ustanowienia Prokurenta wraz z wnioskiem o rejestrację spółki należy złożyć formularz KRS-WL: Prokurenci, a w przypadku ustanowienia oddziałów spółki formularz KRS-WA: Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne. Powyżej wskazane formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Formularze.
 • dołączyć do wniosku o rejestrację podmiotu w KRS załączniki w postaci:

–   umowę spółki;

 • uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów członków zarządu i prokurentów.

 

 • złożyć wraz z wnioskiem o rejestrację podmiotu wypełniony formularz RG-1 – wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Formularz dostępny jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego;
 • złożyć wraz w wnioskiem o rejestrację podmiotu wypełniony formularz NIP-2 wraz z załącznikiem NIP-D – zgłoszenie identyfikacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Formularz dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów.

 • ponadto w przypadku zatrudniania pracowników należy wraz z wnioskiem o rejestrację podmiotu złożyć wypełniony formularz ZPA- zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Formularz dostępny jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; W przypadku, gdy do wniosku o rejestrację spółki nie dołączono formularza ZPA sąd uznaje, iż spółka nie zatrudnia pracowników.
 • dokonać opłaty za rejestrację spółki w kwocie 500 zł oraz opłaty za ogłoszenie rejestracji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł. Powyższe opłaty należy uiścić na nr rachunków bankowych wskazanych na stronie internetowej właściwego sądu rejestrowego w zakładce konta bankowe. Potwierdzenie dokonania opłat należy dołączyć do wniosku o rejestrację spółki.

Po skompletowaniu powyżej wskazanych dokumentów i złożeniu ich do sądu rejestrowego, oczekujemy na postanowienie sądu o wpisie spółki do rejestru. Sąd rejestrowy co do zasady powinien rozpoznać wniosek o wpis nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia. Termin ten liczony jest jednakże od daty złożonego poprawnie wniosku, zatem przypadku, gdy we wniosku pojawią się braki do których uzupełnienia zostanie wezwany wnioskodawca 7-dniowy termin na rozpoznanie wniosku będzie liczony od chwili otrzymania przez sąd pisma uzupełniającego przedmiotowe braki.

Kolejne wpisy już niebawem. Adwokat Paweł Borowski Kancelaria Adwokacka Wrocław

 
Adwokat Paweł Borowski
Adwokat Paweł Borowski
Prowadzi kancelarię adwokacką we Wrocławiu. Specjalizuje się w sprawach o rozwód, podział majątku, alimenty ( sprawy rodzinne ) a także w sprawach spadkowych o zachowek, dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku.

Komentarze są wyłączone.