adwokat spadki wroclaw

31 maja 2015

PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU

Przez pojęcie „spadek” zwykle rozumie się rzeczy materialne- ruchomości i nieruchomości, które należały do zmarłej osoby. Obowiązujące uregulowania definiują „spadek” jednak nieco szerzej, gdyż zgodnie z ich brzmieniem, spadek to nie tylko ogół praw, ale także obowiązki, które przysługiwały spadkodawcy w chwili jego śmierci i które przechodzą na jego następców prawnych- spadkobierców, w drodze dziedziczenia. W skład spadku wchodzi zatem nie tylko prawo własności do określonych rzeczy, a więc np. działka, dom, czy kosztowne obrazy, ale także prawo żądania naprawienia szkody bądź prawo żądania unieważnienia umowy zawartej w wyniku aukcji lub przetargu. Ponadto, spadek obejmuje także wszelkie zobowiązania i długi, które spadkodawca posiadał przed śmiercią, np. zaciągnięte umowy kredytu lub pożyczki czy zaległości w płaceniu rat alimentacyjnych, które stały się […]
11 lutego 2015

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA A DZIEDZICZENIE

Często zadawanym przez klientów pytaniem jest to, czy w przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej małżonek będzie uprawnionym do dziedziczenia po nas. Odpowiadając na powyższe zagadnienie należy pochylić się nad kilkoma aspektami i sytuacjami faktycznymi. Najpierw jednakże należy pochylić się nad treścią przepisów prawa. Zgodnie z art. 51 k.r. i o. „w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później”. W doktrynie znacznie szerzej opisuje się powyższe zagadnienie, wskazując, iż: „pozwolenie na zachowanie przez każdego z małżonków majątku nabytego przed zawarciem umowy dotyczy zarówno majątku: