co zrobić aby ograniczyć władzę rodzicielską

15 lipca 2015

KIEDY MOŻE NASTĄPIĆ OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest łagodniejszą od pozbawienia praw rodzicielskich formą ingerencji sądu w wykonywanie praw i obowiązków rodzicielskich. Pomimo, iż ograniczenie władzy rodzicielskiej nie rodzi aż tak drastycznych skutków jak całkowite jej pozbawienie warto pamiętać o znamiennych w skutkach konsekwencjach powyższego. Przesłanki umożliwiające sądowi ograniczenie władzy rodzicielskiej zostały określone w art. 107 k.r. i o. Zgodnie z § 1 powyższego artykułu „jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania” W tym miejscu należy podkreślić, iż podejmując decyzję w kwestii ograniczenia władzy rodzicielskiej sąd zawsze kieruje się dobrem dziecka. O tym, co leży w interesie dziecka sąd rozstrzyga indywidualnie w każdej sprawie, szczegółowo analizując jej stan faktyczny.