dziedziczenie a separacja

11 lutego 2015

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA A DZIEDZICZENIE

Często zadawanym przez klientów pytaniem jest to, czy w przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej małżonek będzie uprawnionym do dziedziczenia po nas. Odpowiadając na powyższe zagadnienie należy pochylić się nad kilkoma aspektami i sytuacjami faktycznymi. Najpierw jednakże należy pochylić się nad treścią przepisów prawa. Zgodnie z art. 51 k.r. i o. „w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później”. W doktrynie znacznie szerzej opisuje się powyższe zagadnienie, wskazując, iż: „pozwolenie na zachowanie przez każdego z małżonków majątku nabytego przed zawarciem umowy dotyczy zarówno majątku: