dziedziczenie lub spadek po rodzicach prawo

10 stycznia 2016

Dziedziczenie ustawowe przez dzieci po rodzicach i dziadkach

Do dziedziczenia na podstawie przepisów ustawy dochodzi wówczas, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, gdy testament przez niego sporządzony pozostaje z jakichś względów nieważny lub gdy osoby w nim powołane nie chcą lub nie mogą dziedziczyć. W takim więc przypadku spadkobiercami osoby zmarłej są jej osoby najbliższe, które dochodzą do dziedziczenia w określonej kolejności, wskazanej przez ustawę. Do pierwszej grupy spadkobierców ustawowych, obok małżonka, należą oczywiście dzieci spadkodawcy, pamiętać jednak należy, że dzieci mogą dziedziczyć nie tylko po rodzicach, lecz również po dziadkach.