jak podzielić majątek po rozwodzie

25 grudnia 2018

Podział majątku, jak to wygląda w praktyce?

Gdy opadną emocje związane z rozwodem, przychodzi czas na kolejny krok, czyli na podział wspólnego majątku. Jak sama nazwa wskazuje, na skutek podziału, majątek należący do tej pory wspólnie do obydwóch małżonków, jest pomiędzy nich dzielony, zatem każdy z małżonków otrzymuje na własność określone rzeczy, czyli ruchomości i nieruchomości, stanowiące dotychczas współwłasność małżonków.  
25 stycznia 2015

Ustalenie nierównych udziałów w majątu wspólnym

Jak wynika z praktyki majątek małżonków uznać należy za najważniejszą kwestię ich łączącą. Zadziwiającym jest bowiem fakt, iż największe emocje między klientami rodzą zazwyczaj kwestie finansowe i wspólne rozliczenia.             Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy prawa wspólność majątkowa, która co do zasady trwa przez cały okres trwania małżeństwa. Oczywiście małżonkowie mogą w sposób odmienny uregulować istniejące między nimi ustroje majątkowe – np. ustanowienie w umowie zawartej w formie aktu notarialnego rozszerzonej bądź też ograniczonej wspólności majątkowej. Co to oznacza w praktyce? Przez umowę majątkową małżonkowie mogą w sposób dowolny określić, jakie składniki majątkowe wchodzić będą do ich wspólnego majątku a jakie do majątku odrębnego każdego z małżonków. Ponadto małżonkowie mogą całkowicie zrezygnować ze wspólnego majątku ustalając […]