jak wygrać podział majątku

25 stycznia 2015

Ustalenie nierównych udziałów w majątu wspólnym

Jak wynika z praktyki majątek małżonków uznać należy za najważniejszą kwestię ich łączącą. Zadziwiającym jest bowiem fakt, iż największe emocje między klientami rodzą zazwyczaj kwestie finansowe i wspólne rozliczenia.             Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy prawa wspólność majątkowa, która co do zasady trwa przez cały okres trwania małżeństwa. Oczywiście małżonkowie mogą w sposób odmienny uregulować istniejące między nimi ustroje majątkowe – np. ustanowienie w umowie zawartej w formie aktu notarialnego rozszerzonej bądź też ograniczonej wspólności majątkowej. Co to oznacza w praktyce? Przez umowę majątkową małżonkowie mogą w sposób dowolny określić, jakie składniki majątkowe wchodzić będą do ich wspólnego majątku a jakie do majątku odrębnego każdego z małżonków. Ponadto małżonkowie mogą całkowicie zrezygnować ze wspólnego majątku ustalając […]