prowadzenie spraw spadkowych wrocław

31 maja 2015

PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU

Przez pojęcie „spadek” zwykle rozumie się rzeczy materialne- ruchomości i nieruchomości, które należały do zmarłej osoby. Obowiązujące uregulowania definiują „spadek” jednak nieco szerzej, gdyż zgodnie z ich brzmieniem, spadek to nie tylko ogół praw, ale także obowiązki, które przysługiwały spadkodawcy w chwili jego śmierci i które przechodzą na jego następców prawnych- spadkobierców, w drodze dziedziczenia. W skład spadku wchodzi zatem nie tylko prawo własności do określonych rzeczy, a więc np. działka, dom, czy kosztowne obrazy, ale także prawo żądania naprawienia szkody bądź prawo żądania unieważnienia umowy zawartej w wyniku aukcji lub przetargu. Ponadto, spadek obejmuje także wszelkie zobowiązania i długi, które spadkodawca posiadał przed śmiercią, np. zaciągnięte umowy kredytu lub pożyczki czy zaległości w płaceniu rat alimentacyjnych, które stały się […]