zdrada a podział majątku

20 sierpnia 2015

CZY POWOŁANIE ŚWIADKÓW BĘDZIE WYSTARCZAJĄCE DO UDOWODNIENIA ZDRADY?

Zdrada małżeńska stanowi dość często przyczynę zakończenia związku małżeńskiego. Zgodnie z przyjętym stanowiskiem doktryny cudzołóstwo jak i zdrada wyłącznie na płaszczyźnie emocjonalnej stanowią podstawę do rozwiązania małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy dopuszczającego się zdrady. W praktyce pojawia się niejednokrotnie problem z wykazaniem powyższego poprzez przedstawienie stosownych dokumentów czy zdjęć. Praktyka stosowania prawa wskazuje, że nie zawsze koniecznym jest popieranie faktów dowodami w postaci dokumentów. Niejednokrotnie wystarczającym jest powołanie świadków.  
25 stycznia 2015

Ustalenie nierównych udziałów w majątu wspólnym

Jak wynika z praktyki majątek małżonków uznać należy za najważniejszą kwestię ich łączącą. Zadziwiającym jest bowiem fakt, iż największe emocje między klientami rodzą zazwyczaj kwestie finansowe i wspólne rozliczenia.             Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy prawa wspólność majątkowa, która co do zasady trwa przez cały okres trwania małżeństwa. Oczywiście małżonkowie mogą w sposób odmienny uregulować istniejące między nimi ustroje majątkowe – np. ustanowienie w umowie zawartej w formie aktu notarialnego rozszerzonej bądź też ograniczonej wspólności majątkowej. Co to oznacza w praktyce? Przez umowę majątkową małżonkowie mogą w sposób dowolny określić, jakie składniki majątkowe wchodzić będą do ich wspólnego majątku a jakie do majątku odrębnego każdego z małżonków. Ponadto małżonkowie mogą całkowicie zrezygnować ze wspólnego majątku ustalając […]