Usługi

ZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY PRAWNEJ

W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu, świadczę pomoc prawną zarówno na rzecz osób fizycznych jak i prawnych. W swojej praktyce zawodowej zajmuję się przede wszystkim:

Sporami z bankami 

Kancelaria specjalizuje się także w prowadzeniu spraw o „kredyty we frankach” – reprezentujemy klientów z terenu całego kraju – więcej informacji o naszej działalności w tym zakresie znajdą Państwo na stronie www.kancelariakredytywefrankach.pl

Sprawami rodzinnymi

Sprawy te są głównie uregulowane w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, zaś postępowanie w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Dotyczą one przede wszystkim stosunków między małżonkami, między rodzicami a dziećmi, jak również między dalszymi członkami rodziny. Głównym rodzajem spraw z tego zakresu są sprawy o rozwód i o separację. To w nich klienci najczęściej korzystają z profesjonalnej pomocy adwokata. Rozwód jak i separacja stanowią dla każdego małżonka znaczne skomplikowanie ich sytuacji prawnej i faktycznej.

W ramach wyroku rozwodowego/separacyjnego, Sąd nie tylko rozwiązuje małżeństwo/ orzeka separację, ale również orzeka:

– o tym kto ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego (o ile strony nie wystąpią z wnioskiem o zaniechanie orzekania w tym przedmiocie),

– w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron,

– o kontaktach rodzica z ograniczoną władzą rodzicielską z małoletnimi dziećmi stron,

– o alimentach na rzecz dzieci (ewentualnie żony),

– o wspólnym mieszkaniu stron (podział do użytkowania),

– o kosztach procesu.

O tym jak doniosłe i skomplikowane są to zagadnienia, zarówno z punktu widzenia jednostek, których sprawa dotyczy, jak również od strony interesu społecznego, świadczy fakt rozpoznawania spraw o rozwód i separacje przez sądy wyższego rzędu tj. sądy okręgowe. Dlatego też przed wystąpieniem na drogę sądową warto uzyskać poradę prawną lub zlecić obsługę sprawy adwokatowi. Skutkiem rozwodu czy separacji jest zniesienie ustroju majątkowego jaki występuje między małżonkami – wspólności ustawowej. Wiąże się to najczęściej z koniecznością przeprowadzenia sprawy o podział majątku zgromadzonego w czasie małżeństwa. Sprawy te są niejednokrotnie znacznie trudniejsze od spraw o rozwód czy o separację. Im większy majątek został zgormadzony przez małżonków tym najczęściej ciężej go podzielić.

Strony w ramach tego postępowania winny rozliczyć wszelkie nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty, jak również z majątków osobistych na majątek wspólny. Wiąże się to z odpowiednim udokumentowaniem poczynionych nakładów, co zważywszy, że część z nich była poczyniona wiele lat temu może stwarzać znaczne utrudnienia. Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu udziela pomocy prawnej przy negocjacjach dotyczących polubownego podziału majątku wspólnego małżonków (sporządza propozycję ww. podziału i bierze udział w procedurze podziału u notariusza) jak również świadczy kompleksową pomoc przy sprawie sądowej.

Obok spraw o rozwód i separację oraz podział majątku wspólnego częstymi sprawami są kwestie związane z uregulowaniem: alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi. Aby odnieść sukces w tych sprawach należy się do nich odpowiednio przygotować poprzez zebranie odpowiednich dowodów. Wszelkie twierdzenia, w myśl art. 6 kodeksu cywilnego, winny być udowodnione. Aby wystąpić z pozwem o alimenty, o podwyższenie/obniżenie alimentów czy też zniesienie obowiązku alimentacyjnego należy wykazać istotną zmianę stosunków po stronie zobowiązanego/uprawnionego i szczegółowo wykazać (najczęściej dokumentami i świadkami) wysokość dochodzonego roszczenia alimentacyjnego.

Odnośnie spraw w przedmiocie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi należy przytoczyć argumenty i dowody na poparcie wnioskowanej regulacji tych kwestii, odbiegającego od dotychczasowej regulacji (lub jej ustalenia, jeżeli dotychczas nie była regulowana). Jest to materia istotna dla obojga rodziców dzieci, co w praktyce przekłada się na ostry i emocjonalny spór sądowy.

Zobacz także nasz blog www.adwokacirozwodowi.pl

Sprawy cywilne

W zakresie spraw cywilnych Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc w związku z licznymi stosunkami cywilnoprawnymi regulowanymi w Kodeksie cywilnym oraz w ustawach szczególnych. W praktyce najczęściej są to

sprawy o zapłatę (z tytułu braku realizacji świadczenia/nienależytego świadczenia przez jedną ze stron umowy; z tytułu roszczeń odszkodowawczych (bardzo częste są sprawy związane z wypadkami komunikacyjnymi),

sprawy o zniesienie współwłasności (nieruchomości) – zakres skomplikowania i złożoności sprawy jest tożsamy jak w opisanych powyżej sprawach o podział majątku małżeńskiego (przy czym odnoszą się one do innego rodzaju osób – nie związanych ze sobą współwłasnością łączną charakterystyczną dla danej grupy stosunków prawnych, m.in. małżeństwa, spółki cywilnej).

Również w tym przypadku pomoc adwokata obejmuje postępowanie przedsądowe, jak również sądowe.

Sprawy spadkowe

Zobacz nasz blog: http://www.sprawy-spadkowe.wroclaw.pl

Sprawy gospodarcze (obsługa przedsiębiorców)

Sprawy karne

Zobacz nasz blog: http://adwokat-sprawy-karne.info