Alimenty

Adwokat Kancelaria Adwokacka Alimenty Wrocław

Kancelaria adwokacka Paweł Borowski z Wrocławia specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w tym w sprawach o alimenty. Przeprowadziliśmy już setki tego typu spraw w tym sprawy medialne znanych osób zakończone sukcesami.

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania małoletnim dzieciom. Artykuł 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że obowiązek świadczenia alimentów obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Co więcej, ma on charakter bezwzględny, a to oznacza, że nie ma możliwości zniesienia go w drodze nawiązania porozumienia pomiędzy stronami. W sytuacji, kiedy pojawia się problem z płaceniem alimentów, wysokość rat alimentacyjnych może zostać ustalona przez sąd. Alimenty mogą być świadczeniem nie tylko pieniężnym. Mogą występować jako świadczenie mieszane, np. pomiędzy rodzicami.

Alimenty są świadczeniem nie tylko pieniężnym

 • pieniężno-naturalnych, czyli świadczeń o charakterze mieszanym; występuje głównie w stosunkach między rodzicami a dziećmi,
 • w naturze:
  • dostarczanie produktów żywnościowych głównie w środowisku wiejskim,
  • starania osobiste, takie jak: działania porządkowe, działania pielęgnacyjne, działania opiekuńczo-wychowawcze, głównie między małżonkami a ich dziećmi,
 • pieniężnych: zobowiązany nie zajmuje się żadnymi działaniami dodatkowymi, czyli nie podejmuje starań osobistych na rzecz uprawnionego.

Pozew o alimenty – pomoc w toku sprawy

Kancelaria adwokacka adw. Paweł Borowski weWrocławiu proponuje doradztwo prawne oraz reprezentację przed sądem w sprawach o alimenty.

W szczególności nasi adwokaci zapewniają:

 • Konsultacje prawne osobiste, telefoniczne i elektroniczne,
 • sporządzanie wszelkich niezbędnych pism związanych ze sprawą o uzyskanie bądź obniżenie alimentów,
 • uczestnictwo w negocjacjach prowadzonych między stronami,
 • reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji,
 • pomoc prawna w egzekucji zasądzonych alimentó

Nasz adwokat prowadzi sprawy o alimenty zarówno dla klientów z Wrocławia jak i przed sądami w innych regionach Polski.

Sąd w sprawie o alimenty z jednej strony precyzyjne bada faktycznie ponoszone i usprawiedliwione koszty utrzymania dziecka, a także ocenienie rzeczywistych możliwości finansowych zobowiązanego (ojca) i jego sytuacji życiowej. Adwokat merytorycznie i skutecznie pozwoli przygotować się do zeznań i przedstawienia dowodów w sprawie.

Sprawy o alimenty mogą być prowadzone przez naszego adwokata zarówno w ramach sprawy o rozwód, jak i oddzielnie:

 • w sprawach ze związków partnerskich,
 • w sprawach o podwyższenie lub obniżenie obowiązku alimentacyjnego,
 • w sprawach o wygaśnięcie obowiązku płacenia alimentó

 

Obowiązek alimentacyjny na dziecko, ustalenie, podwyższenie, obniżenie alimentów.

Ustalenie świadczenia alimentacyjnego na dziecko jest obowiązkiem sądu przy wydaniu orzeczenia rozwodowego. Gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa, obowiązek alimentacyjny można określić w formie umowy notarialnej lub w drodze odrębnego powództwa sądowego. Obowiązek alimentacyjny obciąża rodzica od momentu narodzenia się dziecka do czasu, aż dziecko się usamodzielni.

Co do zasady, nie jest to równoznaczne z osiągnięciem pełnoletności, ukończeniem studiów czy określonym wiekiem dziecka. Usamodzielnienie się nie jest równoznaczne z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności bądź też ukończeniem studiów czy określonego wieku.

Obowiązek ten nie wygaśnie nigdy, jeśli dziecko nie jest w stanie się usamodzielnić z powodu choroby lub niepełnosprawności, nie wygasa także automatycznie w razie zawarcie przez dziecko małżeństwa. Obowiązek alimentacyjny względem dziecka wynika z zasady równej stopy życiowej dzieci z rodzicami, którzy zobowiązani są podzielić się z dziećmi nawet bardzo skromnymi dochodami, w sytuacji gdy dzieci nie mogą uzyskać własnych dochodów.

Zaspokajanie przez rodziców potrzeb dziecka powinno nastąpić (w razie konieczności) nawet kosztem substancji ich majątku. Zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko w razie zupełnego braku możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców. Z drugiej strony doświadczony adwokat powinien, reprezentując zobowiązanego rodzica pełnoletnich dzieci, ustalić, czy wykazują one chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na kontynuowanie nauki. Jeżeli dziecko pełnoletnie, jest przygotowane do pracy, zaniedbuje studia i nie podejmuje starań o znalezienie pracy, to rodzic takiego dziecka może żądać obniżenia świadczenia lub nawet jego ustania.

Przepisy prawa przewidują możliwość uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego przez rodziców względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Rodzice są zwolnieni od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka w następujących przypadkach, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania, gdy dziecko może zaspokoić swoje uzasadnione potrzeby z innych źródeł (renty rodzinnej, stypendium, majątku własnego lub majątku rodzeństwa z którym się wychowuje).

Realizacja obowiązku alimentacyjnego w praktyce

Warto dodać, że rodzic zobowiązany jest do płacenia alimentów na dziecko, które nie jest w stanie utrzymywać się samodzielnie, przy czym prawo nie określa górnej granicy wieku ani konkretnego momentu w życiu (np. zakończenie edukacji), w którym obowiązek alimentacyjny wygasa. Trudna sytuacja materialna rodziców również nie stanowi powodu, dla którego mogliby oni zaprzestać płacenia alimentów na swoje dziecko. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się nawet konieczność wyzbycia się określonych składników majątku przez rodziców, celem zapewnienia środków na spełnienie obowiązku alimentacyjnego względem dzieci.

Podejmując temat alimentów na rzecz dzieci (ale także innych członków rodziny) należy zwrócić uwagę na dwie charakterystyczne cechy tego specyficznego świadczenia. Z prawnego punktu widzenia, alimenty mają charakter regularny i obligatoryjny. Regularność oznacza, iż obowiązek alimentacyjny powinien być wypełniany w sposób konsekwentny i systematyczny, w określonych odstępach czasowych, a każde odstąpienie od tej zasady może zostać uznane za niewypełnianie wyroku sądu i grozić poważnymi konsekwencjami. Z kolei obligatoryjność wskazuje na obowiązkowy charakter płacenia alimentów. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, nie alimentacja jest przestępstwem karnym. Aktualnie odpowiedzialności karnej podlega każdy dłużnik alimentacyjny który zalega za 3 pełne okresy świadczenia (najczęściej miesiące).

W takich przypadkach niezwykle przydatny jest doświadczony adwokat rozwodowy, który pomoże skutecznie wyegzekwować należne świadczenie alimentacyjne. Z drugiej strony adwokat skutecznie pomoże w sytuacji przedstawienia zarzutów karnych w związku z brakiem nie alimentacji. Przy wypełnieniu odpowiednich przesłanek, prokuratura może umorzyć postępowanie przeciwko dłużnikowi, a sad odstąpić od wymierzenia kary.

Mając na uwadze niezwykle skomplikowaną materię prawną, jaką zawsze stanowią sprawy rozwodowe, kompetentny prawnik to gwarancja bezcennego wsparcia – zarówno na sali sądowej, jak i podczas negocjacji wokół rozwodowych.

Świadczenia alimentacyjne na rzecz byłego małżonka

Byli małżonkowie mają prawo domagać się finansowego wsparcia, jeżeli nie zostali uznani za wyłącznie winnych rozpadu małżeństwa. Określenia alimentów od byłego małżonka można domagać się już w pozwie rozwodowym. W przypadku wydania wyroku rozwodowego bez orzekania o winie lub w przypadku orzeczenia rozwodu z winy obojga małżonków obowiązek alimentacyjny byłego małżonka powstaje w przypadku gdy drugi z byłych małżonków popadnie w niedostatek, czyli nie będzie miał możliwości utrzymania siebie w niezbędnym zakresie. Chodzi tu o sytuacje, gdy na skutek np. choroby czy wypadku małżonek utraci możliwość zaspokojenia swoich minimalnych potrzeb, nie zaś standardu życia takiego jak trwał przed rozwodem. Wysokość tego żądania jest uzależniona od majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego oraz usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

W sytuacji, kiedy sąd stwierdzi wyłączną winę jednego z małżonków, drugi małżonek może domagać się zasądzenia na jego rzecz alimentów nawet w wypadku, gdyby nie znalazł się w niedostatku. Wystarczającym powodem jest wykazanie pogorszenia sytuacji materialnej niewinnego małżonka. Powyższe zasady alimentowania dowodzą, iż mozolne udowadnianie winy drugiemu małżonkowi maże przynieść nie tylko satysfakcję moralną, ale także realny ekwiwalent finansowy. Zatem zarówno sprawę rozwodową, jak i pozostałe roszczenia związane z rozpadem małżeństwa warto powierzyć doświadczonemu adwokatowi, szczególnie iż w przypadku alimentów zasądzonych od małżonka wyłącznie winnego, obowiązek alimentacyjny co do zasady jest dożywotni.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość świadczenia alimentacyjnego, jeżeli strony nie zawarły ugody, każdorazowo ustalana jest przez sąd. Decyzja dotycząca wysokości alimentów powinna być następstwem rzetelnej i dokładnej analizy, uwzględniającej z jednej strony uzasadnione potrzeby uprawnionego do alimentów, a z drugiej – możliwości zarobkowe i źródła utrzymania osoby zobowiązanej do ich płacenia.

Nie są tu kluczowe faktycznie osiągane dochody, ale realne możliwości zarobkowe zobowiązanego, przy wykorzystaniu całości jego zdolności i umiejętności. Decyzja odnośnie wysokości zasądzonych alimentów powinna być kompromisem pomiędzy realnymi potrzebami dziecka (lub innego członka rodziny, który ma otrzymać świadczenie), a możliwościami finansowymi zobowiązanego do alimentów.

W sytuacji idealnej sąd powinien dysponować rzetelnymi materiałami potwierdzającymi wydatki na uprawnionego do alimentów oraz dokumenty potwierdzające dochody obowiązanego, jego wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Ważne jest też zbadanie realnych dochodów osób o podobnych kwalifikacjach osiąganych na danym obszarze. Niestety, nie zawsze podczas rozwodu sąd ma czas na wnikliwe zbadanie kwestii alimentów, biorąc pod uwagę ustanie kwestii winy za rozwód, władzę rodzicielską czy kontakty z dzieckiem.

Z reguły też, każda ze stron chce „ugrać” dla siebie jak najwięcej, co także powoduje rozmydlenie faktycznych dowodów. W takiej sytuacji, warto po jakimś czasie zwrócić się do adwokata o pomoc przy ustaleniu innej wyskości orzeczonego obowiązku alimentacyjnego. Skuteczny adwokat rozwodowy pomoże udokumentować przed sądem realne potrzeby osoby uprawnionej do alimentów, zwracając uwagę na koszty edukacji, leczenia, rozrywki, wychowania oraz innych niezbędnych potrzeb życiowych, uwzględniając przy tym osobiste zaangażowanie każdego z rodziców podczas wykonywania kontaktów z dzieckiem, co także winno mieć odzwierciedlenie w wysokości alimentów

Gdzie złożyć pozew o alimenty?

Dla wielu osób trudności związane ze skutecznym ubieganiem się o alimenty rozpoczynają się już w momencie złożenia pozwu o przyznanie świadczenia. Często nie mamy pojęcia, gdzie należy złożyć wniosek o alimenty. Kluczowym czynnikiem jest tutaj właściwość miejscowa oraz rzeczowa sądu.

Wniosek o alimenty każdorazowo składa się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, któremu ma zostać przyznane świadczenie lub właściwego dla miejsca zamieszkania rodzica, zobowiązanego do wypełniania obowiązku alimentacyjnego. O tym, czy pozew skierowany zostanie do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, czy rodzica, decyduje osoba składająca pozew. Nie jest istotny formalny meldunek, a faktyczne przebywanie dziecka pod danym adresem.