Świadczenie alimentacyjne, czyli obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w tym zakresie, obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, czyli dorosłe, samodzielne dziecko jest obciążone obowiązkiem alimentacyjnym wobec swoich rodziców przed swoimi dziadkami, a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli natomiast jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.

Ponadto, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Przytoczona powyżej kolejność ponoszenia ciężaru obowiązku alimentacyjnego wobec osoby uprawnionej jest bardzo istotna, gdyż jeśli zobowiązany do przekazywania świadczenia alimentacyjnego w pierwszej kolejności nie ponosi tego ciężaru, lecz obowiązek ten wykonuje osoba zobowiązana w dalszej kolejności lub osoba, która w ogóle nie jest objęta obowiązkiem alimentacyjnym na rzecz konkretnego uprawnionego, wówczas osoba, która alimenty przekazywała, może wystąpić z roszczeniem o tzw. alimenty regresowe.

            O powyższym uprawnieniu stanowią kolejne przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które statuują, iż osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić. Wskazane roszczenie regresowe powstaje zatem przez sam fakt, że uprawnionemu zostały dostarczone środki utrzymania bądź wychowania przez osobę inną niż zobowiązany, pamiętać jednak należy, iż roszczenie regresowe jest ściśle związane z zakresem obowiązku alimentacyjnego zobowiązanego.

Powyższe oznacza zatem, że jeżeli osoba, której przysługuje roszczenie regresowe, przekazała uprawnionemu środki w wysokości przekraczającej możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego do alimentacji, to przysługujący jej zwrot względem zobowiązanego ograniczony zostanie do rzeczywistych możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, czyli w sytuacji, gdy zobowiązany miałby przekazywać świadczenie alimentacyjne w wysokości po 500 zł miesięcznie, to nawet jeżeli osoba nie zobowiązana do świadczenia alimentacyjnego przekazywała uprawnionemu po 800 zł miesięcznie, to jej roszczenie regresowe zostanie ograniczone do kwoty 500 zł za każdy miesiąc, gdyż takie były możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Powyższe potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1970 r., sygn. akt: III CRN 41/70, w którym Sąd stwierdził, iż „w razie gdyby osoba uprawniona do roszczeń zwrotnych określonych w art. 140 par. 1 KRO świadczyła alimenty w kwocie przekraczającej możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentacji, to nie przysługuje jej roszczenie zwrotne w takim zakresie, w jakim rzeczywiście świadczyła, ale tylko w jakim nie przekracza to wysokości świadczeń określonych na podstawie kryteriów przewidzianych w art. 135 par. 1 KRO”.

            Aby dochodzić świadczenia roszczeniem regresowym, nie jest konieczne uprzednie stwierdzenie, poprzez orzeczenie sądowe lub umowę, obowiązku, jak i zakresu świadczenia alimentacyjnego, wskazane roszczenie powstaje bowiem przez sam fakt, że uprawnionemu dostarczane jest świadczenie, którym obciążona jest osoba zobowiązana do alimentacji. Jednakże, aby roszczenie regresowe było skuteczne, musi obejmować swym zakresem świadczenia alimentacyjne, które zostały już spełnione, a nie takie które mają zostać przekazane w przyszłości, a więc roszczeniem regresowym można dochodzić kwoty, która faktycznie została przekazana uprawnionemu, a nie która ma być przekazana w przyszłości, regresem nie można bowiem dochodzić świadczenia na przyszłość. Pamiętać również należy, iż roszczenie regresowe, tak samo jak każde inne roszczenie cywilne, ulega przedawnieniu, aby więc skutecznie walczyć o zwrot przekazanego uprawnionemu świadczenia, należy przeciwko zobowiązanemu wystąpić przed upływem trzech lat.

Potrzebujesz więcej informacji – zobacz nasz blog:

www.adwokacirozwodowi.pl