Własne mieszkanie bądź dom to marzenie praktycznie każdego małżeństwa, jeśli jednak małżonkowie nie dysponują wystarczają ilością środków pieniężnych, starają się wybrać rozwiązania jak najbardziej korzystne finansowo. Takim rozwiązaniem może być np. budowa domu na działce należącej do jednego z małżonków, gdyż wówczas nie trzeba ponosić dodatkowego wydatku w postaci zakupu działki, problem może pojawić się jednak, gdy małżonkowie postanawiają się rozstać.

Oczywiście w momencie budowania domu i planowania przyszłości żona nie przewiduje, że za kilka lat rozstanie się z mężem i wówczas wspólnym domem będzie trzeba się jakoś podzielić, a więc nie zdaje sobie sprawy, że dom posadowiony na działce należącej wyłącznie do męża może stać się problemem, logiczne przecież jest, że dom należy do obydwojga małżonków, gdyż razem go budowali, przepisy jednakże tak jednoznacznie tej kwestii nie regulują.

Problem z domem wybudowanym na działce należącej do jednego z małżonków wynika z regulacji, która stanowi, że do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, a zatem dom należy do właściciela działki na której został wybudowany. Powołana regulacja jest generalną zasadą, która nie doznaje wyjątków z tego powodu, że środki na budowę domu pochodziły nie tylko od osoby do której działka należy, nie oznacza to jednakże, że małżonek, który w budowie pomagał, lecz nie jest właścicielem nieruchomości, nie jest objęty ochroną prawną.

W przedstawionej bowiem sytuacji budynek należy traktować jak nakład z majątku wspólnego małżonków, gdyż oboje małżonkowie ponosili finansowy ciężar jego wybudowania, na majątek osobisty jednego z małżonków, ponieważ działka należy tylko do jednego z małżonków, a zatem podział majątku po rozwodzie w takim przypadku będzie polegał na rozliczeniu nakładów. Zgodnie z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, podziałowi między małżonków podlegać więc będzie wartość wybudowanego przez nich domu.

Rozliczenie nakładów nastąpić może w postępowaniu o podział majątku wspólnego i można tego dokonać na kilka sposobów. Przede wszystkim sąd może zasądzić na rzecz małżonka, który nie jest właścicielem nieruchomości, spłatę w wysokości połowy wartości budynku.

Wysokość spłaty odpowiadać oczywiście powinna wysokości udziału, który małżonkowi w majątku wspólnym przysługuje, przyjmując jednakże, że udziały małżonków są równe, wówczas spłata powinna odpowiadać połowie wartości wybudowanego budynku. Innym rozwiązaniem jest przyznanie małżonkowi na rzecz, którego spłata powinna być dokonana, przedmiotów majątkowych odpowiadających wartości należnego mu udziału w budynku. Małżonek może więc w ramach rozliczenia otrzymać np. inną nieruchomość bądź samochód, które należały do majątku wspólnego małżonków, a których równowartość odpowiadać będzie kwocie spłaty.

Ostatnim sposobem na podział majątku wspólnego w opisanych okolicznościach jest wystąpienie przez małżonka nie będącego właścicielem nieruchomości z żądaniem o wykup części nieruchomości zajętej pod budynek. Wskazane uprawnienie z wynika z przepisów Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

W praktyce wyglądać to więc będzie tak, że małżonek odkupuje od współmałżonka połowę działki na której dom jest posadowiony, a następnie należy fizycznie podzielić dom na pół. Takie rozwiązanie jednak nie dla wszystkich byłych małżonków jest korzystne, gdyż pomimo rozwodu małżonkowie nadal będą bardzo często się spotykać, będą w końcu sąsiadami, a ponadto nie każdy dom da się fizycznie podzielić na pół, po podziale powinny bowiem powstać dwa oddzielne mieszkania.

Jak wynika z powyższego, istnieje kilka sposobów by podzielić majątek po rozwodzie, nawet jeżeli sytuacja jest nieco skomplikowana i dom wspólnie budowany przez małżonków w świetle prawa należy tylko do jednego z nich. Pamiętać jednak należy, że w sytuacji, gdy sąd nakazał spłatę poniesionych nakładów, nie jest możliwe wysunięcie skutecznego żądania o przeniesienie na jednego z małżonków udziału w nieruchomości należącej do majątku odrębnego drugiego z małżonków, zatem już na początku postępowania o podział majątku należy zastanowić się jaki sposób podziału nas interesuje.