W większości przypadków po rozwodzie rodziców dzieci zamieszkują razem z matką, która pełni nad nimi opiekę i je wychowuje, ojciec z kolei spotyka się z dziećmi w ustalonych dniach i o określonych porach. Jak to jednakże w życiu bywa, zdarza się, że na skutek nieprzewidzianych i nagłych okoliczności, np. choroby, matka nie jest w stanie sprostać opiece nad małoletnimi, a czasem jej zachowanie nawet dzieciom zagraża, co więc w takiej sytuacji może zrobić ojciec?

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, zatem jeśli na skutek choroby matka źle wypełnia swoje obowiązki względem dzieci, wówczas ojciec może wystąpić do sądu o pozbawienie jej władzy rodzicielskiej.

Na podstawie przytoczonego przepisu możliwe jest więc wnioskowanie o zmianę prawomocnego orzeczenia sądu, jeśli oczywiście istnieją ku temu przesłanki, zaś pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza utratę ogółu praw i obowiązków, jakie składają się na władzę rodzicielską, tj. w zakresie pieczy, reprezentacji i zarządu majątkiem małoletniego. Pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej możliwe jest wówczas, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbuje swe obowiązki względem dziecka.

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny, trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej to taka okoliczność, która według rozsądnego przewidywania będzie trwała przez długi czas, niedający się ustalić albo trudny do przewidzenia, ale obejmujący długotrwały, z reguły wieloletni okres, np. umieszczenie w zakładzie karnym w celu odbycia długoletniej kary, wyjazd na stałe za granicę i brak zainteresowania dzieckiem, jednakże o trwałej przeszkodzie będziemy mówić również wówczas, gdy rodzic zapadnie na ciężką i przewlekłą chorobę przez którą nie jest w stanie wykonywać władzy rodzicielskiej.

Nadużywanie władzy rodzicielskiej oznacza z kolei stosowanie najdrastyczniejszych form przemocy fizycznej lub psychicznej przez rodziców, w szczególności nadmierne karanie, zwłaszcza cielesne, zmuszanie dziecka do nadmiernej pracy w domu lub do pracy zarobkowej, doprowadzenie przez brak dbałości do nagannego zachowywania się dziecka w szkole i do złych jego wyników w nauce, pozbawianie dziecka jego naturalnego środowiska rodzinnego i bezpośredniej pieczy drugiego z rodziców przez bezprawne zatrzymanie go u siebie, zwłaszcza gdy łączy się to z wywiezieniem dziecka wbrew woli drugiego z rodziców.

Rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka oznacza zaś skrajne przypadki zaniechania przez rodzica realizacji podstawowych czynności, warunkujących prawidłowy rozwój dziecka. W szczególności wymienić tutaj należy porzucenie dziecka, dopuszczenie do przebywania dziecka w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia. Każda ze wskazanych przesłanek stanowić może samoistną podstawę pozbawienia władzy rodzicielskiej, wystarczy zatem, żeby spełniony został jeden z powyższych warunków, aby pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzica stało się uzasadnione.

Wnioskując o pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica pamiętać oczywiście należy, że wniosek zostanie uwzględniony tylko wówczas, gdy podnoszone okoliczności zostaną udowodnione, zatem jeżeli ojciec dzieci wnosi o pozbawienie władzy rodzicielskiej ich matki, gdyż zmaga się ona z depresją i źle traktuje dzieci, wówczas w sądzie twierdzenia te należy udowodnić np. poprzez zeznania świadków, bądź można postarać się o opinię pedagoga szkolnego, który zauważył negatywne zmiany w zachowaniu dzieci lub inne niepokojące sygnały.

Poza pozbawieniem władzy rodzicielskiej, ojciec może również domagać się ograniczenia lub całkowitego zakazania kontaktów matki z dzieckiem. Niezależnie bowiem od władzy rodzicielskiej, a więc nawet wówczas gdy rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej, rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów, jeżeli jednak wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

Sąd opiekuńczy może wówczas w szczególności zakazać spotykania się z dzieckiem, zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd, ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość lub zakazać porozumiewania się na odległość. Jeżeli zaś utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd może zakazać ich utrzymywania.