Postępowania rozwodowe w którym strony żądają, aby sąd ustalił, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa, zwykle są bardziej skomplikowane i trwają dłużej, dlatego strony nie rzadko rezygnują z ustalania winy podczas rozwodu, właśnie dlatego, żeby „mieć z głowy” i żeby szybciej zakończyć postępowanie rozwodowe.

Orzeczenie winy w wyroku rozwodowym nie oznacza jednakże tylko tego, że wydane rozstrzygnięcie będzie wskazywało, który z małżonków jest winnym rozkładu pożycia stron, gdyż, choć strony postępowania rozwodowego zwykle o tym nie pamiętają, konsekwencje prawne rozwodu z orzeczeniem o winie są o wiele bardziej doniosłe, dlatego warto o nich pamiętać.

Ustalenie winy w wyroku rozwodowym przede wszystkim kształtuje obowiązek alimentacyjny małżonków wobec siebie już po orzeczeniu rozwodu, jednakże pamiętać należy, że nawet w przypadku rozwodu bez orzekania o winie były małżonek może dochodzić świadczenia alimentacyjnego.

I tak, zgodnie z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w tym zakresie, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Na gruncie przytoczonego uregulowania uprawnionym do otrzymania alimentów po rozwodzie jest więc małżonek niewinny, jeżeli drugi małżonek jest również niewinny, czyli gdy między małżonkami został wydany wyrok rozwodowy bez orzekania o winie, oraz małżonek współwinny, czyli wówczas, gdy rozwód został orzeczony z winy obu stron. Wskazany obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami powstanie jednakże jedynie wówczas, gdy jeden z małżonków znajdzie się w niedostatku, a więc, gdy małżonek nie będzie miał możliwości zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb.

W sytuacji jednakże, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Zatem w przypadku wyroku rozwodowego w którym wyłącznie winnym rozpadu małżeństwa został uznany jeden małżonek, uprawnionym do otrzymania alimentów po rozwodzie jest małżonek niewinny, zaś zobowiązanym do płacenia alimentów po rozwodzie jest małżonek wyłącznie winny.

Świadczenie alimentacyjne w tej sytuacji nie wymaga jednakże, aby uprawniony do alimentów popadł w niedostatek, lecz wystarczy, iż na skutek rozwodu istotnie pogorszy się jego sytuacja materialna. W praktyce dochodzenie alimentów na tej podstawie wymaga więc udowodnienia, że po rozwodzie małżonek uprawniony do alimentów ma sytuację materialną gorszą niż w małżeństwie, oraz, że to pogorszenie ma charakter istotny, czyli odczuwalny.

Pogorszenie sytuacji materialnej nie oznacza jednakże niedostatku, a więc uprawniony do świadczenia alimentacyjnego na tej podstawie może zaspokajać swoje usprawiedliwione potrzeby, a nawet potrzeby wyższego rzędu i to na poziomie wyższym niż przeciętny w społeczeństwie, a mimo to będzie mógł dochodzić świadczenia alimentacyjnego jeśli tylko zaspokajanie jego potrzeb będzie odbywać się na poziomie niższym niż w małżeństwie.

Obowiązek alimentacyjny w przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków niewątpliwie został więc znacznie szerzej uregulowany, dlatego przed podjęciem decyzji o rezygnacji z orzekania o winie w wyroku rozwodowym warto również tę kwestię wziąć pod uwagę.

Pamiętać ponadto należy, iż obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa, a więc obowiązek alimentacyjny wygasa w każdym czasie w przypadku zawarcia nowego małżeństwa przez uprawnionego do alimentacji. Jednakże, gdy zobowiązanym do alimentów jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, a więc w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Wskazany pięcioletni termin może jednak zostać przedłużony na żądanie uprawnionego do alimentów, w zasadzie bezterminowo, ze względu na wyjątkowe okoliczności, które uprawniony musi udowodnić.