Rozwód nigdy nie jest przyjemnym doświadczeniem, a nie rzadko zdarza się, że zainicjowanie postępowania rozwodowego dodatkowo zaostrza konflikt między małżonkami. Bardzo często rozwodzący się małżonkowie zamieszkują wspólnie, aż do czasu wdania przez sąd wyroku rozwodowego, bądź nawet jakiś czas po orzeczeniu rozwodu, w takich przypadkach może więc dochodzić do agresji słownej, przemocy psychicznej, jak również do stosowania przemocy fizycznej jednego małżonka wobec drugiego, małżonek dotknięty przemocą nie powinien zaś w żadnym wypadku pozostawać bierny wobec takiego zachowania.

W każdej sytuacji, gdy ze strony małżonka dojdzie do stosowania przemocy domowej, niezależnie od tego czy toczy się postępowanie rozwodowe czy też nie, małżonek będący ofiarą powinien wezwać policję.

Funkcjonariusze nie tylko udzielą rodzinie niezbędnej pomocy i zainicjują procedurę tzw. Niebieskiej Karty, lecz także z takiej interwencji sporządzą stosowną notatkę, która wraz z Niebieską Kartą będzie stanowić istotny dowód w postępowaniu karnym przeciwko osobie dopuszczającej się przemocy.

Poza powstaniem odpowiedzialności karnej, stosowanie przemocy może mieć również wpływ na treść wyroku rozwodowego, jeśli więc do przemocy dochodzi podczas procesu rozwodowego, warto o tym pamiętać.

Orzeczenie rozwodu między małżonkami jest możliwe, jeżeli nastąpił zupełny i trwały rozkład ich pożycia, a więc wówczas, gdy małżonków nie łączy już więź duchowa, fizyczna oraz gospodarcza. Ponadto, orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa, choć oczywiście, jeżeli małżonkowie zgodnie wniosą o zaniechanie orzekania o winie, wówczas wyrok rozwodowy nie będzie wskazywał, który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia.

Stosowanie przemocy wobec rodziny zwykle prowadzi do ustania więzi małżeńskich i będzie uzasadniać przypisanie winy za rozpad małżeństwa małżonkowi, który przemocy się dopuszcza, żeby jednakże tak się stało, podczas postępowania należy wykazać, iż właśnie to zachowanie małżonka doprowadziło do ustania więzi małżeńskich. I tak, jeżeli pozew rozwodowy został złożony z powodu stosowania przez małżonka przemocy fizycznej oraz psychicznej wobec rodziny, to w takim przypadku żądanie orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka stosującego przemoc będzie w pełni uzasadnione, choć oczywiście należy pamiętać, że w toku postępowania trzeba udowodnić, iż małżonek przemocy się dopuszczał i że właśnie pozew rozwodowy jest konsekwencją takiego karygodnego zachowania.

Jeśli jednak małżonek przemocy zaczął się dopuszczać dopiero na etapie postępowania rozwodowego, a więc, gdy pozew rozwody został już złożony, wówczas taki małżonek nie zostanie uznany za winnego rozkładu pożycia stron, gdyż stosował przemoc, ponieważ rozpad małżeństwa nastąpił już wcześniej i nie był on spowodowany nagannym zachowaniem małżonka wobec rodziny.

Na gruncie obowiązujących przepisów, żeby przypisać winę za rozpad małżeństwa konieczne jest wykazanie związku przyczynowego między zawinionym zachowaniem jednego z małżonków, a rozkładem samego małżeństwa, jeśli więc ustanie wszelkich więzi między małżonkami i decyzja o rozwodzie nastąpiły wcześniej i nie były spowodowany stosowaniem przemocy, wówczas żądanie rozwodu z wyłącznej winy małżonka stosującego przemoc nie będzie uzasadnione.

Dopuszczanie się przez małżonka przemocy domowej podczas procesu rozwodowego może natomiast skutkować orzeczeniem wobec niego eksmisji, jeżeli po rozwodzie małżonkowie mieliby przez jakiś czas wspólnie zamieszkiwać. Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Jeśli więc w trakcie procesu dochodzi do stosowania przemocy domowej, to nawet jeżeli strony wniosły o zaniechanie orzekania o winie w wyroku rozwodowym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby małżonek będący ofiarą przemocy żądał orzeczenia w tym wyroku eksmisji wobec małżonka, który przemocy się dopuszcza.

W takiej sytuacji pamiętać jednakże należy, iż swe żądanie małżonek musi uzasadnić i udowodnić, przepisy stanowią bowiem, że orzeczenie eksmisji może mieć miejsce jedynie w sytuacjach wyjątkowych, zatem żądając eksmisji z powodu stosowania przemocy konieczne jest wykazanie, że do przemocy dochodziło, przydatne więc będą notatki z interwencji policji, Niebieska Karta czy zeznania świadków, którzy potwierdzą, stosowanie przemocy.