W większości przypadków, dziecko po rozwodzie na stale zamieszkuje z matką, co wydaje się być uzasadnione zwłaszcza, gdy dziecko jest maleńkie i potrzebuje matczynej opieki, nie oznacza to jednakże, że ojciec nie ma prawa do systematycznych kontaktów z potomkiem. Jeżeli rodzice dziecka byli związani węzłem małżeńskim, a następnie orzeczono rozwód, to sąd w wyroku rozwodowym kwestię kontaktów rodzica stale nie zamieszkującego z dzieckiem z pewnością uregulował, a zatem rodzice winni do orzeczenia sądu się stosować. Zdarza się również, że kontakty rodzica z dzieckiem regulowane są poprzez zawarcie ugody pomiędzy rodzicami w tym zakresie, więc tym bardziej dziwi fakt, że ustalone kontakty bardzo często nie są respektowane.

W przypadku, gdy matka utrudnia bądź całkowicie uniemożliwia ojcu kontakty z dzieckiem, rodzic ten ma kilka możliwości działania. Najbardziej pożądanym zachowaniem, szczególnie ze względu na dobro dziecka, jest spokojna rozmowa i dogadanie się rodziców w tym zakresie. Nie rzadko w takich sytuacjach należy wykazać się mnóstwem spokoju i cierpliwości, jednakże jeżeli uda wypracować się kompromis i rodzice nauczą się współdziałać ze sobą w imię dobra dziecka, zostawiając za sobą wzajemne żale i pretensje, skorzystają na tym wszyscy, a szczególnie dziecko. Należy bowiem sobie uświadomić, że opieka i kontakty z dzieckiem trwać będą najczęściej kilka lat, więc w miarę dobre relacje rodziców ze sobą są tutaj bardzo istotne. Jeśli jednak rozmowy i negocjacje z matką dziecka na niewiele się zdają, można przemyśleć skorzystanie z pomocy mediatora bądź rozważyć rozpoczęcie terapii. W takim przypadku jednak, rodzice też muszą ze sobą współdziałać i chcieć tego. Istotne jest, aby rodzic izolujący dziecko od drugiego rodzica zrozumiał, że jego osoba w tym konflikcie nie jest ważna, gdyż liczy się tylko dobro dziecka, dlatego skorzystanie z pomocy osób trzecich w rozwiązaniu konfliktu może przynieść znaczącą poprawę relacji pomiędzy rodzicami, a finalnie korzystnie wpłynie również na możliwość kontaktów z dzieckiem.

Jeśli jednak, mimo podjęcia wszelkich „pokojowych” prób, relacje z matką dziecka nadal są ciężkie, a kontakty z dzieckiem nierealizowane z powodu jej zachowania, rozważyć należy podjęcie nieco bardziej radykalnych kroków, które gwarantują przepisy. Otóż, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie postępowania cywilnego, jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem, w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy może zagrozić takiej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu. Jeśli pomimo zastosowania przez sąd wskazanych powyżej środków, rodzic nadal nie wypełnia swoich obowiązków, sąd opiekuńczy nakazuje mu zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. W przypadku więc, gdy ojciec nie realizuje swych kontaktów z dzieckiem z powodu zachowania matki, może zwrócić się do sądu z wnioskiem o zagrożenie nakazania zapłaty. Istotne jest, że wraz z takim wnioskiem załączamy odpis orzeczenia lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem, a także wskazujemy za jakie konkretnie naruszenia domagamy się nałożenia kary, a więc na czym dokładnie polegało utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem, może to być np. ukrywanie dziecka w terminach wyznaczonych kontaktów lub nie przywożenie dziecka na umówione spotkanie. Sąd podczas takiego postępowania ma obowiązek przesłuchać oboje rodziców. W przypadku jednak, gdy zagrożenie sądu nałożeniem kary pieniężnej nie przynosi rezultatu i kontakty ojca z dzieckiem nadal nie są realizowane, wówczas sąd nakaże zapłatę odpowiedniej kwoty przez matkę na rzecz ojca, której wysokość zależeć będzie od ilości naruszeń jakich się dopuściła.

Zobacz także:

http://www.kontakty-z-dzieckiem.pl – Prawo rodzinne, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska to nasza specjalizacja

Natomiast w przypadku, gdy rodzice dziecka nigdy małżeństwem nie byli, a kontakty z małoletnim dzieckiem nie były uregulowane orzeczeniem sądu, ani ugodą przed mediatorem, a matka kontakty te ogranicza, wówczas najpierw należy wnieść do sądu wniosek o ustalenie kontaktów. Jeśli natomiast po orzeczeniu sądu w tym zakresie, matka nadal utrudnia spotkania ojca z dzieckiem i go nie realizuje, wtedy można wnieść do sądu wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty, w sposób wskazany powyżej.