Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zawiera szczególne regulacje, które mają na celu zapewnienie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą domową. Na gruncie zawartych w niej uregulowań możliwe więc jest m.in. wydanie wobec sprawcy przemocy domowej obowiązku opuszczenia mieszkania, które zajmuje on wspólnie z pokrzywdzonym, w specjalnym, przyspieszonym trybie, co stanowi niewątpliwy przywilej dla osób pokrzywdzonych.

W praktyce jednakże okazuje się, że wydanie przez sąd postanowienia w przedmiocie nakazu opuszczenia mieszkania problemu zwykle nie rozwiązuje, gdyż sprawca wyprowadzić się po prostu nie chce, w takim więc przypadku nakaz ten na sprawcy można prawnie wyegzekwować.

Zgodnie z powołaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do wykonania obowiązku polegającego na opuszczeniu mieszkania stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, a więc regulacje zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego.

Przepisy postępowania cywilnego stanowią z kolei, iż jeżeli dłużnik ma opróżnić pomieszczenie, komornik sądu, w którego okręgu pomieszczenie to się znajduje, wezwie dłużnika do dobrowolnego wykonania tego obowiązku w wyznaczonym stosownie do okoliczności terminie, po którego bezskutecznym upływie dokona czynności potrzebnych do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie.

Przeczytaj także:

Jak udowodnić przemoc psychiczną – rozwód z powodu znęcania psychicznego – DOWODY

W pierwszej więc kolejności należy zwrócić się do komornika, który zakreśli sprawcy przemocy domowej odpowiedni termin w ciągu, którego ten ma wykonać obowiązek opuszczenia mieszkania, jeśli zaś sprawca się w wyznaczonym czasie się nie wyprowadzi, wówczas komornik podejmie dalsze działania, aby wykonać postanowienie sądu. Pamiętać jednakże należy, iż wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli więc dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, wówczas komornik musi się wstrzymać z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy.

Po upływie tego terminu komornik może usunąć dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Komornik nie może się jednakże wstrzymać z dokonaniem czynności i usunięciem danej osoby, jeżeli wierzyciel, dłużnik lub osoba trzecia wskaże pomieszczenie odpowiadając wymogom tymczasowego pomieszczenia, jeśli więc egzekucja postanowienia sądu jest utrudniona z tego względu, iż sprawca przemocy nie ma gdzie zamieszkać, choć w rzeczywistości przysługuje mu prawo do innego lokalu, to jeśli tylko pokrzywdzony posiada wiedzę o tym lokalu, powinien jak najszybciej poinformować komornika, w takim bowiem przypadku komornik nie będzie musiał wstrzymać egzekucji i natychmiast daną osobę usunie z mieszkania.

Obowiązek opuszczenia wspólnego mieszkania może zostać orzeczony wobec sprawcy przemocy domowej nie tylko po przeprowadzeniu postępowania cywilnego, lecz również jako środek karny w postępowaniu karnym. Co więc należy zrobić, jeżeli nakaz opuszczenia lokalu wynika z orzeczenia sądu karnego, zaś sprawca przemocy go nie respektuje i nie opuszcza mieszkania w wyznaczonym przez sąd terminie?

Otóż, w takim przypadku pokrzywdzony powinien w pierwszej kolejności zawiadomić policję, zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu karnego wykonawczego, w razie orzeczenia nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym sąd przesyła odpis wyroku jednostce policji, a także odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego właściwego dla miejsca pobytu skazanego.

Nadzór nad nakazem okresowego opuszczenia lokalu powierzony zaś jest zawodowemu kuratorowi sądowemu, który ma dopilnować, aby orzeczenie sądu zostało wykonane. Istotne jest, iż w przypadku nakazu okresowego opuszczenia lokalu wydanego przez sąd karny nie istnieje konieczność dostarczenia lub wskazania lokalu do którego sprawca ma się wyprowadzić, jest więc to odmienność w stosunku do eksmisji orzekanej na gruncie prawa cywilnego.

W przypadku orzeczenia karnego, sprawca sam musi zatroszczyć się o nowe lokum dla siebie. Ponadto, jeśli sprawca nie zastosuje się wydanego przez sąd wyroku, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej z powodu naruszenia nakazu sądowego, zgodnie bowiem z regulacjami w tym zakresie, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.