W przypadku, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu, a dziecko przebywa stale u jednego z nich, wspólnym obowiązkiem rodziców jest określenie kontaktów dziecka z drugim rodzicem, kierując się oczywiście dobrem małoletniego oraz uwzględniając jego rozsądne życzenia.

Jeśli jednak osiągnięcie porozumienia w kwestii kontaktów z dzieckiem nie jest możliwe, wówczas o kontaktach rozstrzyga sąd opiekuńczy. Rozstrzygnięcie o kontaktach rodzica z dzieckiem zawarte powinno zostać w wyroku rozwodowym, gdyż jest to jeden z obligatoryjnych elementów tego wyroku, bądź w samodzielnym orzeczeniu wydanym na skutek przeprowadzenia odrębnego postępowania.

Niezależnie jednakże od tego w którym momencie rodzice zwrócą się do sądu o ustalenie kontaktów i w treści którego orzeczenia kwestia ta zostanie rozstrzygnięta, w każdym przypadku orzeczenie sądu w tej materii wymagać będzie uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego, które niestety może znacznie odsunąć w czasie wydanie przez sąd decyzji, a co za tym idzie, może również spowodować, że przez czas trwania postępowania rodzic praktycznie nie będzie mieć kontaktu z dzieckiem, jak więc takiej sytuacji zaradzić?

Zobacz nasz blog dotyczący kontaktów z dzieckiem:

http://www.kontakty-z-dzieckiem.pl

Rozwiązaniem wskazanego powyżej problemu jest złożenie w czasie trwania postępowania wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Wniosek o zabezpieczenie kontaktów można wnieść wówczas, gdy rodzic nie ma możliwości realizacji kontaktów z dzieckiem, przede wszystkim z powodu blokowania owych kontaktów przez drugiego rodzica, a utrzymanie kontaktu jest uzasadnione więziami łączącymi rodzica z dzieckiem i brak tego kontaktu może stanowić zagrożenie dla dobra dziecka.

Jak najszybsze złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem i jego uwzględnienie przez sąd, pozwoli zatem realizować rodzicowi kontakty z dzieckiem jeszcze zanim zapadanie rozstrzygnięcie sądu w tej kwestii i w ten sposób nie dojdzie do obniżenia więzi emocjonalnej z dzieckiem, co niestety ma miejsce w trakcie długotrwałych postępowań w czasie których rodzic zostaje pozbawiony kontaktu z dzieckiem.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem złożyć można już w piśmie wszczynającym dane postępowanie, a więc w pozwie rozwodowym lub we wniosku o uregulowanie kontaktów, jak również w trakcie postępowania, gdy tylko zaistnieje taka konieczność.

Pod względem formalnym, wniosek powinien odpowiadać wymaganiom stawianym pismom procesowym, a więc powinien zawierać m.in. oznaczenie sądu, stron postępowania, oznaczenie rodzaju pisma, a także powinien zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia oraz uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.

W części wniosku w której wskazuje się sposób zabezpieczenia należy opisać w jaki sposób chcemy, aby kontakty w trakcie postępowania były realizowane, a więc np. że rodzic będzie mieć możliwość widywania się z dzieckiem w każdą środę i piątek od godz. 15.00 do godz. 18.00, a ponadto w co drugi weekend będzie mógł zabierać dziecko do swojego miejsca zamieszkania od soboty od godz. 9.00. do niedzieli do godz. 17.00.

Natomiast uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek polega na przedstawieniu danych okoliczności z dużym prawdopodobieństwem ich wystąpienia, lecz nie dającym pewności. W przypadku wniosku o zabezpieczenie kontaktów uprawdopodobnić więc należy winę rodzica w blokowaniu kontaktów rodzica z dzieckiem, a więc że np. rodzic w ostatniej chwili odwołuje lub nie przywozi dziecka na umówione wcześniej spotkanie, bądź nie odbiera telefonów od drugiego rodzica. Jest to środek zwolniony od ścisłych formalności dowodowych, pozwalający na przyspieszenie postępowania. Środkami uprawdopodobnienia mogą być dokumenty bądź pisemne oświadczenia świadków.

Przeczytaj także:

Kiedy można zakazać kontaktów z dzieckiem lub je ograniczyć?

Co do zasady, wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym i bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.

Należy jednak pamiętać, że wskazany termin na rozpoznanie przez sąd wniosku jest jedynie terminem instrukcyjnym, jego przekroczenie nie powoduje żadnych negatywnych skutków procesowych, dlatego w praktyce zdarza się, że wnioski o zabezpieczenie są rozpatrywane przez nieco dłuższy czas. Ponadto, jeśli strona zdecyduje się na złożenie wniosku w trakcie trwania postępowania musi pamiętać o uiszczeniu odpowiedniej opłaty, która obecnie wynosi 40 zł.

Potrzebujesz wsparcia w sprawach które dotyczą prawa rodzinnegoSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !