W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Ponadto, na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Wyrokiem rozwodowym zostają więc rozstrzygnięte, a raczej uregulowane zostają praktycznie wszystkie kwestie dotyczące rodziny, istotne jednak jest, że rozstrzygnięcia te są odrębne od siebie w tym sensie, że orzekając o każdym z nich sąd zobowiązany jest zbadać przesłanki ustawowe je warunkujące, dlatego każde z tych rozstrzygnięć jest niezależne od innych i nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe.

Powyższe jest bardzo istotne, gdyż nie rzadko zdarza się, że małżonkowie decydują się na rozwód z orzekaniem o winie, gdyż błędnie sądzą, że w ten sposób uzyskają również np. większy udział podczas podziału majątku wspólnego, bądź że gdy pozbawią współmałżonka władzy rodzicielskiej to sąd automatycznie pozbawi takiego małżonka również prawa do kontaktu z dziećmi. Takie twierdzenia dalekie są od prawdy, gdyż w sądzie niemal nic nie dzieje się automatycznie i błędne jest również przekonanie, że skoro dzieci po rozwodzie zamieszkują np. z matką, to z tego tytułu kobieta otrzyma większy udział podczas podziału majątku wspólnego małżonków.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, równy podział majątku stanowi więc generalną zasadę od której odstępstwa są możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy spełnione zostaną inne przesłanki ustawowe.

Przepisy w tym względzie wprost bowiem stanowią, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku, zatem powołana regulacja nie uzależnia podziału majątku wspólnego małżonków od tego z którym z rodziców dzieci po rozwodzie będą stale zamieszkiwać, lecz od tego czy istnieją ważne powody przemawiające za nierównym podziałem, zaś jeśli uzasadnione będzie dokonanie nierównego podziału, musi on uwzględniać stopień przyczynienia się każdego z małżonków do powstania tego majątku.

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny, przez przyczynienie się do powstania majątku wspólnego rozumie się całokształt starań każdego z małżonków o założoną przez nich rodzinę i zaspokojenie jej potrzeb, a więc nie tylko wysokość zarobków czy innych dochodów osiąganych przez każdego z nich, lecz także i to, jaki użytek czynią oni z tych dochodów, czy gospodarują nimi należycie i nie trwonią ich.

Przeczytaj także:

Czemu służy jak najszybsze zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w czasie trwania postępowania?

Jak udowodnić przemoc psychiczną – rozwód z powodu znęcania psychicznego – DOWODY

Poza tym o stopniu przyczynienia się każdego z małżonków świadczą nie tylko osiągnięcia czysto ekonomiczne, lecz także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. „Ważne powody” są z kolei oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego, tzn. że otrzymanie przez jednego z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego, do której powstania on się nie przyczynił, pozostawałoby w sprzeczności z tymi zasadami.

Zgodnie zatem z orzecznictwem Sądu Najwyższego, ważnym powodem odstąpienia od zasady równych udziałów może być w szczególności naganne postępowanie małżonka, przeciwko któremu skierowane jest żądanie ustalenia nierównych udziałów, polegające na tym, że w sposób rażący lub uporczywy nie przyczyniał się on do powstania majątku wspólnego stosownie do swych sił i możliwości zarobkowych.

Najczęściej sytuacja taka istnieje w wypadku porzucenia przez małżonka rodziny, zdarza się jednak, że także przy wspólnym pożyciu małżonków jeden z nich w sposób naganny, zaniedbując swe obowiązki względem rodziny, nie przyczynia się do powstania majątku wspólnego, jak również nierówny podział uzasadniać może długotrwała separacja małżonków do której doszło za obopólnym porozumieniem małżonków.

Wskazane powyżej dwie przesłanki uzasadniające nierówny podział majątku wspólnego, a więc „ważne powody” i stopień przyczynienia się do powstania majątku, są jedynymi, które sąd bada podczas sprawy o podział majątku w której pojawiło się żądanie ustalenia nierównych udziałów, dlatego argument, że dzieci po rozwodzie zamieszkują z matką i z tego tytułu powinna ona otrzymać większy udział w majątku wspólnym nie znajdzie aprobaty sądu i nie będzie brany pod uwagę w takim postępowaniu.