Obowiązek alimentacyjny kojarzy się głównie z rozwodem, czyli, że dopiero gdy uzyskamy orzeczenie rozwiązujące małżeństwo, to wówczas możemy wnosić do sądu o zobowiązanie byłego małżonka do przekazywania alimentów. Jednakże, z różnych względów, orzeczenie rozwodu nie zawsze jest możliwe, małżonkowie czasem po prostu tego nie chcą, nawet jeśli ich pożycie nie układa się najlepiej, nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji orzeczenie obowiązku alimentacyjnego nie może mieć miejsca.

Obowiązek alimentacyjny może być orzeczony względem dzieci, bądź względem współmałżonka. Rozróżnienie w tym miejscu osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego jest konieczne, gdyż różne są przesłanki i podstawy regulujące możliwość ubiegania się o należne świadczenie alimentacyjne.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci nie polega więc tylko na prostym i podstawowym zaspokajaniu potrzeb dziecka, ale obejmuje wszelkie uzasadnione potrzeby potomka, a więc zarówno te o charakterze materialnym, jak i niematerialnym. W doktrynie przyjmuje się, iż poprzez obowiązek alimentacyjny rodzice wypełniają m.in. swe obowiązki rodzicielskie, a więc obowiązek troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, czy przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie w sposób adekwatny do jego uzdolnień.

Świadczenie alimentacyjne rodziców względem małoletnich dzieci ma zatem najszerszy zakres ze wszystkich obowiązków alimentacyjnych uregulowanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i w żadnym wypadku nie jest zależne od pochodzenie dziecka, gdyż takie same uprawnienia posiada w tym zakresie zarówno dziecko pochodzące ze związku małżeńskiego, jak i dziecko pozamałżeńskie. Z uwagi więc na szczególny charakter obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci, nie istnieją żadne ograniczenia, aby z powództwem o alimenty na dzieci wystąpić, nawet wówczas, gdy rodzice pozostają w związku małżeńskim i nie myślą o jego zakończeniu poprzez rozwód. Często bowiem zdarza się, że jedno z rodziców zaniedbuje swoje dzieci, nie przekazuje środków na ich utrzymanie, ani nie pomaga w pokryciu bieżących wydatków, dlatego konieczne staje się wytoczenie powództwa w tym zakresie. W takiej sytuacji, z pozwem o alimenty na małoletnie dzieci, występuje drugi z rodziców, który w takim postępowaniu reprezentuje małoletnich. Jeśli natomiast dziecko jest pełnoletnie, lecz jeszcze nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, bo np. kontynuuje naukę, wówczas może indywidualnie wystąpić o świadczenie alimentacyjne, bądź może do tych czynności umocować drugiego rodzica.

Zobacz także pomocne artykuły:

Pytania na sprawie o alimenty

Jakiej wysokości alimenty mogę uzyskać- czyli ile na dziecko po rozwodzie?

Jak napisać zestawienie wydatków do sprawy o alimenty

Od świadczenia alimentacyjnego względem dzieci, bezwzględnie należy odróżnić obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami. W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie zobowiązani są, każdy według swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Ze wskazanego uregulowania (art. 27 k.r.o.), można zatem wyinterpretować obowiązek alimentacyjny między nierozwiedzionymi małżonkami, mimo że jest on elementem szerszego obowiązku małżonków dotyczącego zaspokajania potrzeb całej rodziny. W sytuacji bowiem, w której małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, potrzeby rodziny odpowiadają sumie potrzeb obojga małżonków. W obowiązku zaspokojenia potrzeb rodziny mieści się też obowiązek udzielania pomocy materialnej drugiemu małżonkowi zgodnie z zasadą jednakowej stopy życiowej członków rodziny. Dopóki więc istnieje związek małżeński, dopóty oboje małżonkowie mają prawo, niezależnie od obowiązującego ich ustroju majątkowego, do równej stopy życiowej, co oznacza, że małżonkowie powinni żyć na porównywalnym poziomie.

W przypadku jednak, gdy jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.  Zatem, jeżeli w trakcie trwania małżeństwa jeden z małżonków nie dopełnia ciążących na nim obowiązków i zaniedbuje pod względem materialnym swą rodzinę, to jedynym środkiem, który przysługuje drugiemu małżonkowi, jest uzyskanie sądowego nakazu, aby otrzymywane lub zarabiane przed małżonka środki, były przekazywane do rąk współmałżonka.

Powyższe znajduje swe uzasadnienie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., sygn. akt: III CZP 91/86,  w którym wskazano, iż „Małżonek może dochodzić zaspokajania potrzeb na zasadzie art. 27 k.r.o. zarówno wtedy, gdy rodzinę tworzą małżonkowie i dzieci będące na ich utrzymaniu, jak i wtedy, gdy w rodzinie dzieci takich nie ma. Rozstrzygnięcie o zaspokajaniu potrzeb rodziny następuje przez nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę, które obejmuje zarówno płacę zasadniczą, jak i wszelkie dodatki, dopłaty i ekwiwalenty pieniężne, oraz rent, emerytur, a także wszelkich stałych i powtarzających się świadczeń albo innych należności.”. Natomiast, obowiązek alimentacyjny, między małżonkami, w ścisłym znaczeniu, aktualizować będzie się tylko po orzeczeniu między nimi rozwodu i tylko, gdy ziszczą się pozostałe ustawowe przesłanki uprawniające do ubiegania się o świadczenie alimentacyjne od byłego małżonka.