Zdrada małżeńska stanowi dość często przyczynę zakończenia związku małżeńskiego. Zgodnie z przyjętym stanowiskiem doktryny cudzołóstwo jak i zdrada wyłącznie na płaszczyźnie emocjonalnej stanowią podstawę do rozwiązania małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy dopuszczającego się zdrady. W praktyce pojawia się niejednokrotnie problem z wykazaniem powyższego poprzez przedstawienie stosownych dokumentów czy zdjęć. Praktyka stosowania prawa wskazuje, że nie zawsze koniecznym jest popieranie faktów dowodami w postaci dokumentów. Niejednokrotnie wystarczającym jest powołanie świadków.

Problem dowodzenia swoich twierdzeń przed sądem wymaga głębszego omówienia. Aktualnie w trakcie procesu o rozwód strony niejednokrotnie przedkładają do akt sprawy dowody w postaci nagrań, zdjęć czy nawet raportów detektywistycznych, które jednoznacznie wskazują na zdradę współmałżonka oraz w rzeczywistości odbierają drugiej stronie możliwość polemiki z przedstawionymi zarzutami. Kwestią wtórną w przypadku tego rodzaju dowodów przedkładanych w postępowaniu cywilnym jest to w jaki sposób zostały one pozyskane. Przypomnieć bowiem należy, że nagrania pozyskane bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą nie mogą być dowodem w postępowaniu karnym. Co więcej ich wykorzystanie może prowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. W postępowaniu cywilnym jednakże na potwierdzenie twierdzeń stron, mogą być przedkładane wszelkie dowody w tym także te, pochodzące z czynów karalnych. Powyższe budzi liczne kontrowersje, m.in. wśród niezadowolonych małżonków, których zachowanie i niewłaściwa postawa zostały uwiecznione na nagraniach. Brak jednakże możliwości obrony przed uwzględnieniem tego rodzaju środka dowodowego przez sąd.

Kancelaria adwokacka Paweł Borowski specjalizuje się w prowadzeniu spraw o rozwód oraz podział majątku. Zapraszamy także na naszego bloga http://www.adwokacirozwodowi.pl

Należy jednakże wskazać, że dowody w postaci nagrań, wiadomości tekstowych czy raportów detektywistycznych nie zawsze mogą być uzyskane przez współmałżonka. Co więcej, okazuje się, że dla niektórych małżonków uciekanie się do pozyskiwania tego typu dowodów w sprawie jest swego rodzaju brakiem lojalności a nawet poniżeniem. Nie zawsze należy się jednakże martwić, bowiem brak powyższych dowodów, nie jest jednoznacznym z brakiem możliwości wykazania swoich racji przed sadem. Można i warto bowiem skorzystać w takiej sytuacji z dowodu z przesłuchania świadków. Ich twierdzenia wbrew powszechnej opinii mogą mieć kluczowe znaczenie dla zapadłego w sprawie rozstrzygnięcia.

Istotną kwestią jest jednakże odpowiedni dobór świadków. W tym miejscu należy podkreślić, iż mylną jest wciąż funkcjonująca wśród klientów opinia, iż sąd nie da wiary twierdzeniom członków rodziny małżonków. Wbrew powyższemu niejednokrotnie zeznania rodziców, rodzeństwa czy krewnych stanowią najbardziej wiarygodne i najrzetelniejsze źródło informacji na temat relacji panujących między stronami w trakcie trwania związku oraz przyczyn zakończenia małżeństwa. Z reguły bowiem to właśnie najbliżsi członkowie rodziny wtajemniczani są w szczegóły związku a także najczęściej są naocznymi świadkami różnego rodzaju zdarzeń.

Powyższe nie oznacza wcale, że mniejszą wartość przypisać należy dowodom z zeznań innych świadków jak na przykład przyjaciół czy znajomych a nawet osób postronnych. Każdorazowo, przy doborze zgłaszanych w sprawie świadków należy jednakże pamiętać, by mieli oni wiedzę na temat przyczyn zakończenia związku w tym w szczególności zdrady małżonka. Praktyka pokazuje, że świadkowie często dobierani są bez rozwagi. Należy zwrócić uwagę, że np najlepsza koleżanka z pracy, z którą porusza się jedynie kwestie zawodowe i nigdy nie miała możliwości spotkania się ze współmałżonkiem nie będzie dobrym świadkiem, bowiem jej wiedza w zakresie przyczyn rozpadu małżeństwa będzie znikoma o ile nie żadna. Przy dobieraniu świadków powoływanych w sprawie warto zatem zwrócić uwagę na:

  1. to jaką wiedzę na temat relacji panujących w małżeństwie ma świadek;

  2. to czy świadek wie, co jest przyczyną zakończenia związku stron i skąd czerpie tą wiedzę;

  3. jakie relacje łączyły oboje małżonków ze świadkiem, jak często świadek spotykał się ze stronami w czasie trwania małżeństwa stron, jak często bywał w domu stron;

  4. czy świadek ma wiedze na temat zdrady współmałżonka i skąd czerpie wiedzę na ten temat;

Podkreślenia wymaga fakt, iż świadek, który czerpie wiedzę na temat relacji w związku małżonków oraz przyczyn zakończenia małżeństwa jedynie od małżonka wnioskującego o jego przesłuchanie nie będzie kluczowym w trakcie postępowania, jednakże jego zeznania również będą brane pod uwagę przez sad. Przykładem mogą być zeznania przyjaciółki do której zdradzona żona udała się po otrzymaniu informacji o występkach męża opowiadając sytuację.

Należy pamiętać, iż nie ilość świadków jest istotna w toku postępowania a to, co przedmiotowi świadkowie mogą zaświadczyć przed sądem. Ważne jest, by zeznania powołanych przez małżonka świadków były spójne.