W związku z zawarciem związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje automatycznie wspólność majątkowa małżeńska, a więc praktycznie wszystko od tej pory należy do nich wspólnie. Dość często zdarza się jednakże, że małżonkowie decydują się na ustanowienie rozdzielności majątkowej, na samym początku małżeństwa, lub w trakcie jego trwania, co powoduje, że małżonkowie nie posiadają wspólnego majątku lecz dwa odrębne majątki osobiste. Zawarcie umowy o rozdzielność majątkową bardzo często podyktowane jest względami finansowymi, a więc wtedy, gdy jeden z małżonków zarabia znacznie więcej środków, co w przypadku ewentualnego rozwodu gwarantuje mu, że współmałżonek nie będzie rościł sobie prawa do zgromadzonych przez niego aktywów. W związku z ustanowieniem rozdzielności majątkowej bardzo często pojawia się jednak pytanie, co stanie się z majątkiem współmałżonka po jego śmierci, a więc czy pomimo rozdzielności współmałżonek dojdzie do dziedziczenia?

            Do kręgu spadkobierców ustawowych po danej osobie należą przede wszystkim osoby jej najbliższe, a więc małżonek i dzieci, a dopiero w dalszej kolejności do dziedziczenia dochodzą pozostali członkowie rodziny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby małżonek mógł dziedziczyć na podstawie przepisów ustawy po zmarłym współmałżonku musi pozostawać z nim, w chwili jego śmierci, w formalnym związku małżeńskim. Powyższe oznacza zatem, że dla dziedziczenia ustawowego nie ma znaczenia czy małżonkowie faktycznie ze sobą żyją, lecz czy ich małżeństwo formalnie trwa, gdyż np. orzeczenie rozwodu lub separacji, a w niektórych przypadkach również samo zainicjowanie takich postępowań powoduje, że małżonek zostaje wyłączony od dziedziczenia po współmałżonku. Wskazane powyżej przypadki są praktycznie jedynymi, poza uznaniem, iż dany spadkobierca jest niegodny dziedziczenia, które powodują, że małżonek nie znajdzie się w kręgu spadkobierców ustawowych po współmałżonku, a zatem zawarcie pomiędzy małżonkami umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej nie ma żadnego wpływu na dziedziczenie małżonków po sobie. Zawarcie umowy o rozdzielność majątkową odnosi skutek jedynie w trakcie trwania małżeństwa, gdyż po jej zawarciu każdy z małżonków posiada odrębny majątek i wszelkie składniki mienia nabyte po zawarciu umowy o rozdzielność nie wchodzą już do majątku wspólnego, nie oznacza to jednakże, że na tej podstawie małżonek zostaje wyłączony od dziedziczenia ustawowego.

            Jeśli w chwili śmierci spadkodawca miał zawartą umowę o rozdzielność majątkową małżeńską ze swoim współmałżonkiem, wówczas w skład masy spadkowej po takim spadkodawcy wchodzić będą zarówno składniki mienia nabyte przed zawarciem umowy majątkowej małżeńskiej, oczywiście jeżeli przez jakiś czas małżonkowie posiadali wspólność majątkową, jak i majątek zmarłego małżonka, który nabył on po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej. W przypadku dziedziczenia majątku zgromadzonego przed zawarciem umowy o rozdzielność, majątek ten musi zostać podzielony na połowę, gdyż wówczas przedmiotem spadku jest połowa majątku wspólnego, ponieważ druga jego część należy do małżonka żyjącego, a więc jeśli np. małżonkowie przed ustanowieniem rozdzielności zakupili dom, to w chwili śmierci jednego z małżonków, połowa tego domu automatycznie przysługuje małżonkowi żyjącemu, natomiast druga część nieruchomości będzie podlegać dziedziczeniu, a więc małżonek będzie dziedziczyć, w części lub w całości, również drugą połowę domu.

Majątek zgromadzony po ustanowieniu rozdzielności podlega natomiast dziedziczeniu w całości, a więc współmałżonek nabędzie w drodze dziedziczenia ustawowego majątek w części przewidzianej ustawą. Jak zostało już zasygnalizowane, powyższe zasady odnoszą się dziedziczenia ustawowego, co oznacza, że spadkodawca może inaczej rozporządzić swym majątkiem w testamencie, nie dopuszczając do dziedziczenia współmałżonka, w takim jednakże przypadku, małżonkowi będzie przysługiwało roszczenie o zachowek, również wtedy, gdy małżonkowie mieli zawartą umowę o rozdzielność.

Więcej artykułów z zakresu prawa spadkowego

http://www.sprawy-spadkowe.wroclaw.pl