Rozwody z powodu zdrady jednego z małżonków są zwykle dla stron bardzo trudne, gdyż w takich procesach dominują emocje, które niestety często powodują, że sala sądowa zmienia się w pole bitwy. Zdradzony małżonek, co jest oczywiście w pełni zrozumiałe, czuje się upokorzony i skrzywdzony i w żadnym wypadku nie ma mowy o jakichkolwiek ustępstwach z jego strony, co bardzo często dodatkowo zaognia konflikt między stronami.

W przypadku zdrady zazwyczaj, choć nie zawsze, uzasadnione jest żądanie orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka, który zdradził i zdradzony małżonek zwykle właśnie o takie orzeczenie się ubiega, gdyż dodatkowo kieruje się przeświadczeniem, że jeśli sąd wyda wyrok rozwodowy w którym winnym rozpadu małżeństwa zostanie wskazany współmałżonek to wówczas on, małżonek nie uznany za winnego, automatycznie otrzyma większy udział z majątku wspólnego stron.

Nic jednakże bardziej mylnego, sam fakt, że współmałżonek dopuścił się zdrady nie oznacza, że małżonek zdradzony niejako z urzędu otrzyma większą część podczas podziału majątku, jak również ustalenie winy w procesie rozwodowym nie ma bezpośredniego wpływu na podział majątku stron. Powyższe twierdzenie zostało również podzielone przez Sąd Najwyższy, który w postanowieniu z dnia 7 czerwca 2000 r., sygn. akt: III CKN 455/00, wskazał, iż „wina rozkładu pożycia małżeńskiego, stwierdzona w wyroku rozwodowym, nie przesądza o istnieniu ważnych powodów w rozumieniu art. 43 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”, czyli wina i zdrada sama w sobie nie uzasadniają nierównego podziału majątku wspólnego małżonków.

Zgodnie z podstawową zasadą wyrażoną w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, co oznacza, że co do zasady majątek powinien być pomiędzy nich równo podzielony.

Od zasad zwykle jednakże są przewidziane wyjątki i nie inaczej jest również w tym przypadku, gdyż ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie regulacji, która stanowi, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania majątku wspólnego.

Uprawnionym do zgłoszenia żądania ustalenia nierównych udziałów jest każdy z małżonków, jednak żeby wskazane żądanie zostało uwzględnione, małżonek ten musi wykazać, iż istnieją ważne powody, które uzasadniają nierówny podział i że współmałżonek w mniejszym stopniu przyczynił się do powstania majątku wspólnego.

Powiązane wpisy:

Jak udowodnić, że zdrada doprowadziła do rozkładu małżeństwa?

Jakich błędów nie popełnić w sprawie o podział majątku?

Przez przyczynienie się do powstania majątku wspólnego należy rozumieć całokształt starań każdego z małżonków o założoną przez nich rodzinę i zaspokojenie jej potrzeb, a zatem sąd oceniając przyczynienie się do powstania majątku wspólnego będzie brał pod uwagę nie tylko wysokość zarobków czy innych dochodów osiąganych przez każdego z małżonków, lecz także, jaki użytek czynią oni z tych dochodów, czy gospodarują nimi należycie i nie trwonią ich w sposób lekkomyślny.

Pamiętać ponadto należy, że o stopniu przyczynienia się każdego z małżonków świadczą nie tylko osiągnięcia czysto ekonomiczne, lecz także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Jeśli więc zdrady dopuścił się mąż i z tego powodu małżonkowie się rozwiedli, to żądanie ustalenia nierównych udziałów podczas podziału majątku może okazać się uzasadnione wówczas, gdy małżonek zdradzający nie tylko osiągał niższe dochody niż żona, lecz ponadto zarobione przez siebie pieniądze nie przeznaczał na utrzymanie rodziny i polepszenie jej sytuacji, tylko np. na wyjazdy z kochanką czy prezenty dla niej. Podobnie sytuacja będzie wyglądać w przypadku małżonka, który nie osiągał żadnych dochodów, a dodatkowo nie troszczył się o wspólne dzieci i dom małżonków, tylko oddawał się przyjemnością i wydawał pieniądze małżonków na własne przyjemności.

Kolejną konieczną przesłanką dopuszczalności ustalenia nierównych udziałów proporcjonalnie do stopnia przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego jest wykazanie, że za takim rozstrzygnięciem przemawiają ważne powody, które są oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego, czyli że otrzymanie przez jednego z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego, do której powstania on się nie przyczynił, pozostawałoby w sprzeczności z tymi zasadami.

Odwołanie się do ważnych powodów wskazuje więc na względy natury etycznej, które sprawiają, że w danych okolicznościach równość udziałów małżonków w majątku wspólnym wyraźnie kolidowałaby z zasadami współżycia społecznego. W judykaturze wskazuje się, iż ważnym powodem może być w szczególności naganne postępowanie małżonka, przeciwko któremu skierowane jest żądanie ustalenia nierównych udziałów, polegające na tym, że w sposób rażący lub uporczywy nie przyczyniał się on do powstania majątku wspólnego stosownie do swych sił i możliwości zarobkowych. Sytuacja taka zachodzi zazwyczaj w wypadku porzucenia przez małżonka rodziny, zdarza się jednak, że także przy wspólnym pożyciu małżonków, a więc może zaistnieć wówczas, gdy małżonek prowadzi hulaszczy tryb życia i wdaje się w romanse, przez co osiąga niższe dochody i nie troszczy się o rodzinę.

Reasumując, sam fakt, że małżonek dopuścił się zdrady nie oznacza, że małżonek ten otrzyma mniejszy udział podczas podziału majątku wspólnego małżonków, jeśli jednak przez zdradę małżonek w mniejszym stopniu przyczyniał się do powstania majątku wspólnego, trwonił zarobione pieniądze i nie troszczył się o rodzinę, wówczas żądanie ustalenia nierównych udziałów może okazać się uzasadnione, istotne jednak jest, aby w toku postępowania o podział majątku wszystkie te okoliczności wskazać i właściwie udowodnić.