Do dziedziczenia na podstawie przepisów ustawy dochodzi wówczas, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, gdy testament przez niego sporządzony pozostaje z jakichś względów nieważny lub gdy osoby w nim powołane nie chcą lub nie mogą dziedziczyć. W takim więc przypadku spadkobiercami osoby zmarłej są jej osoby najbliższe, które dochodzą do dziedziczenia w określonej kolejności, wskazanej przez ustawę. Do pierwszej grupy spadkobierców ustawowych, obok małżonka, należą oczywiście dzieci spadkodawcy, pamiętać jednak należy, że dzieci mogą dziedziczyć nie tylko po rodzicach, lecz również po dziadkach.

Jak zostało powyżej zasygnalizowane, w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Zasadą jest, iż w takim przypadku, każda ze wskazanych osób dziedziczy w częściach równych, a więc jeśli spadkodawca miał małżonka i dwójkę dzieci, to każdy ze spadkobierców otrzyma udział w majątku spadkowym w wysokości jednej trzeciej. Od zasad zdarzają się jednak wyjątki i nie inaczej jest w przypadku wspólnego dziedziczenia ustawowego małżonka i dzieci, gdyż przepisy Kodeksu cywilnego stanowią, iż część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Wskazany wyjątek oznacza zatem, że jeżeli spadkodawca miał małżonka i czwórkę dzieci to małżonek otrzyma jedną czwartą udziałów w spadku, a nie jedną piątą, która wynika z zasady dziedziczenia w częściach równych, natomiast każde z dzieci otrzyma po trzy szesnaste całości spadku, gdyż pozostałe trzy czwarte majątku spadkowego należy podzielić pomiędzy czwórkę dzieci.

Dzieci dla spadkodawcy są jego zstępnymi, tak samo jak pozostałe osoby pochodzące od niego, a więc wnuki, prawnuki, itp. Przepisy dotyczące dziedziczenia ustawowego stanowią natomiast, że w przypadku braku bliższych zstępnych do dziedziczenia dochodzą zstępni dalsi, a więc jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, tzn. że zmarło przed swoim rodzicem, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Czyli jeśli dziecko miałoby odziedziczyć po swoim rodzicu udział w majątku spadkowym w wysokości jednej trzeciej, lecz zmarło wcześniej od tego rodzica, wówczas przypadający mu udział otrzymują jego dzieci, a więc jeśli posiadał trójkę dzieci to każde z nich otrzyma jedną dziewiątą udziału w majątku spadkowym po dziadku. Wskazane uregulowanie stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych, co może spowodować, że majątek spadkowy zostanie bardzo podzielony.

Istnienie zstępnych wyłącza od dziedziczenia pozostałe grupy spadkobierców, w tym rodziców i rodzeństwo spadkodawcy. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której w zbiegu ze zstępnymi do dziedziczenia dochodzi żyjący małżonek spadkodawcy. O macierzyństwie lub ojcostwie decydują wpisy w aktach stanu cywilnego. Dzieci pochodzące z małżeństwa dziedziczą spadek na takich samych zasadach i w takich samych częściach jak dzieci pozamałżeńskie, dla dziedziczenia ustawowego nie ma więc znaczenia czy dziecko zrodziło się w związku czy też nie. Dla dziedziczenia zstępnych irrelewantne jest również, czy pochodzenie dziecka zostało ustalone w drodze jego uznania czy sądowego ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa. Jeśli po spadkodawcy dziedziczą jedynie dzieci, ich udziały w spadku są równe. Jeżeli natomiast dziecko nie dożyło otwarcia spadku i pozostawiło po sobie zstępnych, dziedziczą oni w miejsce zmarłego obejmując udział spadkowy, jaki by mu przypadał, przy czym udział ten rozpada się na tyle części ilu jest dalszych zstępnych w częściach równych, zgodnie z przykładem wskazanym powyżej.

Na koniec należy wskazać jeszcze o jednym przypadku, kiedy do dziedziczenia dojdą dzieci, jednakże nie spadkodawcy, a jego małżonka. Zgodnie z regulacjami ustawy, w przypadku braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku, tzw. pasierbom. Zstępni pasierba nie są natomiast uprawnieni do dziedziczenia po małżonku ich dziadka. Spadek przypada pasierbom w częściach równych, jeżeli żadne z ich rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku. Dziedziczenie przez pasierbów spadku po spadkodawcy opiera się nie na istnieniu pomiędzy nimi więzów krwi, ale na istnieniu pomiędzy nimi stosunku prawnego powinowactwa. Stosunek ten powstaje w chwili zawarcia małżeństwa pomiędzy rodzicem pasierba a spadkodawcą i trwa także po ustaniu małżeństwa pomiędzy spadkodawcą, a jego małżonkiem będącym rodzicem pasierba.

Więcej artykułów z zakresu prawa spadkowego

http://www.sprawy-spadkowe.wroclaw.pl