W praktyce termin “zniesławienie” bardzo często używany jest by określić, że względem danej osoby wysunięte zostały nieuzasadnione oskarżenia lub nieprawdziwe twierdzenia, należy jednak pamiętać, że na gruncie Kodeksu karnego “zniesławienie” i “fałszywe oskarżenie” to dwa zupełnie odrębne przestępstwa, zagrożone innymi karami.

Przestępstwo zniesławienia polega na pomawianiu innej osoby, grupy osób, instytucji, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Za przestępstwo to ustawa przewiduje grzywnę albo karę ograniczenia wolności.

Przestępstwo fałszywego oskarżenia polega natomiast na tym, że przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, ktoś fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego i za ten właśnie czyn została przewidziana kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jak wynika z powyższego, różnica pomiędzy przestępstwem “zniesławienia” i “fałszywych oskarżeń” jest znaczna i czyny te z całą pewnością nie powinny być utożsamiane, żeby bowiem mówić, że doszło do fałszywych oskarżeń konieczne jest zarzucenie innej osobie popełnienie czynu przestępnego lub przewinienia dyscyplinarnego przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywe oskarżenie jest więc znacznie poważniejszym przestępstwem niż zniesławienie.

Wysuwanie fałszywych oskarżeń względem konkretnej osoby ma dla niej dwojaki skutek, gdyż z jednej strony osoba ta staje się oskarżonym, gdyż nawet jeżeli zarzucanego czynu osoba ta nie popełniła i gdy jest on zupełnie abstrakcyjny, to organy ścigania i tak muszą podjąć odpowiednie kroki by sprawę wyjaśnić, jeśli natomiast następnie okaże się, że wysuwane oskarżenia dalekie były od prawdy, to osoba je wysuwająca będzie podlegać odpowiedzialności karnej za przestępstwo fałszywych oskarżeń, zaś uprzednio oskarżony przyjmie wówczas rolę pokrzywdzonego.

Zobacz także:

Fałszywe oskarżenia o pedofilię podczas sprawy o opiekę nad dziećmi – jak się bronić?

Oczywiście można powiedzieć, że niewinny nie ma się czego bać i prawda sama się wybroni, jeśli jednak względem Ciebie zostaną wysunięte fałszywe oskarżenia to warto podjąć działania, które przyśpieszą postępowanie wyjaśniające prowadzone przez organy ścigania, w końcu Twoim prawem jest prawo do obrony.

Jęśli więc np. zarzucono Ci dokonanie kradzieży lub co gorsza gwałtu, a ty w tym czasie przebywałeś poza granicami kraju to z całą pewnością, możliwie jak najszybciej, powinieneś tę okoliczność wskazać organom ścigania, gdyż “piętno” złodzieja lub gwałciciela bardzo szybko przylega do człowieka, z całą pewnością negatywnie wpłynie na Twoją reputację, jak również wywoła niepotrzebny i dodatkowy stres.

Zwrócić uwagę jednakże należy, iż nie w każdym przypadku dojdzie do popełnienia przestępstwa fałszywych oskarżeń, mimo iż spełnione zostaną ustawowe przesłanki wskazanego przestępstwa.

Stanowisko takie zaprezentował Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 października 2013 r., sygn. akt: V KK 233/13, w którym wskazał: “Oskarżony nie ponosi odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie, jeżeli (…) w ramach wyjaśnień wysuwa fałszywe pomówienie wobec innej osoby o popełnienie lub współudział w popełnieniu zarzucanego mu czynu, gdy czyni to w celu uniknięcia odpowiedzialności za ten czyn, albo złagodzenia odpowiedzialności własnej, bądź w celu podważenia wiarygodności dowodu obciążającego go lub dla prawnego wyeliminowania dowodu z materiału dowodowego, który przeciwko niemu zebrano. (…) Karalność oskarżonego za ich fałszywe złożenie jest więc jedynie możliwe wówczas, gdy składając je, działał on w innym celu niż w celu obrony. Każde ewidentne i jednoznaczne wyjście poza granice tego prawa może rodzić odpowiedzialność karną oskarżonego, jeżeli w ten sposób swoim zachowaniem wypełnia on znamiona danego czynu zabronionego. Ta odpowiedzialność aktualizuje się zatem nie tylko wtedy, gdy oskarżony dokona fałszywego pomówienia w postaci innej niż przez składanie wyjaśnień lub wprawdzie w wyjaśnieniach, ale odnośnie czynu nie mającego żadnego związku z czynem mu zarzucanym lub z obroną przed tym czynem, ale także i wtedy, gdy te jego fałszywe oskarżenia odnoszą się do zarzucanego mu czynu, ale złożył je nie dla własnej obrony przed odpowiedzialnością karną za ten czyn, ale wyłącznie w innym celu, na przykład dla zniesławienia danej osoby”. Wyłączenie karalności za fałszywe oskarżenia stanowi zatem wyjątek od zasady, dlatego jeśli to względem Ciebie wysunięte zostały fałszywe oskarżenia, warto zainicjować postępowanie przeciwko sprawcy tego czynu, gdyż być może powstrzyma to go od takich działań w przyszłości.

Jeśli wobec Ciebie zostały wysunięte fałszywe oskarżenia o gwałt, molestowanie lub inne przestępstwa – możliwie szybko skontaktuj się z naszą kancelarią. Świadczymy skuteczną pomoc prawną w tego typu sprawach