ADWOKAT WROCŁAW ROZWÓD – KANCELARIA ADWOKACKA SPECJALIZACJA SPRAWY ROZWODOWE

Sprawy rozwodowe należą do właściwości sądów okręgowych, co oznacza, że w pierwszej instancji są one rozpatrywane przez właściwy sąd okręgowy i że pozew rozwodowy należy wnieść bezpośrednio do odpowiedniego sądu okręgowego. Sąd okręgowy jest natomiast sądem wyższej instancji w stosunku do sądu rejonowego, zwykle więc pod jeden sąd okręgowy przypada kilka sądów rejonowych dla których sądem odwoławczym jest właśnie sąd okręgowy.

Z tego względu sąd okręgowy swą właściwością obejmuje większy obszar, a więc i spraw rozpatrywanych jest znacznie więcej niż w sądzie rejonowym, dlatego decydując się na rozwód przede wszystkim należy uzbroić się w cierpliwość, gdyż postępowanie w tym przedmiocie może nieco dłużej potrwać.

Na długość postępowania rozwodowego wpływ ma wiele czynników, które częściowo zależą również od samych stron postępowania, dlatego także małżonkowie mają realny wpływ na długość postępowania rozwodowego. Niezależnym jednakże od małżonków czynnikiem, a mającym bardzo duży wpływ na długość postępowania rozwodowego, jest obłożenie danego sądu sprawami, gdyż ma to bezpośredni wpływ na termin wyznaczenia pierwszej i kolejnej rozprawy rozwodowej.

W dużych miastach na wyznaczenie pierwszej rozprawy rozwodowej, licząc od momentu złożenia pozwu, trzeba poczekać nawet 6 miesięcy, tyle samo zwykle czeka się również na kolejną rozprawę rozwodową, co przy np. trzech rozprawach rozwodowych, już wydłuża postępowanie do 1,5 roku. Może się również zdarzyć, iż pomiędzy kolejnymi rozprawami upłynie jeszcze więcej czasu, jeśli np. sąd zleci biegłemu sporządzenie opinii, która jest konieczna do oceny predyspozycji wychowawczych każdego z małżonków, dlatego nawet przy stosunkowo małej liczbie rozpraw rozwodowych postępowanie to może trwać długo.

Zdarza się oczywiście również, że przy małym obłożeniu sądu sprawami, rozprawy te są wyznaczane znacznie szybciej, np. co 2-3 miesiące, w takim więc przypadku postępowanie zakończy się nawet dwa razy szybciej.

Kolejną kwestią, która ma bezpośredni wpływ na długość postępowania rozwodowego jest to z jakim żądaniem występują same strony takiego postępowania, a więc czy wyrok rozwodowy ma zawierać orzeczenie o winie czy też nie. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie postępowania zwykle trwają krócej i jeśli dodatkowo małżonkowie są zgodni co do kwestii dotyczących ich wspólnych małoletnich dzieci, a więc co do opieki, kontaktów z dziećmi oraz wysokości świadczenia alimentacyjnego, wówczas jest spora szansa, że małżonkowie otrzymają rozwód już na pierwszej rozprawie.

Jeśli jednak w toku postępowania strony będą żądać ustalenia winy w rozkładzie pożycia, a ponadto nie osiągną porozumienia również w pozostałych kwestiach o których jest zobowiązany sąd orzec w wyroku rozwodowym, wówczas postępowanie może znacznie się wydłużyć, ponieważ obowiązkiem sądu będzie przeprowadzenie szczegółowego postępowania dowodowego i ustalenie wszelkich okoliczności sprawy, gdyż tylko w ten sposób będzie możliwe wydanie wyroku zgodnego z prawem i z dobrem wspólnych małoletnich dzieci stron.

Ponadto, postępowanie rozwodowe mogą wydłużyć nie tylko liczne wnioski dowodowe, lecz także celowe działania jednej ze stron postępowania, a więc np. niestawiennictwo na rozprawie i wnoszenie o jej odroczenie w dniu wyznaczonej rozprawy, czy liczne, coraz to nowe, wnioski dowodowe i częsta zmiana prezentowanego stanowiska. Sąd oczywiście posiada uprawnienia, aby skutecznie przeciwdziałać takim praktykom, niemniej bardzo często z obawy przed zarzutem nierozpoznania istoty sprawy i niedopuszczenia istotnych dowodów, sąd dopuszcza np. dodatkowe dowody, przez co oczywiście postępowanie się wydłuża.

Pamiętać ponadto należy, iż postępowanie rozwodowe, jak każde inne postępowanie, jest dwuinstancyjne, co oznacza, że od wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji każdej stronie, która jest niezadowolona z wydanego rozstrzygnięcia, przysługuje odwołanie do sądu wyższej instancji. Rozwód nie kończy się więc na orzeczeniu, które wyda sąd okręgowy, jeśli bowiem jeden z małżonków, a czasem nawet obydwoje, wniesie apelację, wówczas wyrok rozwodowy się nie uprawomocni i orzeczenie rozwodu odsuwa się w czasie do wydania wyroku przez sąd drugiej instancji. Postępowanie w drugiej instancji zwykle jednak kończy się na jednej rozprawie, jeśli jednakże uwzględnimy czas na złożenie apelacji i wyznaczenie rozprawy, postępowanie rozwodowe może przedłużyć się o kolejne 6 miesięcy.

Reasumując, o tym czy postępowanie rozwodowe będzie trwać kilka miesięcy czy kilka lat decyduje wiele czynników, możliwe jest jednakże przeprowadzenie owego postępowania w miarę sprawnie i szybko, jednakże tylko w przypadku, gdy strony osiągną porozumienie.