Rozwód to nie tylko postępowanie sądowe i formalne zakończenie związku dwojga ludzi, lecz rozwód to również spory… wydatek. Składając pozew rozwodowy należy bowiem uiścić koszty sądowe, żeby sprawa w ogóle trafiła na wokandę, w toku postępowania może się okazać, że konieczne będzie uiszczenie zaliczek na poczet opinii biegłego, a ponadto należy uwzględnić koszty profesjonalnego pełnomocnika, który poprowadzi całe postępowanie, finalnie więc może się okazać, że rozwód będzie kosztować kilka tysięcy złotych.

Składając pozew rozwodowy należy przede wszystkim pamiętać, aby na konto właściwego sądu uiścić opłatę od pozwu, która wynosi 600 zł. Opłata ta jest stała, co oznacza, że w przypadku każdego pozwu rozwodowego wynosi ona tyle samo, niezależnie od tego strona domaga się orzeczenia o winie oraz czy w wyroku rozwodowym zostaną uregulowane również inne kwestie, np. związane z dziećmi czy ze wspólnym mieszkaniem. Nie uiszczenie wskazanej opłaty spowoduje, iż sprawa w ogóle nie trafi do rozpoznania przez sąd.

Poza wskazanymi powyżej kosztami sądowymi, strona, która jest reprezentowana w postępowaniu rozwodowym przez profesjonalnego pełnomocnika, adwokata bądź radcę prawnego, musi oczywiście liczyć się również z koniecznością poniesienia kosztów wynagrodzenia owego pełnomocnika.

Wskazane koszty nie są jednakże stałe, gdyż przede wszystkim uzależnione są od stopnia skomplikowania danej sprawy. I tak, w przypadku, gdy małżonkowie są zgodni co do samego rozwodu i raczej nie występuje między nimi konflikt w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi, lub gdy małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, wówczas można się spodziewać, że wynagrodzenie pełnomocnika zostanie ustalone na niższym poziomie, gdyż takie postępowanie powinno szybciej się zakończyć, a więc i nakład pracy pełnomocnika będzie mniejszy.

Jeśli jednak strony postępowania są mocno skonfliktowane, obwiniają się nawzajem i nie potrafią dojść do porozumienia w żadnej łączącej ich kwestii, wówczas wiadome jest, że postępowanie rozwodowe będzie trwało bardzo długo, gdyż konieczne będzie przeprowadzenie skomplikowanego postępowania dowodowego.

W takich postępowaniach pełnomocnik musi również być bardzo czujny przez cały czas i musi doskonale znać całą sprawę, gdyż bardzo często podczas takich postępowań dochodzi do nagłego zwrotu sytuacji, pojawiają się nowe okoliczności, ujawniane są wcześniej nie przedstawiane dowody, takie postępowania są więc o wiele bardziej wymagające dla samego pełnomocnika.

Ponadto, bardzo często podczas takich postępowań konieczne jest zainicjowanie dodatkowego postępowania np. zabezpieczającego w zakresie kontaktów z dziećmi, lub egzekucyjnego w celu wyegzekwowania zaległych świadczeń alimentacyjnych, nakład pracy pełnomocnika jest więc dużo większy niż w przypadku polubownych rozwodów, co oczywiście odzwierciedlenie znajduje w wysokości jego wynagrodzenia.

Obecnie obowiązujące przepisy nie stanowią o tym jakie maksymalne wynagrodzenie pełnomocnik może sobie zażyczyć za podjęte czynności i prowadzenie postępowania, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości stanowi jednakże o minimalnym wynagrodzeniu, zarówno adwokata jak i radcy prawnego, w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. W przypadku zwykłego rozwodu, czyli bez orzekania o winie, pełnomocnikowi należy się minimalne wynagrodzenie w wysokości 720 zł netto, jeśli natomiast postępowanie jest połączone z orzekaniem przez sąd o winie rozkładu pożycia, wówczas stawka minimalna wzrasta do 1080 zł netto, zatem nawet rozporządzenie uzależnia wysokość minimalnego wynagrodzenia od tego czy w postępowaniu będzie dochodzona wina, gdyż wiąże się to po prostu z większym nakładem pracy pełnomocnika. Wskazane stawki wkrótce jednak ponownie ulegną modyfikacji.

Poza wskazanymi powyżej kosztami, w trakcie postępowania rozwodowego strona musi dodatkowo uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, jeśli oczywiście jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, a także może zostać zobowiązana, w toku trwającego procesu lub w wyroku rozwodowym, do zwrotu innych kosztów, np. pokrycia kosztów sporządzenia opinii przez biegłego lub przeprowadzonego przez kuratora wywiadu.