Odpowiedź na zadane prawnikowi pytanie najczęściej zaczyna się od sformułowania „to zależy” i w żadnym wypadku nie jest to złośliwość ze strony osoby do której o poradę się zwracamy, gdyż w rzeczywistości bardzo trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie, uwzględniając dodatkowo wszystkie okoliczności i zawiłości danej sprawy oraz aspekty, które mogą się później ujawnić, a które są zupełnie niezależne od woli strony.

W sytuacji więc, gdy pada pytanie o to, ile będzie trwać postępowanie w sprawie o rozwód w którym będzie ustalana wina w rozkładzie pożycia, a ile gdy z orzekania o winie strony zrezygnują, odpowiedź jest jedna- to zależy.

Nie ulega wątpliwości, że postępowanie rozwodowe bez orzekania o winie będzie trwało krócej niż takie w którym wina będzie ustalana, czas jednakże takie postępowania zależy od wielu czynników. I tak, w pierwszej kolejności zwrócić uwagę należy na obłożenie danego sądu, a więc na to jak wiele spraw jest rozpatrywanych przez sąd, który ma rozpatrywać konkretną sprawę rozwodową. Istotne jest, że sprawy rozwodowe należą w pierwszej instancji do właściwości sądów okręgowych, a więc wszystkie sprawy rozwodowe z danego okręgu będą rozpatrywane przez ten sam sąd, co oczywiście odzwierciedlenie znajduje w wyznaczeniu terminu pierwszej i kolejnej rozprawy.

Z reguły rozprawy w tej samej sprawie wyznaczane są w odstępie kilku miesięcy, zatem należy uzbroić się w cierpliwość, gdyż nie rzadko od wniesienia powództwa do wyznaczenia pierwszej rozprawy mija nawet pół roku, jeśli więc postępowanie zakończy się już nawet po trzech rozprawach to z łatwością można policzyć, że w rzeczywistości będzie ono trwało około półtorej roku i to tylko w pierwszej instancji.

Przeczytaj także:

Ile kosztuje rozwód oraz co wypływa na koszty rozwodu z orzeczeniem o winie?

Jak udowodnić winę w postępowaniu rozwodowym?

W sytuacji jednakże, gdy małżonkowie decydują się na rozwód bez orzekania o winie i nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, bądź gdy porozumieli się również w zakresie opieki, kontaktów i alimentów wobec małoletnich, wówczas istnieje duża szansa, że rozwód zostanie orzeczony już na pierwszej rozprawie. W takich przypadkach podczas procesu sąd musi jedynie ustalić czy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, co oceniane jest na podstawie zeznań stron postępowania, jeśli więc sąd uzna, iż nie ma szans na utrzymanie małżeństwa i nie ma konieczności prowadzenia postępowania w zakresie pozostałych kwestii, co do których sąd musi orzec w wyroku rozwodowym, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby sąd mógł wydać wyrok już po pierwszej rozprawie. Taki optymistyczny scenariusz zakłada więc, że postępowanie o rozwód bez orzekania o winie zakończy się już po kilku miesiącach od wniesienia powództwa.

Jeśli jednakże małżonkowie zdecydują się na rozwód w którym ustalana będzie wina w rozkładzie pożycia, wówczas takie postępowanie z całą pewnością na pierwszej rozprawie się nie zakończy, lecz bardziej realne jest, że potrwa ono 2-3 lata. W przypadku rozwodów z orzekaniem o winie najbardziej czasochłonną kwestią jest udowodnienie owej winy, co zwykle wiąże się z przesłuchaniem kilku lub nawet kilkunastu świadków, gdyż każdy z małżonków o przesłuchanie swoich świadków wnioskuje oraz z przeprowadzeniem innych dowodów np. nagrań z dyktafonu, zdjęć, itp. Jeżeli dodatkowo małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci i gdy również w kwestiach rodzicielskich nie potrafią osiągnąć konsensusu, to niestety, ale postępowanie nie tylko będzie długo trwać, lecz przede wszystkim będzie bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem, zarówno dla rodziców, jak i dla ich dzieci.

Jak zostało na początku wskazane, na terminy kolejnych rozpraw strony postępowania nie mają większego wpływu, gdyż rozprawa z reguły wyznaczana jest w najbliższym wolnym terminie, warto jednakże pamiętać, że strony postępowania mogą nieco usprawnić proces. Otóż, w pierwszej kolejności bardzo istotne jest, żeby składając pozew zadbać o to by nie zawierał on żadnych braków formalnych, np. w postaci nieuiszczenia opłaty sądowej od pozwu, gdyż w przypadku pozwu nieprawidłowo opłaconego sąd co prawda wezwie stronę do uiszczenia stosownej opłaty, jednakże sprawie nie zostanie nadany bieg dopóki brak ten nie zostanie uzupełniony, na uzupełnianie więc braków formalnych już na początku postępowania możemy „stracić” kilka tygodni.

Ważne również jest, by już w pozwie, bądź odpowiedzi na pozew, jasno określić swoje stanowisko i przedłożyć dowody na jego poparcie, gdyż w ten sposób postępowanie dowodowe zostanie sprawniej przeprowadzone, a strona dodatkowo uniknie zarzutu prekluzji dowodowej, czyli zbyt późnego przedstawienia dowodów.