Jak powszechnie wiadomo, alimenty mają na celu zapewnienie osobie do nich uprawnionej środków koniecznych do zaspokojenia jej usprawiedliwionych potrzeb, a więc np. mieszkania, wyżywienia, opieki medycznej, a także potrzeb psychicznych i duchowych, takich jak zaspokajanie własnych zainteresowań i uzdolnień człowieka adekwatnych do jego możliwości psychofizycznych i intelektualnych.

Wysokość świadczenia alimentacyjnego zależna jest ponadto od możliwości majątkowych i zarobkowych osoby, która jest zobowiązana do ich przekazywania, co oznacza, że świadczenie alimentacyjne zależne jest od wielu „ruchomych” czynników, zmiennych okoliczności, dlatego z upływem czasu może stać się konieczna zmiana raz ustalonego obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie zaś z regulacjami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, a zatem jeżeli w sposób istotny zmienią się okoliczności, które brane są pod uwagę podczas ustalania świadczenia alimentacyjnego, możliwe jest zarówno podwyższenie, jak i obniżenie dotychczasowych alimentów.

Pozew, w którym powód wnosi o podwyższenie dotychczasowych alimentów, zwykle jest uzasadniony tym, że wzrosły usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, np. wraz z wiekiem i rozwojem wzrosły koszty utrzymania małoletniego dziecka, bądź podnoszona jest okoliczności, że poprawie uległa sytuacja zarobkowa i majątkowa zobowiązanego do alimentacji, gdyż np. osoba ta uzyskała nowe uprawnienia i w związku z tym otrzymała awans na lepiej płatne stanowisko.

Żeby więc skutecznie bronić się przed podwyższeniem ustalonego obowiązku alimentacyjnego w sądzie należy wykazać, że wysuwane przez powoda argumenty nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości, a więc, że tak naprawdę nie zaistniały okoliczności, które uzasadniałyby zmianę obowiązku alimentacyjnego. W przypadku podwyższenia alimentów z powodu wzrostu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, należy przede wszystkim przeanalizować w jaki sposób owe koszty wzrosły oraz co przy szacowaniu ich wysokości zostało uwzględnione.

Jeżeli bowiem wysokość alimentów ma znacznie wzrosnąć z powodu np. licznych wyjazdów dziecka za granicę podczas wakacji i ferii zimowych, podczas gdy dochody rodziców ani standard prowadzonego przez nich życia na takie wyjazdy nie pozwalają, to oczywiste jest, że żądanie wyższych alimentów w takim przypadku będzie przekraczało możliwości osoby zobowiązanej do alimentów, a więc nie będzie uzasadnione. Jeżeli zaś pozew o podwyższenie alimentów uzasadniony został wzrostem kosztów kształcenia dziecka, gdyż np. uczęszcza ono na dodatkowe zajęcia bądź korzysta z korepetycji, to warto wówczas przeanalizować jak uprzednio się te koszty kształtowały, gdyż jeżeli np. uprzednio dziecko uczęszczało do prywatnego przedszkola, którego koszty zostały uwzględnione w świadczeniu alimentacyjnym, a obecnie dziecko chodzi do szkoły państwowej, to może się okazać, że kwota, która uprzednio była przeznaczana na pokrycie kosztów przedszkola obecnie wystarcza na dodatkowe zajęcia czy zapłatę za korepetycje, a więc finalnie koszty utrzymania dziecka nie wzrosły i nie ma podstaw do podwyższenia alimentów z tego powodu.

Zobacz także nasz blog dotyczący kontaktów z dzieckiem

http://www.kontakty-z-dzieckiem.pl

Ustalając na nowo obowiązek alimentacyjny sąd ponownie bada również sytuację majątkową i zarobkową zobowiązanego do alimentacji, w przypadku pozwu o podwyższenie alimentów należy więc wskazać dlaczego alimenty w wyższej wysokości stanowić będą dla zobowiązanego nadmierne obciążenie.

Argumentem przemawiającym przeciwko podwyższeniu alimentów są np. problemy zdrowotne, które nie tylko dodatkowo obciążają budżet zobowiązanego, lecz ponadto uniemożliwiają osiąganie zarobków na dotychczasowym poziomie, czy wsparcie finansowe i opieka nad ciężko chorym członkiem rodziny, co również uniemożliwia osiąganie wyższych dochodów.

W przypadku pozwu o obniżenie alimentów, pozwany również powinien dążyć do wykazania, że argumenty przedstawione przez powoda nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości bądź, że są bezzasadne. Jeśli bowiem powód wskazuje, że uprawniony otrzymuje dodatkowe świadczenia, które zaspokajają jego potrzeby, np. w ramach 500+, i przez to jego obowiązek alimentacyjny powinien zostać ograniczony, wówczas pozwany winien powołać się na treść niedawno wprowadzonego uregulowania, które stanowi, że na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają m.in. świadczenia wychowawcze czy świadczenia rodzinne.

W przypadku zaś, gdy powód podnosi, iż jego dochody nie pozwalają na przekazywanie świadczenia alimentacyjnego w obecnej wysokości, wykazać należy, że powód nie wykorzystuje w całości swoich możliwości zarobkowych, bądź ukrywa faktycznie zarabiane środki, by w ten sposób ograniczyć swój obowiązek alimentacyjny. Z kolei w sytuacji, gdy powód twierdzi, iż zmniejszyły się usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, gdyż dziecko podjęło np. pracę dorywczą podczas studiów, wówczas należy przedstawić miesięczny koszt utrzymania uprawnionego oraz wszelkie wydatki związane z jego kształceniem, aby w ten sposób wykazać, iż alimenty na niższym poziomie nie zaspokoją jego usprawiedliwionych potrzeb.