Obecnie obowiązujące przepisy przyznają osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie liczne środki prawne, które mają na celu ich ochronę, ofiary przemocy jednakże nie chętnie z nich korzystają, głównie z poczucia wstydu, a czasem po prostu nie o wszystkich uprawnieniach wiedzą, przez co tkwią w toksycznej relacji. Jednym z takich uprawnień z którego osoba dotknięta przemocą może, a czasem nawet powinna skorzystać, jest możliwość ubiegania się o eksmisję osoby dopuszczającej się przemocy, o czym stanowi ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zgodnie z uregulowaniami wskazanej ustawy, jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania. Przesłanką warunkującą zastosowanie przytoczonego przepisu jest dopuszczanie się przemocy domowej przez jednego z członków rodziny, a zatem w postępowaniu o eksmisję takiej osoby bardzo istotne będzie wykazanie, iż do przemocy faktycznie dochodziło.

Postępowanie o eksmisję osoby dopuszczającej się przemocy w rodzinie odbywa się w oparciu o przepisy postępowania nieprocesowego, a więc zamiast pozwu składamy do sądu wniosek o eksmisję, zamiast powoda jest wnioskodawca, zamiast pozwanego uczestnik, a po przeprowadzeniu postępowania zapada postanowienie, a nie wyrok.

Zobacz także: Jak napisać pozew o rozwód z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej

W przypadku spraw o eksmisję z powodu stosowania przemocy w rodzinie, postanowienie sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Wskazanym postępowaniom został więc nadany priorytet w ich rozpoznawaniu, co jest oczywiście w pełni uzasadnione biorąc pod uwagę ich przedmiot oraz mając na względzie dobro rodziny. Wyjątek w zakresie omawianego postępowania dotyczy również wykonalności wydanych postanowień, gdyż postanowienie w tym przypadku staje się wykonalne z chwilą jego ogłoszenia. Z uwagi jednakże na fakt, że postanowienia o eksmisję wydawane są „na żywym organizmie”, a więc że po pewnym czasie może zmienić się stan faktyczny, który wówczas uzasadniał wydanie przez sąd takiego orzeczenia, postanowienie to może zostać zmienione lub uchylone, jeśli tylko zmianie ulegną okoliczności faktyczne.

Potrzebujesz wsparcia doświadczonych adwokatów z Wrocławia? Skontaktuj się z nami

W pozostałym zakresie w omawianym postępowaniu zastosowanie znajdą wspomniane już przepisy postępowania nieprocesowego, a więc składając do sądu wniosek o eksmisję pamiętać należy, aby zachować warunki formalne jakie każde pismo procesowe powinno spełniać, a więc w piśmie wskazać należy: sąd, do którego pismo jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma, czyli w tym wypadku np. „wniosek o eksmisję”; osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie załączników; oznaczenie przedmiotu sporu; oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku.

Jak już zostało powyżej zasygnalizowane, w przypadku postępowań o eksmisję osoby, która wobec pozostałych domowników stosuje przemoc fizyczną, bardzo istotne jest, aby podczas rozprawy sądowej udowodnić, że do przemocy faktycznie dochodziło.

Pożądanymi dowodami w takiej sytuacji będzie więc dowód z zeznań świadków, którzy posiadają wiedzę na temat sytuacji w rodzinie, odpis wyroku lub wyroków skazujących za przestępstwa z użyciem przemocy wobec wnioskodawcy, jeśli tylko takie orzeczenia zapadły, notatki policyjne z interwencji w związku z dopuszczeniem się przemocy, zaświadczenia lekarskie potwierdzające zakres obrażeń wnioskodawcy powstałych na skutek pobicia, korespondencja oraz nagrania z groźbami i wulgarnymi zwrotami kierowanymi pod adresem wnioskodawcy. Dowodem w sprawie o eksmisję może więc być zeznanie każdej osoba i każdy dokument, jeśli tylko potwierdzać będą fakt stosowania przemocy rodzinnej.