Pozew rozwodowy, jak każde inne pismo procesowe, powinien zawierać elementy, które są obligatoryjne dla wszystkich pism procesowych, a które zostały wskazane w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto, w pozwie rozwodowym, w zależności m.in. od tego czy rozwód ma być orzeczony z wyłącznej winy jednego z małżonków bądź czy strony postępowania rozwodowego posiadają wspólne małoletnie dzieci, pozew powinien zawierać elementy charakterystyczne tylko dla tego rodzaju postępowań, dlatego konstruując pozew rozwodowy należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

Jak zostało powyżej zasygnalizowane, każde pismo procesowe powinno zawierać szereg obligatoryjnych elementów, dlatego również w pozwie rozwodowym należy pamiętać, aby wskazać: sąd, do którego pozew jest kierowany, imię i nazwisko stron oraz ich pełnomocników, jeśli są ustanowieni w sprawie, wraz ze wskazaniem adresów do korespondencji; oznaczenie rodzaju pisma- czyli: pozew o rozwód/ pozew rozwodowy; osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; podpis strony lub jej pełnomocnika oraz wymienienie załączników. Pozew zawsze jest pierwszym pismem w sprawie rozwodowej, dlatego należy pamiętać, aby wskazać w nim również numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) powoda oraz pozwanego. Choć przepisy wprost o tym nie stanowią, w pozwie rozwodowym dobrze jest zawrzeć również informację o miejscu i dacie jego sporządzenia oraz wskazać uiszczenie opłaty od pozwu, która w przypadku rozwodu jest stała i wynosi 600 zł. Uiszczenie wskazanej opłaty jest konieczne przed złożeniem pozwu, dlatego do pozwu, jako załącznik, dołączamy potwierdzenie przekazania na konto sądu stosownej kwoty.

Najważniejszym elementem każdego pozwu rozwodowego jest osnowa wniosku, czyli treść wniosku- wskazanie czego żądamy, o co do sądu wnosimy, oraz uzasadnienie podnoszonych przez nas okoliczności wraz z powołaniem odpowiednich dowodów. W przypadku pozwu rozwodowego wnosić oczywiście będziemy o rozwiązanie małżeństwa poprzez orzeczenie rozwodu, jednakże jeśli chcemy, aby wyrok sądu zawierał rozstrzygnięcie o winie współmałżonka, to w tym miejscu wskazać należy, że wnosimy o rozwód z wyłącznej winy współmałżonka. Po zgłoszeniu żądania samego rozwodu, należy w pozwie wskazać jakiego rozstrzygnięcia oczekujemy w zakresie pozostałych spraw rodziny o których sąd orzekający rozwód również jest zobowiązany wyrokować, a więc jak ma zostać uregulowana opieka, władza rodzicielska oraz kontakty z małoletnimi dziećmi, na jakim poziomie ma zostać określony obowiązek alimentacyjny, jak małżonkowie będą korzystać ze wspólnego mieszkaniu po wydaniu wyroku rozwodowego oraz ewentualnie jak ma wyglądać podział majątku wspólnego małżonków.

Domagając się orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka pamiętać należy, iż w uzasadnieniu pozwu wykazać należy na czym wina polegała oraz że wskazane zachowanie małżonka doprowadziło do rozpadu małżeństwa, a więc, że między małżonkami ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze, czego bezpośrednią przyczyną było zawinione zachowanie współmałżonka. W przypadku złożenia pozwu o rozwód z wyłącznej winy małżonka z powodu stosowania przemocy domowej, najistotniejszą czynnością będzie wykazanie, że małżonek przemocy się dopuszczał, należy więc powołać na tę okoliczność stosowne dowody. Dowodem w takim przypadku mogą być zeznania świadków, zarówno naocznych, którzy widzieli, że małżonek stosuje przemoc wobec współmałżonka, jak również świadków ze słyszenia, czyli osób, którym małżonek będący ofiarą mówił o stosowanej wobec niego przemocy.

Jeśli podczas awantur domowych wzywana była policja, jako dowód powołać można notatki służbowe policji z podjętych interwencji czy Niebieską Kartę. Dowód stanowić mogą również wyniki obdukcji, jeśli tylko po pobiciu małżonek poddał się odpowiedniemu badaniu. Zdarza się, że postępowanie rozwodowe toczy się po wydaniu przez sąd karny wyroku o znęcanie się nad rodziną, w takim przypadku oczywiście wskazać należy, że takie postępowanie karne się toczyło. Uzasadnienie zawarte w pozwie jest jego najobszerniejszą częścią, w której strona powodowa powinna ze szczegółami i chronologicznie opisać przebieg całego małżeństwa, dlatego, aby było logiczne i żeby wykazać winę współmałżonka w rozkładzie pożycia, nie powinna być w nim pominięta żadna istotna kwestia.