Świadczenie alimentacyjne, co do zasady, zależne jest od pokrewieństwa łączącego dane osoby, dlatego z samego faktu, że dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego nie można wywodzić, że nie jest ono uprawnione do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego od biologicznego ojca. Ubieganie się o świadczenie alimentacyjne w imieniu małoletniego może okazać się jednak mniej lub bardziej skomplikowane, wszystko bowiem zależy od okoliczności danej sprawy i od stosunków panujących pomiędzy rodzicami.

Najistotniejszą kwestią w przypadku dziecka pozamałżeńskiego jest ojcostwo, a mianowicie to czy ojciec dziecko uznaje, czy też zaprzecza, że pochodzi ono od niego. W przypadku, gdy ojciec chce przyjąć odpowiedzialność, wystarczy, że złoży stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka. Wskazana czynność to uznanie ojcostwa, jednakże żeby była skuteczna, konieczne jest jeszcze oświadczenie matki, która w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny musi potwierdzić, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który do ojcostwa się poczuwa. Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym. W przypadku jednak, gdy ojciec dobrowolnie nie chce uznać dziecka, konieczne będzie wytoczenie powództwa o ustalenie ojcostwa. W pierwszej kolejności uprawnionym do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa jest dziecko, jednakże, gdy jest ono jeszcze małoletnie, powinno być reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego, którym jest z mocy ustawy jego matka. Powództwo o ustalenie ojcostwa może wytoczyć we własnym imieniu także matka dziecka, z tym że może to uczynić tylko do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Jeśli więc mężczyzna nie chce przyjąć odpowiedzialności za dziecko, najpierw konieczne jest sądowe przeprowadzenie ustalenie ojcostwa, żeby później móc się skutecznie ubiegać o alimenty.

Specjalizujemy się w sprawach alimentacyjnych www.adwokat-wroclaw.info.pl

Gdy kwestia ojcostwa zostanie już wyjaśniona, a więc gdy nastąpiło uznanie bądź ustalenie ojcostwa, matka może ubiegać się o świadczenie alimentacyjne na zasadach ogólnych. W takim więc przypadku, gdy ojciec dobrowolnie nie chce łożyć na utrzymanie potomka, matka może wytoczyć w tym zakresie powództwo sądowe. Zakres świadczenia alimentacyjnego zależeć będzie od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, więc na przestrzeni lat możliwa będzie jego modyfikacja, gdy potrzeby dziecka wzrosną bądź się zmniejszą, lub gdy sytuacja materialna zobowiązanego do alimentów ulegnie zmianie.

W przypadku dziecka pozamałżeńskiego, pamiętać ponadto należy, iż ustawodawca przyznał matce dodatkowe roszczenie, również mające charakter alimentacyjny, które aktualizuje się jeszcze przed urodzeniem się dziecka. Otóż, jeżeli ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka, wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu.

Zobacz inne ciekawe wpisy:

Co zrobić gdy matka utrudnia kontakty z dzieckiem

Jak napisać zestawienie wydatków do sprawy o alimenty

Terminy i sposób zapłaty tej sumy określa sąd. Wskazane powyżej roszczenie wynika z uregulowania, które stanowi, iż ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Ponadto, jeśli zaistnieją ważne powody, ustawodawca przyznał matce uprawnienie żądania udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli natomiast wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat.

Podkreślić należy, iż ojciec dziecka niebędący mężem matki nie jest zobowiązany do pokrycia całości poniesionych przez matkę kosztów utrzymania oraz wydatków i strat powstałych w związku z ciążą i porodem, lecz jedynie ich odpowiedniej części, gdyż matka również ma obowiązek ponosić koszty związane z urodzeniem dziecka. Jak zostało powyżej wskazane, omawiane roszczenie matki jest roszczeniem o charakterze alimentacyjnym, dlatego jego zakres również powinien być oceniany przez pryzmat przepisów wyznaczających wysokość obowiązku alimentacyjnego, a więc w kontekście usprawiedliwionych potrzeb matki, jej możliwości zarobkowych i majątkowych oraz możliwości majątkowych i zarobkowych ojca dziecka, a także z uwzględnieniem ogólnej sytuacji życiowej stron. Oczywiście nie jest wykluczone, że kierując się przytoczonymi powyżej kryteriami, zasadnym stanie się zobowiązanie ojca do pokrycia całości kosztów i strat poniesionych przez matkę, bądź do oddalenia żądania matki w całości, gdyż wysokość i zasadność przyznania omawianego świadczenia każdorazowo należy oceniać w kontekście okoliczności danej sprawy.