Małżeństwa zawierane z obcokrajowcami nie są już niczym nadzwyczajnym, ani niezwykłym, gdyż zarówno bariera językowa jak i geograficzna w dzisiejszych czasach nie stanowi już praktycznie żadnego problemu. Rozstanie i rozwód z osobą obcego pochodzenia zwykle jednakże nastręcza już nieco trudności, gdyż pojawia się wówczas pytanie o sąd właściwy do przeprowadzenia postępowania rozwodowego oraz o prawo, które sąd podczas procesu będzie stosować, inaczej bowiem będzie wyglądać rozwód Polki z obcokrajowcem, gdy zamieszkiwali oni w Polsce, a inaczej rozwód tych samych osób, gdy nie zamieszkiwali oni w kraju swojego pochodzenia.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, do wyłącznej właściwości sądu polskiego należą sprawy o rozwód jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do jurysdykcji krajowej należą jednakże także sprawy małżeńskie wtedy, gdy oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, gdy małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, gdy małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, bądź gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

W każdym ze wskazanych powyżej przypadków sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd mieszczący się w Polsce, nie zawsze jednakże rozwód według prawa polskiego będzie mógł zostać przeprowadzony. Zgodnie bowiem z regulacjami ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, rozwiązanie małżeństwa podlega wspólnemu prawu ojczystemu małżonków z chwili żądania rozwiązania małżeństwa, a więc jeżeli małżeństwo zostało zawarte przez obywatela polskiego z obcokrajowcem, który polskie obywatelstwo także posiada, nawet jeżeli posiada obywatelstwo również innego kraju, wówczas postępowanie rozwodowe zostanie przeprowadzone według prawa polskiego, czyli zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

W takim więc przypadku rozwód z obcokrajowcem nie różni się praktycznie niczym od rozwodu z rodakiem, a zatem do orzeczenia rozwodu również będzie konieczne wykazanie, że pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, sąd zobowiązany będzie ustalić winę w rozkładzie pożycia małżonków, jeżeli strony nie wniosły o zaniechanie orzekania o winie, a w wyroku rozwodowym także będzie musiało się znaleźć rozstrzygnięcie dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz obowiązku alimentacyjnego względem małoletnich dzieci małżonków.

Jeżeli jednakże małżonkowie nie mają wspólnego prawa ojczystego, wówczas właściwe jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa miejsce zamieszkania, a jeżeli małżonkowie nie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa wspólnego miejsca zamieszkania – prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mieli ostatnio miejsce wspólnego zwykłego pobytu, jeżeli jedno z nich ma w nim nadal miejsce zwykłego pobytu.

Jeśli więc obywatelka polska i obywatel szwedzki będący małżeństwem ostatnio wspólnie zamieszkiwali np. w Norwegii, lecz w chwili wniesienia powództwa żona wróciła do Polski, mąż zaś pozostał w Norwegii, wówczas powództwo o rozwód, zgodnie z powyższymi zasadami, będzie można wnieść do sądu w Polsce, jednakże rozwiązanie małżeństwa podlegać będzie prawu norweskiemu.

We wskazanej sytuacji, żeby doszło do orzeczenia rozwodu, konieczne zatem będzie ziszczenie się przesłanek rozwodowych, które przewiduje prawo kraju w którym ostatnio małżonkowie wspólnie zamieszkiwali czyli w tym przypadku prawo obowiązujące w Norwegii. W sytuacji zaś, gdy brak jest okoliczności rozstrzygających o właściwości prawa na podstawie przytoczonych powyżej uregulowań, do rozwiązania małżeństwa stosuje się prawo polskie.

Reasumując, rozwód z obcokrajowcem zwykle będzie możliwy do przeprowadzenia przed sądem w Polsce, jednakże może się zdarzyć, że sąd nie będzie podczas takiego procesu działać według prawa polskiego, lecz w oparciu o przepisy innego kraju. W sytuacji zaś, gdy rozwód nie został orzeczony w Polsce, lecz w innym kraju, podlega on uznaniu przez sąd polski, nie trzeba więc drugi raz się rozwodzić.