Niedawna nowelizacja przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadziła regułę, iż w pierwszej kolejności o zasadach wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi po rozwodzie, powinni decydować sami rodzice, wypracowując w tym zakresie porozumienie. Sąd natomiast władny będzie do rozstrzygnięcia o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców dopiero w momencie, gdy rodzice nie osiągną kompromisu w tym zakresie. Wskazana zmiana uregulowań preferuje zatem pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, co bez wątpienia jest rozwiązaniem korzystnym, dlatego warto poświecić nieco czasu i energii, aby taki wspólny plan wychowawczy wypracować, gdyż sąd kierując się dobrem dziecka, wobec braku konsensusu rodziców co do wykonywania władzy rodzicielskiej, może doprowadzić do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców.

Porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, czyli inaczej plan wychowawczy bądź rodzicielski, należy sporządzić na piśmie, gdyż dokument ten trzeba następnie przedłożyć w sądzie podczas sprawy rozwodowej. Znowelizowane przepisy nie wprowadziły rygorystycznych wskazań oraz wzoru według którego porozumienie takie miałoby być sporządzone, co daje rodzicom pewną swobodę w jego sformułowaniu, najczęściej jednak plan wychowawczy swą formą przypomina umowę. Plan rodzicielski treścią powinien obejmować wszystkie kwestie związane z wychowaniem dzieci, a więc powinien jasno i dokładnie wskazywać obowiązki oraz uprawnienia każdego z rodziców względem małoletnich, choć ustawodawca również i tutaj nie wskazał minimalnej treści porozumienia. Formułując porozumienie w sprawie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej rodzice powinni kierować się wiekiem dziecka, jego warunkami osobistymi, a jeżeli wiek dziecka i jego rozwój na to pozwalają, rodzice mogą uwzględnić również rozsądne życzenia dziecka w tym zakresie. Ustalając treść porozumienia należy również wziąć pod uwagę sytuację rodziców małoletniego, a więc warunki osobiste każdego z rodziców, a także ich możliwości zarobkowe i majątkowe.

Sprawdź także:

Jak napisać zestawienie wydatków do sprawy o alimenty

Jak napisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Na początku porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, poza datą, powinno znaleźć się przede wszystkim określenie stron między którymi porozumienie jest zawierane, a więc należy wskazać imię i nazwisko każdego z rodziców, oraz osoby, której porozumienie bezpośrednio dotyczy, czyli małoletniego dziecka. Z uwagi, że porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej powinno obejmować zgodny plan podziału co do opieki nad małoletnim, w porozumieniu wskazać należy, gdzie i u którego z rodziców dziecko będzie stale zamieszkiwać, a następnie należy określić częstotliwość kontaktów dziecka z drugim rodzicem. I tak, jeśli rodzice zadecydują, że dziecko stale będzie przebywać z matką, to w porozumieniu powinno znaleźć się uregulowanie częstotliwości kontaktów z ojcem. Określając kontakty z dzieckiem można je podzielić na spotkania w dni powszednie, weekendy, święta, wakacje, ferie i imprezy okolicznościowe. Pamiętać należy, że kontakty powinny być bardzo precyzyjnie określone, a więc z podziałem na konkretne dni i godziny, np. w lata parzyste dziecko pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia będzie spędzać z ojcem od godziny 9.00 do 17.00, natomiast w lata nieparzyste spotkania odbywać będą się w drugi dzień Świąt w tych samych godzinach. W porozumieniu zawarty powinien zostać również sposób rozpoczęcia oraz zakończenia kontaktów, a więc np. że dziecko na kontakty będzie odbierać ojciec z jego miejsca zamieszkania, natomiast matka odbierze dziecko od ojca po zakończeniu czasu przewidzianego na spotkanie.

Porozumienie powinno odnosić się również do kwestii edukacji, zdrowia oraz bezpieczeństwa małoletniego, a więc ustalić należy sposób współdziałania rodziców w związku z wyborem szkoły dla dziecka oraz udział rodziców w życiu szkolnym dziecka, a także sposób finansowania przyborów i podręczników szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych, jak również sposób postępowania i kontaktów w przypadku nagłej choroby dziecka bądź pobytu w szpitalu. W porozumieniu należy również ustalić sposób wykonywania obowiązku alimentacyjnego, a więc w jakiej wysokości, w jaki sposób i w jakim terminie alimenty będą uiszczane. Na końcu porozumienia warto wskazać w jaki sposób rodzice będą się ze sobą kontaktować, a więc można podać aktualny numer telefonu oraz adres e- mail, a także adres zamieszkania każdego z rodziców. Z uwagi, iż porozumienie dotyczy małoletniego dziecka, którego potrzeby zmieniają się wraz z rozwojem, porozumienie może być na przestrzeni lat modyfikowane i dostosowywane do aktualnej sytuacji zarówno dziecka, jak i jego rodziców, dlatego warto w porozumieniu zawrzeć zapis, iż jego zmiana może nastąpić tylko w formie pisemnej lub określić minimalny okres przez który zapisy postanowienia nie będą przez strony zmieniane, np. 5 lat.

W toku postępowania rozwodowego przygotowane przez rodziców porozumienie podlega ocenie przez sąd orzekający w sprawie, jeśli więc sąd uzna, że porozumienie jest niewystarczające, może wyznaczyć stronom dodatkowy termin do jego uzupełnienia, wskazując, jakie kwestie powinny zostać dopracowane przez strony. Stopień szczegółowości porozumienia będzie bowiem różny w różnych sytuacjach i uregulowanie poszczególnych kwestii zależeć będzie od konkretnych okoliczności danej sprawy.