Osoby zakładające spółki stają przed wyborem dotyczącym jej rodzaju. Powyższe, jak wskazuje praktyka okazuje się problematyczne. Przyszli wspólnicy spółek zastanawiają się czy korzystniejszą dla nich byłoby zawiązanie spółki osobowej czy też kapitałowej oraz to jaki dokładnie rodzaj spółki najpełniej będzie odzwierciedlał ich zapatrywanie na prowadzoną działalność. Warto wiedzieć, iż spółki osobowe do których zaliczamy spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną nie posiadają osobowości prawnej. Powyższe odróżnia ich od spółek kapitałowych tj. spółki z.o.o. oraz spółki akcyjnej. Przed podjęciem decyzji na temat tego, jaki rodzaj spółki zawiązać warto przyjrzeć się szczegółowo strukturze każdej, ogólne zasady dotyczące prowadzenia spółek mogą bowiem okazać się bardzo istotne dla przyszłych wspólników. W tym wpisie omówimy charakterystykę oraz procedurę rejestracji spółki jawnej.

 

 1. Spółka jawna

 

Spółka jawna jak wskazano powyżej należy do kategorii spółek osobowych. Cechą charakterystyczną dla tego rodzaju spółki jest to, że za zobowiązania spółki zgodnie z art.
22 § 1 k.s.h. każdy wspólnik odpowiada wobec wierzycieli bez ograniczenia, całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami i spółką. Ponadto spółka jawna nie posiada organów zarządzających a do prowadzenia spraw spółki, jak również do jej reprezentacji uprawniony jest każdy ze wspólników.

Założenie spółki jawnej

Celem założenia spółki jawnej należy najpierw zawrzeć umowę. Art. 23 k.s.h. wskazuje, iż umowa spółki jawnej musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Należy jednakże pamiętać, iż w sytuacji, gdy do spółki wnoszony jest wkład w postaci przedsiębiorstwa formą właściwą dla zawarcia spółki jawnej jest akt notarialny, natomiast w przypadku, gdy chcemy wnieść do spółki przedsiębiorstwo umowa spółki powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Umowa spółki jawnej winna obligatoryjnie zawierać następujące elementy:

 • Firmę spółki, która zgodnie z art. 24 § 1 k..s.h. winna zawierać nazwiska lub firmy wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie “spółka jawna”.
 • Siedzibę spółki, która zgodnie z przepisami oznaczana jest jako miejscowość, w której ma siedzibę organ zarządzający spółki. Przez wzgląd na to, że spółka jawna nie posiada organów zarządzających, w doktrynie wskazuje się, że siedzibą spółki jawnej może być zatem miejscowość, w której ma miejsce zamieszkania bądź siedzibę wspólnik lub wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki (Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz. Zbigniew Jara, Wydanie 7, Rok 2014)
 • Określenie przedmiotu działalności spółki zgodnie z PKD

Ponadto umowa spółki może zawierać:

 

 • Określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość. Należy wskazać, że ten element umowy może być pominięty, przy czym brak określenia wkładów wnoszonych przez poszczególnych wspólników, skutkuje w uznaniu, że wspólnicy wnieśli do spółki równe wkłady
 • Brak określenia w umowie spółki czasu na jaki spółka została ustanowiona oznacza, że umowa spółki została zawarta na czas nieokreślony;
 • Pozbawienie jednego ze wspólników prawa reprezentacji spółki, bądź zastrzeżenie, że dany wspólnik upoważniony jest do reprezentowania spółki tylko łącznie z innym wspólnikiem bądź prokurentem. Należy jednakże wskazać, że zgodnie z art. 30 § 1 k.s.h. pozbawienie wspólnika prawa do reprezentacji spółki może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. Brak zastrzeżenia umownego na temat wyłączenia prawa do reprezentacji, powołuje stosowanie ogólnej reguły, zgodnie z którą w przypadku spółki jawnej do jej reprezentacji uprawniony jest każdy ze wspólników.

Po zawiązaniu spółki, tj. po podpisaniu umowy spółki koniecznym jest wpisanie spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez właściwy Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy. Sądem właściwym do zarejestrowania spółki będzie sąd właściwy miejscowo według siedziby spółki.

Wpisu do właściwego rejestru dokonują osoby działające w imieniu spółki, co w praktyce oznacza wspólników spółki. Zgodnie bowiem z art. 39 § 1 k.s.h. każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Osoby dokonujące rejestracji spółki odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki powstałe w okresie między zawiązaniem spółki a wpisem do rejestru.

Celem zarejestrowania spółki należy:

 • złożyć do sądu rejestrowego wypełniony formularz KRS-1 – wniosek o rejestrację podmiotu w KRS wraz z obligatoryjnymi załącznikami tj. formularzem KRS- WB – wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze Spółki komandytowo-akcyjnej oraz formularzem KRS-WK: Organy Podmiotu/ Wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki a także formularzem KRS-WM: Przedmiot działalności; Wszystkie z powyżej wskazanych formularzy dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Formularze.
 • dodatkowo w przypadku ustanowienia Prokurenta wraz z wnioskiem o rejestrację spółki należy złożyć formularz KRS-WL: Prokurenci, a w przypadku ustanowienia oddziałów spółki formularz KRS-WA: Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne. Powyżej wskazane formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Formularze.
 • dołączyć do wniosku o rejestrację podmiotu w KRS załączniki w postaci:

– złożonych wobec sądu albo poświadczonych notarialnie wzorów podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki czyli. wspólników spółki oraz ewentualnie prokurentów;

– umowę spółki jawnej wraz z odpisem;

– dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba spółki;

– adresy wspólników albo adresy do doręczeń, które w praktyce wskazuje się w wykazie wspólników

 • złożyć wraz z wnioskiem o rejestrację podmiotu wypełniony formularz RG-1 – wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Formularz dostępny jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego;
 • złożyć wraz w wnioskiem o rejestrację podmiotu wypełniony formularz NIP-2 wraz z załącznikiem NIP-D – zgłoszenie identyfikacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Formularz dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów.

 • ponadto w przypadku zatrudniania pracowników należy wraz z wnioskiem o rejestrację podmiotu złożyć wypełniony formularz ZPA- zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Formularz dostępny jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; W przypadku, gdy do wniosku o rejestrację spółki nie dołączono formularza ZPA sąd uznaje, iż spółka nie zatrudnia pracowników.
 • dokonać opłaty za rejestrację spółki w kwocie 500 zł oraz opłaty za ogłoszenie rejestracji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł. Powyższe opłaty należy uiścić na nr rachunków bankowych wskazanych na stronie internetowej właściwego sądu rejestrowego w zakładce konta bankowe. Potwierdzenie dokonania opłat należy dołączyć do wniosku o rejestrację spółki.

Po skompletowaniu powyżej wskazanych dokumentów i złożeniu ich do sądu rejestrowego, oczekujemy na postanowienie sądu o wpisie spółki do rejestru. Sąd rejestrowy co do zasady powinien rozpoznać wniosek o wpis nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia. Termin ten liczony jest jednakże od daty złożonego poprawnie wniosku, zatem przypadku, gdy we wniosku pojawią się braki do których uzupełnienia zostanie wezwany wnioskodawca 7-dniowy termin na rozpoznanie wniosku będzie liczony od chwili otrzymania przez sąd pisma uzupełniającego przedmiotowe braki.

Zapraszam śledzenia wpisów także na facebook adwokat Wrocław Paweł Borowski