Kwestia konieczności uregulowania spraw związanymi z dziećmi, a więc władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz opieki nad nimi, pojawia się zazwyczaj podczas postępowania rozwodowego, gdyż sąd w wyroku rozwodowym zobowiązany jest orzec o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz obowiązku alimentacyjnym, czyli w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sprawy regulujące funkcjonowanie rodziny po rozwiązaniu małżeństwa są ze swej natury bardzo delikatne i wymagają wprowadzenia całkiem nowych zasad w jej życiu, dlatego z korzyścią dla wszystkich, a w szczególności dla małoletnich dzieci, jest zgodne uregulowanie spraw związanych z opieką nad dziećmi przez rodziców, co oczywiście nie jest bez znaczenia również dla szybkości rozstrzygania tego typu spraw, choć ta kwestia, ze względu na dobro dzieci, powinna mieć dla rodziców raczej drugorzędne znaczenie.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie w dniu 29 sierpnia 2015 r., sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Wskazanym przepisem został więc przyznany priorytet wypracowanemu przez małżonków porozumieniu, na którego podstawie możliwe jest regulowanie sprawy związanych z dziećmi, jeśli więc prawo daje taką możliwość, to dlaczego z niej nie skorzystać?

Rodzice, którzy chcą uregulować w formie porozumienia sprawy związane z opieką nad dziećmi oraz inne łączące się z tym kwestie, muszą jednak pamiętać, że owe porozumienie jest tworzone przede wszystkim dla dobra dziecka, a nie dla wygody rodziców.

Przeczytaj także:

Jakie sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej wymagają rozstrzygnięcia sądu w przypadku sporu pomiędzy rodzicami?

Kiedy należy zwrócić się do sądu o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

W porozumieniu tym wskazać należy jak będzie  wykonywana władza rodzicielska, w przypadku braku konfliktu między rodzicami nie ma potrzeby jej ograniczania, gdzie dziecko będzie mieć ustalone miejsce zamieszkania oraz jak wyglądać będą kontakty dziecka z drugim rodzicem. W przypadku ustalania sposobu oraz częstotliwości kontaktów, rodzice generalnie nie są związani żadnymi regułami prawnymi, gdyż obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają tzw. opiekę naprzemienną, która oznacza, że dziecko w porównywalnym czasie może przebywać u ojca i u matki, jednakże, aby ustalenie kontaktów w taki sposób było możliwe rodzice muszą przede wszystkim zgodnie współdziałać ze sobą, mając na względzie dobro dziecka.

W niektórych przypadkach zastosowanie opieki naprzemiennej nie będzie bowiem możliwe ze względu na dziecko, które może np. czuć się niekomfortowo w nowym, nieznanym mu miejscu zamieszkania, dlatego wprowadzanie takich zmian musi następować stopniowo, z poszanowaniem uczuć i potrzeb dziecka. Przed wprowadzeniem pieczy naprzemiennej warto więc rozważyć konsultację z psychologiem, który oceni jaka forma kontaktu będzie dla dziecka najkorzystniejsza na jego obecnym etapie rozwoju.

Zobacz także:

Zakaz kontaktów z dzieckiem – zakaz styczności – jak uzyskać

W porozumieniu wskazać można w jakie dni i w jakich godzinach kontakt z drugim rodzicem będzie się odbywać, jednakże jeśli relacje między rodzicami są na tyle dobre, że kontakt ten może być nieograniczony i nieskrępowany, to rodzice nie muszą tej kwestii szczegółowo regulować.

Zgodne stanowisko rodziców w sprawie opieki oraz w innych kwestiach związanych z wychowaniem dzieci jest kluczowe, aby je sprawnie uregulować, jeśli jednak rodzice nie mogą osiągnąć porozumienia z powodu odmiennych poglądów, można rozważyć skorzystanie z pomocy mediatora w tym zakresie.

Mediacja niestety jest nadal traktowana nieco po macoszemu, przez co i jej rola jest umniejszana, dlatego nie zawsze zdajemy sobie nawet sprawę z tego, że skorzystanie z niej jest możliwe. Porozumienie rodziców w sprawach dotyczących dziecka jest swego rodzaju umową, zatem z biegiem czasu, jeśli zaistnieje konieczność odmiennego uregulowania niektórych postanowień małżonków, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją zmienić poprzez zawarcie kolejnej umowy, a raczej ugody, która następnie może zostać zatwierdzona przez sąd, jeśli oczywiście będzie taka potrzeba.

Uregulowanie spraw związanych z opieką nad dzieckiem w formie porozumienia może nastąpić praktycznie w każdym momencie, gdy rodzice małoletniego uznają to za konieczne, a więc nie tylko w razie złożenia pozwu rozwodowego, lecz np. w przypadku faktycznej separacji małżonków, gdy jedno z rodziców się wyprowadza.

Brak kompromisu pomiędzy rodzicami w zakresie opieki nad dzieckiem prowadzić może nie tylko do długiego i trudnego postępowania sądowego, lecz finalnie może zakończyć się ograniczeniem lub nawet pozbawieniem władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, jeśli tylko dobro dziecka za tym przemawia, zatem, niezależnie od tego jak mocno rodzice są za sobą skonfliktowani, warto rozważyć „pokojowe” uregulowanie kwestii dotyczących dzieci, gdyż to, że mężczyzna jest złym mężem, a kobieta złą żoną, nie oznacza, że są złymi rodzicami.