Przemoc w małżeństwie, zarówno fizyczna jak i psychiczna, w żadnym wypadku nie może być akceptowana, a jej ofiary nie powinny się bać mówić o niej głośno, lecz z całą determinacją powinny walczyć o swoje prawa. Obok zdrady, stosowanie przemocy w małżeństwie jest jedną z głównych przyczyn, która prowadzi do rozkładu pożycia małżonków i finalnie do rozwodu, jednakże w przypadku przemocy jej ofiary zwykle bardzo długo zwlekają z wniesieniem pozwu rozwodowego, a jeśli już zdecydują się na zakończenie małżeństwa, to żądają orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie.

Oczywiście postępowanie rozwodowe w którym sąd nie musi ustalić, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia stron jest zdecydowanie szybsze i mniej skomplikowane, jednakże w przypadku rozwodów z powodu przemocy psychicznej postępowanie dowodowe w zakresie winy wcale nie oznacza, że proces znacznie się wydłuży, wystarczy bowiem przedstawić trafne dowody, a szybko uzyskamy satysfakcjonujące orzeczenie, w którym winnym rozkładu małżeństwa zostanie wskazany małżonek dopuszczający się przemocy.

Decydując się na rozwód z orzekaniem o winie przede wszystkim należy pamiętać, że sąd uzna za winnego rozkładu pożycia tylko tego z małżonków, któremu w toku postępowania owa wina zostanie udowodniona, a więc podczas postępowania muszą zostać przedstawione takie dowody, które wykażą, że przez niewłaściwe i naganne zachowanie małżonka, któremu wina jest zarzucana, konieczne stało się wniesienie pozwu rozwodowego, gdyż na skutek jego zachowania między małżonkami ustały wszelkie więzi uczuciowe, psychiczne, fizyczne i gospodarcze.

W przypadku przemocy psychicznej przedstawienie właściwych dowód bywa niestety trudne, a to z uwagi na fakt, że zwykle takie dramaty rozgrywają się w domu małżonków, nie oznacza to jednakże, że uzyskanie orzeczenia o winie nie jest w takim przypadku możliwe.

Najczęściej wykorzystywanym środkiem dowodowy w takich sprawach są zeznania świadków, którzy mają wiedzę na temat tego jak układało się małżeństwo stron. Świadkiem w takiej sytuacji mogą być członkowie najbliższej rodziny, a więc np. rodzice, rodzeństwo, którzy byli świadkami wulgarnego i poniżającego zachowania współmałżonka, bądź którym współmałżonek dotknięty przemocą się zwierzał i u których szukał pomocy.

Często świadkami są również bliscy znajomi, przyjaciele małżonków, w których obecności małżonek dopuszczał się przemocy psychicznej lub którzy nawet nie wiedząc o problemach małżonków zauważyli zmianę w zachowaniu małżonka dotkniętego przemocą, gdyż małżonek ten stał się np. bardziej wycofany i zamknięty w sobie w szczególności, gdy znajdował się w obecności swojego współmałżonka. Istotne zatem jest, żeby osoby powołane na świadków w toku postępowaniu nie tylko miały wiedzę na temat stosowania przemocy faktycznie, ale również, żeby wskazały zauważone zmiany w zachowaniu małżonka nad którym znęcano się psychicznie.

Więcej informacji o sprawach rozwodowych:

http://www.adwokacirozwodowi.pl

Kolejnym dowodem, który może zostać powołany w sprawie o rozwód w której chcemy wykazać winę małżonka dopuszczającego się przemocy psychicznej, jest wszelka korespondencja, np. smsy, maile bądź krótkie liściki, w których współmałżonek daje upust swoim emocjom i odnosi się wulgarnie, poniżająco i w celu zastraszenia, do swojego współmałżonka.

Również nagranie z rozmów ze współmałżonkiem lub z automatycznej sekretarki podczas których małżonek urządza awantury lub wysuwa nieuzasadnione pretensje mogą stanowić dowód w sądzie, który pomoże wykazać winę współmałżonka w rozpadzie małżeństwa.

Zdarza się również, choć nie są to częste przypadki, że małżonek dotknięty przemocą psychiczną najpierw szuka pomocy u specjalisty, np. psychologa, a dopiero później decyduje się na złożenie pozwu rozwodowego. W takim więc przypadku w trakcie postępowania rozwodowego można przedstawić dowód w postaci dokumentacji medycznej z leczenia psychologicznego bądź nawet wezwać na świadka psychologa do którego na terapię małżonek chodził.

Dowodem w trakcie procesu rozwodowego w którym znęcanie się psychiczne jest wykazywane mogą być również raporty policyjne, jeśli tylko w związku z wszczynanymi kłótniami i awanturami policja była wzywana.

Aby usprawnić i przyspieszyć postępowanie rozwodowe z orzekaniem o winie i aby nie narazić się na zarzut zbyt późnego zgłoszenia wniosków dowodowych, warto wszelkie dowody wskazać już w samym pozwie, bądź ewentualnie w odpowiedzi na pozew, jeśli z żądaniem rozwiązania małżeństwa występuje małżonek, który przemoc stosował.

POTRZEBUJESZ POMOCY ADWOKATA

ADWOKAT RODZINNY WROCŁAW