Przed złożeniem wniosku o dochodzenie winy w postępowaniu o rozwód należy zawsze głęboko przeanalizować pobudki jakie kierują nami celem dochodzenia powyższego. Sytuacje powodujące, iż mamy odczucie, iż wina za rozpad związku leży po stronie współmałżonka mogą być przeróżne, należy jednakże rozgraniczyć często spotykaną w praktyce chęć tzw. zrewanżowania się współmałżonkowi za doznaną krzywdę od rzeczywistych podstaw do orzeczenia winy w rozwodzie. Należy każdorazowo przeanalizować czy zarzuty, na które się powołujemy, są uznawane w doktrynie prawa za wystarczające do orzeczenia o winie oraz to, czy nasze stanowisko nie spotka się z zasadną kontrargumentacją ze strony współmałżonka. Brak rzetelnego wykazania winy współmałżonka w rozwodzie może skutkować min. orzeczeniem o współwinie małżonków w rozpadzie związku.

Należy również pamiętać o tym, że w sytuacji złożenia przez jedną ze stron wniosku o orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie drugiej stronie pozostaje wyłącznie możliwość przychylenia się do powyższego wniosku i uznania swojej wyłącznej winy, wnoszenie o orzeczenie rozwodu z winy małżonka bądź o orzeczenie rozwodu z winy obu stron. Nie ma tu możliwości złożenia wniosku o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie.

Zobacz koniecznie:

Czy powołanie świadków będzie wystarczające do udowodnienia zdrady

Uzależnienia i ich wpływ na rozpad pożycia małżeńskiego

            W doktrynie prawa wymienia się następujące okoliczności będące powodem uznania winy w rozpadzie związku stron:

 1. zdrada małżeńska – polegająca nie tylko na choćby jednorazowym dopuszczeniu się cudzołóstwa przez małżonka, ale też mająca podstawy we „wszelkim zachowaniu małżonka wobec osoby trzeciej, które może stwarzać pozory cudzołóstwa lub w inny sposób wykracza poza granice przyjętej normalnie obyczajowości i przyzwoitości” (Sądowe Komentarze Tematyczne J. Ignaszewski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s 59)
 2. agresja – w doktrynie wskazuje się, że nie tylko fakt dopuszczenia się przemocy zaliczany jest do tego rodzaju winy w rozpadzie małżeństwa lecz także: znieważanie drugiego małżonka, upijanie się wymagające izolowania czy też stosowanie gróźb, powodujących u małżonka poczucie realnego zagrożenia; (Sądowe Komentarze Tematyczne J. Ignaszewski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s 60)
 3. niewłaściwe relacje małżonka z rodziną – w ramach tego rodzaju winy w rozpadzie małżeństwa wskazać można na: niewłaściwe zachowanie wobec małżonka polegające min. na znieważaniu, niestosowne zachowanie małżonka wobec rodziców drugiego, zaniedbywanie opieki nad chorym małżonkiem czy też pomijanie innych obowiązków małżeńskich; (Sądowe Komentarze Tematyczne J. Ignaszewski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s 60-61)
 4. nieróbstwo – w doktrynie wskazuje się, że nieróbstwo to „takie zachowanie małżonka, który będąc zdolny do pracy bez dostatecznego usprawiedliwienia nie pracuje wcale lub pracuje w stopniu wysoce niedostatecznym” (Sądowe Komentarze Tematyczne J. Ignaszewski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s 62)
 5. lekceważący stosunek do instytucji małżeństwa – w ramach tego rodzaju winy
  w rozpadzie małżeństwa stron wskazuje się na „długotrwałe porzucenie
  i niewykonywanie obowiązków małżeńskich” (Sądowe Komentarze Tematyczne J. Ignaszewski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s 62)
 6. opuszczenie małżonka – w przypadku opuszczenia małżonka należy rozważyć, czy charakter tego działania może nosić znamiona winy. W doktrynie wskazuje się, opuszczenie małżonka może być podstawą do orzeczenia wyłącznej winy w rozpadzie małżeństwa w sytuacji, gdy przedmiotowe opuszczenie nie nastąpiło ze słusznej przyczyny i doprowadziło do rozerwania więzi między małżonkami. (Sądowe Komentarze Tematyczne J. Ignaszewski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s 66)
 7. nielojalność wobec małżonka –przykładem zachowania wskazującego na nielojalność małżonka będzie „oskarżenie o kradzież rzeczy ze wspólnego mieszkania
  i spowodowanie tym przeciwko małżonkowi postępowania karnego zakończonego wyrokiem uniewinniającym” (Sądowe Komentarze Tematyczne J. Ignaszewski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s 66)

Należy pamiętać, że sąd bada każdy przypadek oddzielnie, stąd powyżej przytoczone okoliczności są jedynie przykładowymi.

            Celem wykazania winy małżonka w rozpadzie naszego związku jesteśmy zobligowani do przedstawienie potwierdzenia/dowodów na nasze twierdzenia. Co może być dowodem w sprawie rozwodowej? Poniżej wskazujemy listę możliwych dowodów:

 1. dowód z zeznań świadków – pamiętajmy, że wbrew utrwalonemu w świadomości społecznej przekonaniu członkowie rodziny są bardzo wiarygodnymi dla sądu świadkami w sprawach o rozwód, mają bowiem największą wiedzę na temat rzeczywistych przyczyn rozpadu związku stron; świadkami mogą być również znajomi, którzy mają wiedzę na temat małżeństwa a także kochanek czy kochanka; pamiętajmy, że wnosząc o dopuszczenie dowodu z zeznań danego świadka nie mamy obowiązku pytania się tej osoby o to czy wyraża wolę bycia świadkiem; każda osoba wezwana przez sąd jest obowiązana do stawienia się i zeznania tego co jest jej wiadome w sprawie. Wyjątkiem w tej kwestii są osoby najbliższe, które co prawda mają obowiązek stawienia się na wezwanie sądu jednakże mają możliwość odmowy składania zeznań, o czym pouczy ich sąd.
 2. dowód z raportu detektywistycznego – w sprawach o rozwód, których powodem jest zdrada małżeńska częstym dowodem składanym przez strony jest raport detektywistyczny;
 3. dowód ze zdjęć, wiadomości maili, wiadomości sms
 4. dowód z obdukcji
 5. dowód z dokumentacji medycznej – powyższym dowodem możemy wykazywać pogorszenie, rozstrój, utratę zdrowia, który nastąpił u nas na skutek zachowania małżonka np. agresyjnego;
 6. dowód z przelewów, potwierdzeń płatności – powyższe dowody mogą wykazywać hulaszczy tryb życia współmałżonka, jego zarobki czy też nieróbstwo;