W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy niewidziani dawno bądź też nieutrzymujący z dziećmi kontaktu rodzice postanawiają wystąpić z roszczeniem alimentacyjnym przeciwko swoim zstępnym. Powyższe jest nie tylko niejednokrotnie uciążliwym dla klientów, którzy zgłaszają się o poradę, ale też niejednokrotnie zdaje się być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Trudno bowiem uznać za uzasadnione roszczenie ojca alkoholika, który nie wykazywał nawet najmniejszego zainteresowania swoim dzieckiem i dopiero po latach, w sytuacji skrajnego niedostatku przypomniał sobie o łączących go z dzieckiem więzach rodzinnych. Niestety, takie sytuacje choć budzące oczywiste oburzenie są zjawiskiem dość powszechnym. Częstym zatem w praktyce prawa jest pytanie – jak uchronić się od niechcianego obowiązku alimentacyjnego i czy jest to w ogóle możliwe.

Generalną zasadą, określoną w art. 128 k.r. i o. jest to , że „obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo”. Właśnie powyższa zasada daje rodzicom możliwość dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od dzieci.

Kluczem do rozwiązania problemu będzie jednakże przewidziana przez ustawodawcę możliwość określona w art. 1441 k.r. i o. zgodnie z którą „zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka”. Wobec powyższego wskazać należy, że o ile rodzice w żadnym wypadku nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego, nie będącego w stanie samodzielnie się utrzymać dziecka, o tyle istnieje możliwość uchylenia się przez dziecko od roszczeń alimentacyjnych rodziców.

Należy wskazać, iż przy rozpatrywaniu czy istnieje przesłanka do zastosowania art. 1441 k.r. i o. sąd będzie każdorazowo badał wszystkie okoliczności sprawy. Istotnym będzie w analizowanej sytuacji to w jaki sposób rodzic dochodzący od dziecka roszczeń alimentacyjnych wypełniał ciążące na nim obowiązki rodzicielskie. Z całą pewnością stwierdzić należy, iż sytuacja, w której przedmiotowe obowiązki były całkowicie przez rodzica zaniedbane, pozwane o alimenty dziecko będzie miało możliwość uchylenia się od obowiązku na podstawie art. 1441 k.r. i o. informacje o jednostce