Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do kategorii spółek komandytowych. Jak wynika z treści art. 151 § 1 k.s.h spółka z o.o. może być zawiązana w każdym, prawnie dopuszczalnym celu. Kapitał zakładowy spółki z o.o. winien wynosić co najmniej 5.000 zł. Spółka z o.o. jako spółka kapitałowa posiada organy. Cechą charakterystyczną dla spółek kapitałowych jest to, że wspólnicy są obowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie i co do zasady nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy jak w przypadku każdej innej spółki osobowej zawrzeć umowę. Formą zastrzeżoną dla umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest akt notarialny. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać następujące dane:

 • firmę spółki – która zgodnie z art. 160 1 k.s.h. może być obrana dowolnie lecz powinna zawierać dodatkowe oznaczenie “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
 • siedzibę spółki – która zgodnie z przepisami oznaczana jest jako miejscowość,
  w której ma siedzibę organ zarządzający spółki;
 • przedmiot działalności spółki zgodnie z PKD
 • wysokość kapitału zakładowego;
 • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;

 

Ponadto umowa spółki może zawierać:

 • określenie czasu na jaki spółka została ustanowiona; brak tego zapisu oznacza, że umowa spółki została zawarta na czas nieokreślony;

 

Po zawiązaniu spółki, koniecznym jest jak w przypadku każdej innej spółki wpisanie spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez właściwy Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy.

 

Celem zarejestrowania spółki należy:

 • złożyć do sądu rejestrowego wypełniony formularz KRS-W3 – wniosek o rejestrację podmiotu w KRS wraz z obligatoryjnymi załącznikami tj. formularzem KRS- WE – gdzie wskazać należy wspólników spółki, KRS-WK: Organy Podmiotu/Wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki, a także formularzem KRS-WM: Przedmiot działalności, Wszystkie z powyżej wskazanych formularzy dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Formularze.
 • dodatkowo w przypadku ustanowienia Prokurenta wraz z wnioskiem o rejestrację spółki należy złożyć formularz KRS-WL: Prokurenci, a w przypadku ustanowienia oddziałów spółki formularz KRS-WA: Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne. Powyżej wskazane formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Formularze.
 • dołączyć do wniosku o rejestrację podmiotu w KRS załączniki w postaci:

–   umowę spółki;

 • uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów członków zarządu i prokurentów.

 

 • złożyć wraz z wnioskiem o rejestrację podmiotu wypełniony formularz RG-1 – wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Formularz dostępny jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego;
 • złożyć wraz w wnioskiem o rejestrację podmiotu wypełniony formularz NIP-2 wraz z załącznikiem NIP-D – zgłoszenie identyfikacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Formularz dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów.

 • ponadto w przypadku zatrudniania pracowników należy wraz z wnioskiem o rejestrację podmiotu złożyć wypełniony formularz ZPA- zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Formularz dostępny jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; W przypadku, gdy do wniosku o rejestrację spółki nie dołączono formularza ZPA sąd uznaje, iż spółka nie zatrudnia pracowników.
 • dokonać opłaty za rejestrację spółki w kwocie 500 zł oraz opłaty za ogłoszenie rejestracji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł. Powyższe opłaty należy uiścić na nr rachunków bankowych wskazanych na stronie internetowej właściwego sądu rejestrowego w zakładce konta bankowe. Potwierdzenie dokonania opłat należy dołączyć do wniosku o rejestrację spółki.

Po skompletowaniu powyżej wskazanych dokumentów i złożeniu ich do sądu rejestrowego, oczekujemy na postanowienie sądu o wpisie spółki do rejestru. Sąd rejestrowy co do zasady powinien rozpoznać wniosek o wpis nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia. Termin ten liczony jest jednakże od daty złożonego poprawnie wniosku, zatem przypadku, gdy we wniosku pojawią się braki do których uzupełnienia zostanie wezwany wnioskodawca 7-dniowy termin na rozpoznanie wniosku będzie liczony od chwili otrzymania przez sąd pisma uzupełniającego przedmiotowe braki.

Kolejne wpisy już niebawem. Adwokat Paweł Borowski Kancelaria Adwokacka Wrocław