Założenie spółki akcyjnej

Aby założyć spółkę akcyjną należy jak sporządzić statut, dla którego formą zastrzeżoną jest akt notarialny. Statut spółki akcyjnej powinien określać następujące dane:

 • firmę spółki – która zgodnie z art. 305 1 k.s.h. może być obrana dowolnie lecz powinna zawierać dodatkowe oznaczenie “spółka akcyjna”
 • siedzibę spółki – która zgodnie z przepisami oznaczana jest jako miejscowość,
  w której ma siedzibę organ zarządzający spółki;
 • przedmiot działalności spółki zgodnie z PKD
 • wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego;
 • wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela;
 • liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów;
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli;
 • liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej;
 • pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.
 • postanowienia dotyczące liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw;
 • postanowienia dotyczące wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje;
 • postanowienia dotyczące warunków i sposobu umorzenia akcji;
 • postanowienia dotyczące ograniczeń zbywalności akcji,
 • postanowienia dotyczące uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom
 • postanowienia dotyczące co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem.

 

Ponadto umowa spółki może zawierać:

 • określenie czasu na jaki spółka została ustanowiona; brak tego zapisu oznacza, że umowa spółki została zawarta na czas nieokreślony;

 

Po zawiązaniu spółki, koniecznym jest jak w przypadku każdej innej spółki wpisanie spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez właściwy Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy.

 

Celem zarejestrowania spółki należy:

 

 • złożyć do sądu rejestrowego wypełniony formularz KRS-W4 – wniosek o rejestrację podmiotu w KRS wraz z obligatoryjnymi załącznikami tj. formularzem KRS-WK: Organy Podmiotu/Wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki, a także formularzem KRS-WM: Przedmiot działalności, Wszystkie z powyżej wskazanych formularzy dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Formularze.
 • dodatkowo w przypadku ustanowienia Prokurenta wraz z wnioskiem o rejestrację spółki należy złożyć formularz KRS-WL: Prokurenci, a w przypadku ustanowienia oddziałów spółki formularz KRS-WA: Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne. Powyżej wskazane formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Formularze.
 • dołączyć do wniosku o rejestrację podmiotu w KRS załączniki w postaci:
 • statur spółki;
 • adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej, jeżeli spółka je posiada

 

 • złożyć wraz z wnioskiem o rejestrację podmiotu wypełniony formularz RG-1 – wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Formularz dostępny jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego;
 • złożyć wraz w wnioskiem o rejestrację podmiotu wypełniony formularz NIP-2 wraz z załącznikiem NIP-D – zgłoszenie identyfikacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Formularz dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów.

 • ponadto w przypadku zatrudniania pracowników należy wraz z wnioskiem o rejestrację podmiotu złożyć wypełniony formularz ZPA- zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Formularz dostępny jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; W przypadku, gdy do wniosku o rejestrację spółki nie dołączono formularza ZPA sąd uznaje, iż spółka nie zatrudnia pracowników.
 • dokonać opłaty za rejestrację spółki w kwocie 500 zł oraz opłaty za ogłoszenie rejestracji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł. Powyższe opłaty należy uiścić na nr rachunków bankowych wskazanych na stronie internetowej właściwego sądu rejestrowego w zakładce konta bankowe. Potwierdzenie dokonania opłat należy dołączyć do wniosku o rejestrację spółki.

Po skompletowaniu powyżej wskazanych dokumentów i złożeniu ich do sądu rejestrowego, oczekujemy na postanowienie sądu o wpisie spółki do rejestru. Sąd rejestrowy co do zasady powinien rozpoznać wniosek o wpis nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia. Termin ten liczony jest jednakże od daty złożonego poprawnie wniosku, zatem przypadku, gdy we wniosku pojawią się braki do których uzupełnienia zostanie wezwany wnioskodawca 7-dniowy termin na rozpoznanie wniosku będzie liczony od chwili otrzymania przez sąd pisma uzupełniającego przedmiotowe braki.