Adwokat od spraw alimentacyjnych Wrocław radzi…

 

Obowiązek alimentacyjny raz zasądzony, wcale nie musi pozostać niezmienionym.  W praktyce spotykam się z Klientami, którzy nie mając stosownej wiedzy niejednokrotnie popadają w problemy finansowe z uwagi na nieadekwatne do ich aktualnej sytuacji materialnej określenie zakresu obowiązku alimentacyjnego. Proszę pamiętać, iż przepisy prawa mają służyć ludziom, stąd warto korzystać z płynących z nich uprawnień.Jednym w powyższych jest określona w art. 138 k.r. i o. możliwość zmiany zakresu obowiązku alimentacyjnego w razie zmiany stosunków. Co oznacza powyższe w praktyce? A mianowicie to, iż w przypadku, gdy potrzeby uprawnionego ulegną zmianie np. przez wzgląd na wiek oraz podjętą edukację ma on możliwość wystąpienia o zwiększenie zakresu obowiązku alimentacyjnego. Zobowiązany zaś w sytuacji, gdy jego możliwości finansowe ulegną pogorszeniu, bez jego winy ma możliwość żądania by sąd zmienił ciążący na nim obowiązek.

Skoro w przepisie mowa o zmianie sytuacji zobowiązanego czy też uprawnionego należy rozważyć w jakim okresie przedmiotowa zmiana miałaby nastąpić i co będzie przedmiotem zainteresowania sądu. Zgodnie z przyjętym w doktrynie stanowiskiem oraz praktyką sąd porówna stanu istniejący w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich podwyższeniu bądź obniżeniu. Sąd weźmie pod uwagę upływ czasu, jaki nastąpił od daty ostatniego wyroku alimentacyjnego do daty orzekania o podwyższeniu czy też obniżeniu alimentów, bowiem już czas, z zatem np. fakt osiągnięcia przez dziecko pewnego wieku może przemawiać za zasadnością powództwa o zmianę obowiązku alimentacyjnego. (G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz do art. 617-1441 Wydawnictwo LEX 2014).

Jakie okoliczności mogą być podstawą zmiany obowiązku alimentacyjnego? Zacznijmy od obniżenia zakresu obowiązku. Podstawą powyższego może być:

  • długotrwała choroba zobowiązanego uniemożliwiająca mu osiąganie dochodu;
  • niezawiniona utrata zatrudnienia przez zobowiązanego i brak zatrudnienia, pomimo usilnych starań o powyższego;
  • zwiększenie zobowiązań zobowiązanego, o ile nie są przejawem rozrzutności i braku rozsądku – zaciągnięcie nowego kredytu samo w sobie nie będzie podstawą obniżenia obowiązku alimentacyjnego. Podstawą taką będzie natomiast fakt założenia nowej rodziny i posiadanie nowego dziecka, a tym samym obowiązek pokrywania nowych kosztów;

 W przypadku zaś podwyższenia alimentów podstawy można upatrywać w:

  • rozwoju dziecka i związanych z tym zwiększonych potrzebach np. wraz z rozwojem dziecka rosną koszty jego wyżywienia;
  • osiągnięciu wieku szkolnego, przedszkolnego, konieczności zatrudnienia opiekunki do dziecka i pojawiającymi się w związku z tym kosztami;
  • pojawieniu się nowych zajęć dodatkowych dziecka, kosztów korepetycji
  • nowych, stałych kosztów leczenia dziecka, w przypadku, gdy cierpi na przewlekłą chorobę;