Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest łagodniejszą od pozbawienia praw rodzicielskich formą ingerencji sądu w wykonywanie praw i obowiązków rodzicielskich. Pomimo, iż ograniczenie władzy rodzicielskiej nie rodzi aż tak drastycznych skutków jak całkowite jej pozbawienie warto pamiętać o znamiennych w skutkach konsekwencjach powyższego.

Przesłanki umożliwiające sądowi ograniczenie władzy rodzicielskiej zostały określone w art. 107 k.r. i o. Zgodnie z § 1 powyższego artykułu „jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania” W tym miejscu należy podkreślić, iż podejmując decyzję w kwestii ograniczenia władzy rodzicielskiej sąd zawsze kieruje się dobrem dziecka. O tym, co leży w interesie dziecka sąd rozstrzyga indywidualnie w każdej sprawie, szczegółowo analizując jej stan faktyczny.

Ponadto jak wskazuje art. 107 § 2 k.r. i o. “sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia”. Powyższy przepis został wprowadzony celem przerzucenia obowiązku podziału zadań rodzicielskich na samych zainteresowanych czyli rodziców. Rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę nie tylko daje rodzicom całkowitą swobodę w poczynaniu uzgodnień w kwestiach dotyczących małoletnich dzieci ale przede wszystkim pozwala sądowi stwierdzić, czy rodzice dziecka są w stanie współdziałać dla dobra małoletniego.

Zdawałoby się, że rozwiązania prawne pozwalające rodzicom na samodzielne decydowanie w kwestiach dotyczących dzieci są idealnym rozwiązaniem dla powyższych.
W praktyce jednakże, kwestia opieki nad dziećmi niejednokrotnie budzi liczne problemy, w tym konflikty między rodzicami. W ten sposób rodzice sami przyzwalają na ingerencję sądu w sferę ich obowiązków rodzicielskich, niejednokrotnie doprowadzając do ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Wartym uwagi jest, to w jaki sposób sąd ogranicza władzę rodzicielską. Należy wskazać, że w postanowieniu ograniczającym władzę rodzicielską sąd wskazuje,  że przedmiotowe ograniczenie następuje do np współdecydowania w istotnych kwestiach dotyczących dziecka. Powyższe oznacza, że rodzic, którego przedmiotowe postanowienie dotyczy ma możliwość wykonywania praw rodzicielskich właśnie w powyższym zakresie. Wyjaśnienie powyższego jest istotnym, z uwagi na pojawiające się w praktyce liczne problemy z interpretacją postanowień sądów w zakresie ograniczenia władzy rodzicielskiej przez samych zainteresowanych. Niejednokrotnie okazuje się, że rodzice postanowienie sądu interpretują w taki sposób, że rodzic nie może czynić wyłącznie tego, na co wskazał enumeratywnie sąd. Takie wywodzenie jest błędnym.

Na sposoby ograniczania władzy rodzicielskiej przez sąd wskazuje art. 109 k.r. i o. zgodnie z którym:

Sąd opiekuńczy może:

  1. zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;

  2. poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;

  3. skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;

  4. zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej;

Należy wskazać, iż w praktyce ograniczenie władzy rodzicielskiej nastąpi każdorazowo, gdy dobro małoletniego dziecka jest zagrożone. Przykładem takiej sytuacji, będzie brak troski rodziców o rozwój i wychowanie dziecka, niemożność zapewnienia dziecku niezbędnych warunków rozwojowych oraz podstawowych środków do życia, brak dbałości o edukację dziecka, stosowanie wobec dziecka przemocy psychicznej bądź psychicznej, nieporadność rodziców mająca negatywny wpływ na wychowanie i utrzymanie małoletniego dziecka, brak możliwości zgodnego sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców.

W tym miejscu warto podnieść, iż nadrzędnym celem sądu jest zapewnienie małoletniemu dziecku bezpieczeństwa i warunków niezbędnych do właściwego rozwoju zarówno fizycznego jak i duchowego. Każdorazowa ingerencja sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej ma na celu właśnie osiągnięcie powyższego.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Borowski zapewnia profesjonalną oraz kompleksową pomoc z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

www.adwokat-wroclaw.info.pl